Приключило обществено обсъждане на процедура

BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.10.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 31.08.2022 г.

Интернет адрес: https://mig.gov.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Коментари и препоръки

Подадените коментари и препоръки са в процес на обработка

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.