Европейски структурни и инвестиционни фондове (2014-2020)

  • Оперативни програми
    • Програма за развитие на селските райони (2)
      • BG06RDNP001-19.773 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
      • BG06RDNP001-19.774 - МИГ Костенец 2010 – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.