Приключило обществено обсъждане на процедура

BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 22.07.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 01.07.2022 г.

Интернет адрес: https://mig.gov.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Коментари и препоръки

Подадените коментари и препоръки са в процес на обработка

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.