Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.741 - МИГ-Разлог, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Процедурата има за цел повишаване на конкурентоспособността на земеделието на територията на община Разлог чрез инвестиции в материални активи, водещи до подобряване и модернизиране на земеделските стопанства, вкл. енергийна ефективност, иновации, опазване на компонентите на околната среда и насърчаване на биологични производства.

Допълнителна информация относно крайния срок Трети прием ще бъде обявен при условие, че има наличен бюджет след проведен първи прием. Индикативните срокове за трети прием са: Начало 04.09.2023 г., 10,00 ч.; Краен срок 09.10.2023 г., 17,00 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 25.07.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 11.04.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig-razlog.org/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.04.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.