Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Опит на кандидата/партньора в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на подобни дейности на включените в проектното предложение:
6.00
Критерий Максимален праг
12.00
1.
Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на подобни дейности на включените в проектното предложение:
Изберете само една опция

Кандидатът има повече от 2 години опит в изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение – 2 т. 
Кандидатът има между 1 и 2 години опит в изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение – 1 т.
Кандидатът има по-малко от 1 години опит в изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение - 0
2.00
2.
Опит на партньора в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на подобни дейности на включените в проектното предложение:
Изберете само една опция
Партньорът/партньорите има/т повече от 3 години опит в изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение, насочени към работа с уязвими групи/ромски общности – 2 т.
Партньорът/партньорите има/т под 3 години опит в изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение, насочени работа с уязвими групи/ромски общности – 0 т.
2.00
3.
Партньорът/партньорите разполагат с оперативен капацитет (например офиси, местни служители, партньорства са местни организации и др.) за изпълнение на проекти на местно ниво (приложимо в случай, че организацията е партньор в повече от едно проектно предложение) – 2 т.
Партньорът/партньорите не разполагат с оперативен капацитет (например офиси, местни служители, партньорства са местни организации и др.) за изпълнение на проекти на местно ниво (приложимо в случай, че организацията е партньор в повече от едно проектно предложение) – 0 т.
2.00
4.
Опит на ръководителя на проекта в управление/изпълнение на проекти и/или дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение:
Изберете само една опция

Ръководителят има повече от 3 години опит в управление/изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение - 2 т.
Ръководителят има между 1 и 3 години опит в управление/изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение - 1 т.
Елиминационен критерий:
В случай че ръководителят има по-малко от 1 година опит, проектното предложение отпада от оценителния процес.
2.00
5.
Опит на счетоводител/финансов експерт на проекта в областта на финансите/осчетоводяването:
 Изберете само една опция
Счетоводителят/финансовият експерт има повече от 3 години опит в областта на финансите/осчетоводяването  - 2 т.
Счетоводителят/финансовият експерт има опит в областта на финансите/осчетоводяването между 1 и 3 години - 1 т. 
Счетоводителят/финансовият експерт има по-малко от 1 година опит в областта на финансите/осчетоводяването - 0 т.

2.00
6.
4. Опит на координатора/техническия сътрудник на проекта в управление/изпълнение на проекти и/или дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение:
Изберете само една опция

Координаторът/ техническият сътрудник има повече от 3 години опит в управление/изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение   - 2 т.
Координаторът/техническият сътрудник има опит в управление/изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение между 1 и 3 години - 1 т.
Координаторът/техническият сътрудник има по-малко от 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или дейности подобни на тези, включени в проектното предложение - 0 т.
2.00
II. Група Праг за преминаване
СЪОТВЕТСТВИЕ
52.00
Критерий Максимален праг
72.00
1.
Описание и обосновка на целите на проекта

Анализ на нуждите на целевата група, съществуващите местни ресурси и липси:

Кандидатът е описал ясно и коректно настоящото състояние на интервенциите – 2 т. 
Кандидатът е идентифицирал необходимата синергия / допълняемост на изпълняваните / вече изпълнени мерки и новите мерки, предложени в проекта – 2 т.
Кандидатът е извършил първоначална оценка на нуждите на целевите групи, разполагаемите местни ресурси, в партньорство с участието на партньорското  НПО и представители на общността  – 2 т.

При липса или недостатъчна обоснованост на един от горните индикатори на кандидата се отнемат 2 точки.
При липса или недостатъчна обоснованост на два от горните индикатори на кандидата се отнемат 4 точки.
При липса или недостатъчна обоснованост и на трите индикатори на кандидата се дава 0 точки.
6.00
2.
Описание и обосновка на целите на проекта

Описание на целевите групи по проекта и техните нужди:
- Целевите групи са адекватно идентифицирани – 2 т.
-Нуждите на целевите групи са идентифицирани и анализирани – 2 т.

При липса или недостатъчна обоснованост на един от горните индикатори на кандидата се отнемат 2 точки.
При липса или недостатъчна обоснованост и на двата индикатора на кандидата се дава 0 точки.


4.00
3.
Описание и обосновка на целите на проекта

Анализ на нуждите на целевата група, съществуващите местни ресурси и липси:

Анализът подкрепя предложените в проектното предложение дейности, в съответствие с предложенията на заинтересованите страни – 2 т.
 Анализът не подкрепя предложение в проектното предложение дейности, в съответствие с предложенията на заинтересованите страни – 0 т.2.00
4.
Описание и обосновка на целите на проекта

В разработването на проектното предложение е взела участие неправителствената организация-партньор на кандидата – 2

Елиминационен критерий
В разработването на проектното предложение неправителствената организация-партньор не е взела участие – проектното предложение се отхвърля 
2.00
5.
Описание и обосновка на целите на проекта

В екипа за управление на проекта е включен поне един представител на партньорската НПО – 2 т.
В екипа за управление не е включени нито един представител на партньорската НПО – 0 т.
2.00
6.
Описание и обсновка на целите на проекта

Проведените обществени консултации в целеви общности:
1)	са доказуеми чрез представените документи от кандидата – 2 т.
2)	отразени са изявените проблеми/нужди на общността във връзка с общата цел на процедурата и проектното предложение – 2 т.

При липса или недостатъчна обоснованост на един от горните критерии на кандидата се отнема 2 т.

Елиминационен критерий
При липса или недостатъчна обоснованост и на двата критерия проектното предложение са отхвърля.
4.00
7.
Дейности и тяхното изпълнение

Проектни дейности с и за целевата общност:

Задължителните дейности, съгласно Насоките са: 
-	(1) добре обосновани - 2 т.
-	(2) реалистични и изпълними - 2 т.
-	(3) отговарят на приложимото законодателство - 2 т.
-	(4) допринасят за изпълнение на проектните цели и резултати - 2 т.
-	(5) ясно и детайлно описани - 2 т.
-	(6) планирането им е логично и адекватно - 2 т.
-	(7) заложените резултатите съответстват на индикаторите - 2 т.

За всяко липсващо условие от горните се отнемат по 2 точки 

14.00
8.
Дейности и тяхното изпълнение

Проектни дейности с и за целевата общност:

В изпълнението на проекта е осигурена заетост (наемане) на поне 2 ромски образователни медиатори и заетост (наемане) на поне 2 други експерти за изпълнение на дейностите (на пълен работен ден, за минимум 1 година, по 8 часа на ден)
Ако горното условие не е спазено, се дават 0 т.
2.00
9.
Дейности и тяхното изпълнение

Проектни дейности с и за целевата общност:

Предвиждат се регулярни дейности, насочени към повишаване на осведомеността и взаимното познаване и приемане между целевата група и мнозинството – 4 т.
Предвиждат се дейности, насочени към повишаване на осведомеността и взаимното познаване и приемане между целевата група и мнозинството, които не са добре планирани и/или редовни – 2 т. 
Не се предвиждат регулярни дейности, насочени към повишаване на осведомеността и взаимното познаване и приемане между целевата група и мнозинството – 0 т.
4.00
10.
Дейности и тяхното изпълнение

Предвидени са дейности за обмяна на опит с организации от страните-донори – 2 т.
Няма предвидени дейности/планирани разходи за обмяна на опит с организации от страните-донори – 0 т.

2.00
11.
Дейности и тяхното изпълнение

Дейностите по информация и публичност са в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване. 
2.00
12.
Дейности и тяхното изпълнение

Проектните рискове са ясно дефинирани, оценени и съотносими, предложенията за мерки съответстват на риска
2.00
13.
Партньори от България и страните-донори

Партньорът/ите от България е/са включен/и в изпълнението на дейностите в съответствие с техния капацитет и ангажименти – 4 т.
Партньорът/ите от България е/са включен/и в изпълнението на дейностите, но не е добре обосновано съответствието с техния капацитет и ангажименти – 2 т.
Партньорите от България не са включени в изпълнението на дейностите – 0 т.
4.00
14.
Партньори от България и страните-донори

Проектът се реализира чрез партньорство с друга община / общини
2.00
15.
Партньори от България и страните-донори

Има избран партньор/и от страните-донори (подписано писмо за намерение или споразумение за партньорство), участващи в изпълнението на дейностите с оглед на техния капацитет и ангажименти – 10 т.
Има избран партньор/и от страните-донори (подписано писмо за намерение или споразумение за партньорство),  но участието им в изпълнението на дейностите не съответства на техния капацитет и ангажименти – 5 т.
Няма избран партньор/и от страните-донори (не са представени нито подписано писмо за намерение, нито споразумение за партньорство) – 0 т.
10.00
16.
Проектна готовност (СМР и оборудване)

Приложени са аргументация и детайлен проект за СМР дейности в съответствие с предвидените дейности. Приложена е КСС.
(ако са приложими)
В случай, че кандидатът не е предвидил СМР дейности, получава служебно 2 точки.

2.00
17.
Проектна готовност (СМР и оборудване)

Приложени са аргументация и КСС на предвиденото оборудване (ако е приложимо) 
В случай, че кандидатът не е предвидил оборудване дейности, получава служебно 2 точки.
2.00
18.
Устойчивост

Кандидатът е описал как ще осигури финансова и институционална устойчивост на дейностите / резултатите по проекта след неговото формално приключване като е описал ясно мерките за това - 4 т.

Кандидатът е описал как ще осигури само финансова или само институционална устойчивост на дейностите / резултатите по проекта след неговото формално приключване като е описал ясно мерките за това - 2 т.

Кандидатът не е описал как ще осигури устойчивост на проекта – 0 т.

4.00
19.
Устойчивост

Кандидатът е описал как изпълнението на проекта допълва и/или надгражда други аналогични  проекти/инициативи, реализирани на територията, на която ще се изпълнява проекта.- 2 т.

Кандидатът не е описал как изпълнението на проекта допълва и/или надгражда други аналогични проекти/инициативи, реализирани на територията, на която ще се изпълнява проекта.
0 т.
2.00
III. Група Праг за преминаване
БЮДЖЕТ
2.00
Критерий Максимален праг
6.00
1.
Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и 
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, но не всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо). - 6 т.

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване, но 
 не всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение. - 4 т.

Не всички разходи, включени в бюджета, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване, но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постигната.  - 2 т.

Не всички разходи, включени в бюджета, за които се иска финансиране, са допустими, и в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постигната. 
Оценка „0“ се присъжда задължително и в случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи за мерки за ромско включване и овластяване и/или когато в резултат на редуциране на бюджета на проекта, общата сума на гранта за проектното предложение е по-ниска от 500 000 евро.
6.00
60.00
Праг за преминаване:
90.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
ВАЖНО! Съответствие между исканото финансиране и броя на целевата група Исканото финансиране трябва да е в съответствие с определените лимити и да отговаря на приложените доказателства за броя на целевата група: - от 2000 до 5000 човека – до 750 000 евро; - от 5001 до 10 000 човека – до 1 000 000 евро; - над 10 001 човека до 1 200 000 евро. При разглеждане на бюджета се взима предвид съответствието между заложените разходи и приложените доказателства за броя на целевата група. - Ако при разглеждане на бюджета се установи несъответствие (заложен е по-голям от допустимия лимит) и се установят разходи, които са предложени за редуциране (недопустими и/или надценени разходи), като в следствие на това намаление проектното предложение ще попадне в допустимия за него лимит, като намаляването не трябва да препятства постигането на целите на проекта, то тогава не се предприема друго намаляване на бюджета. - Ако при разглеждане на бюджета се установи несъответствие (заложен е по-голям от допустимия лимит) и се установят разходи, които са предложени за редуциране (недопустими и/или надценени разходи), но в следствие на това намаление проектното предложение не попада в допустимия за него лимит, към всички категории разходи се прилага един и същ процент на редукция до попадане на проектното предложение в допустимия за него лимит. като намаляването не трябва да препятства постигането на целите на проекта. - Ако при разглеждане на бюджета се установи несъответствие (заложен е по-голям от допустимия лимит) и не се установят разходи, които могат да се съкратят, към всички категории разходи се прилага един и същ процент на редукция до попадане на проектното предложение в допустимия за него лимит, като намаляването не трябва да препятства постигането на целите на проекта.

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.