Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.562 - МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог: Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог, Приоритет 1. "Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество" и изпълнение на Специфична цел 2: „Развитие и разнообразяване на неселскостопанските дейности“.

Допълнителна информация относно крайния срок По процедурата е проведен първи прием с начало 23.09.20222 г. и краен срок за кандидатстване 30.10.2022 г. След приключване на настоящия втори прием с начало 20.10.2023 г. и краен срок 05.12.2023 г., по същата процедура може да бъде проведен и трети прием (през 2024 г.) , но само при наличие на финансов ресурс по мярката.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 20.10.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 08.08.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=52

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 16.08.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.