Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-1.015-Q085 (29.12.2023 г.)
Здравейте,
Днес,  29.12.2023 г., подадохме проектно предложение с входящ регистрационен номер: BG-RRP-1.015-0928,  молим да не се взима под внимание, тъй като колегите желаят да направят някои допълнения и  промени по предложението. Новото  предложение ще бъде подадено в  срок, но в началото на м. януари  2024 г.
Благодарим предварително за съдействието!
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 32, публикувана на 11.01.2024 г. (отговор на въпрос 167). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.015-Q084 (20.12.2023 г.)
Имаме одобрена и подписана Концепция от НСЦ, в писмото е написано: "ВАЖНО!!! Моля да имате предвид, че получавате вашето одобрено и подписано проектно предложение във формат p7m и следва да го качите в ИСУН в същия формат, без да го разархивирате."
Моля да уточните, къде трябва да го качим (да го върнем подписано като отговор на комуникация към BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда"  или да бъде прикачено при попълване на електронен  формуляр за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на средства BG-RRP-1.015  "Училищна stem среда") и нужно ли е отново да бъде подписано от директора на училището, преди да бъде качено.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 31, публикувана на 09.01.2024 г. (отговор на въпрос 165). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.015-Q083 (15.12.2023 г.)
Здравейте! 
Въпросът ми е свързан с факта, че сумата за СМР по проектното ни предложение е 79200 лв., изискващо към този момент процедура за обществена поръчка, за която няма време, а след 1 януари обществена поръчка няма да се изисква.		
В поканата е определен следният етап: "- до края на четвърто тримесечие на 2023 г. конкретните крайни получатели следва да са сключили всички договори за строителство или да са сключили всички договори с изпълнители по обществените поръчки за инженеринг на сградите, обект на интервенция." 
В отговори (148., 149. и 150.) на зададени въпроси не става ясно дали след промяната на удължения краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция (до 19.01.2024 г.), договорите за СМР следва да бъдат сключени преди окончателно одобрение на проекта във втора фаза или до края на 2023 година, независимо от статуса на предложението. 

СУ "Христо Ясенов" (код 2300195) - подадено проектно предложение, рег. № BG- RRP-1.017-2269-М002. Към 15.12.2023 г. предложението ни е със статус "За отговор". 
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 30, публикувана на 28.12.2023 г. (отговор на въпрос 164). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.015-Q082 (11.12.2023 г.)
Здравейте,
Имаме одобрена и подписана Концепция от НСЦ, в която одобрения бюджет за СМР е за 51 400 лв. без ДДС – може ли да се възползваме от ремонтни дейности за 49 999.00 лв. без ДДС с директен избор на изпълнител, защото нямаме време за организиране на тръжна процедура и смятаме, че бюджета от 49 999 лв. без ДДС ще ни е достатъчен – като остатъка от сумата 1 401 лв. няма да бъде оползотворен.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 29, публикувана на 15.12.2023 г. (отговор на въпрос 163). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.015-Q081 (09.12.2023 г.)
Здравейте,може ли да променя лицето за връзка ,защото вече не е наш служител?Къде да го отбележа?
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 29, публикувана на 15.12.2023 г. (отговор на въпрос 162). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на СНД – http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.