Фондове МВР

 • Оперативни програми
  • Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (24)
   • BG65AMNP001-1.001 - „Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети страни”, BG/AMIF–SO1–NO1–A1 (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.002 - „Подобряване на механизма на социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди”, BG/AMIF – SO1 - NO1 - A4 (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.003 - Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет, обучение на преводачи и на социални работници; Предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод за търсещи закрила граждани на трети страни; Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.005 - “Подобряване системата за предоставяне на убежище в Р България” (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.006 - “Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет; Правни консултации и превод за търсещи закрила ГТС; Социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.007 - “Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на наличния капацитет за настаняване на търсещи закрила граждани на трети държави” (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.009 - Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, търсещи международна закрила и наемане на допълнителен персонал за ДАБ (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.010 - „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-1.011 - Осигуряване на средства за текущи разходи, храна и охрана за лицата, настанени в центровете на ДАБ и наемане на допълнителен персонал за ДАБ . (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.001 - „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF–SO2–NO2–A1 (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.002 - „Предоставяне на административни и правни консултации, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF–SO2–NO2–A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.003 - „Предоставяне на административни и правни консултации, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила”, BG/AMIF – SO2 – NO2 – A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.004 - „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.005 - „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ (Приключила)
   • BG65AMNP001-2.007 - Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.001 - „Развитие на системата за мониторинг на принудителното връщане”,BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.002 - „Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод”, BG/AMIF – SO3 - NO2 – A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.004 - „Провеждане на консултaции за насърчаване на доброволното връщане”, BG/AMIF – SO3 – NO1 – A2 (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.005 - Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.006 - “Осигуряване на средства за оперативни разходи, изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулски служби на трети страни в Р България” (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.007 - Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към дирекция „Миграция“ - МВР. (Приключила)
   • BG65AMNP001-3.008 - Осигуряване на средства за оперативни разходи за обекти на дирекция „Миграция“ – МВР, в които са настанени граждани на трети държави. (Приключила)
   • BG65AMNP001-5.001 - Трансфер и преместване (Приключила)
   • BG65AMNP001-5.002 - Презаселване (Приключила)
  • Фонд "Вътрешна сигурност" (51)
   • BG65ISNP001-1.001 - “Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни канали за връзка на консулските служби с ограничен достъп до VPN”, BG/ISF–SO1–NO1–А2 (Приключила)
   • BG65ISNP001-1.002 - „Развитие на програмното и техническото осигуряване на НВИС и ВИС на ЕС, мигриране към ВИС мейл , извършване на реконструкция, ремонт и модернизация на консулските служби и увеличаване на броя на биометричните гишета в консулските служби с най-голям брой издавани визи и повишаване квалификацията на консулските служители относно прилагането на законодателството на ЕС в област „Визи“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-1.003 - Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел намаляване на процента на отказани визи за САЩ на български граждани, вид В1(business visa) и вид В2 (tourism, pleasure or visiting) (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.001 - "Доставка на мобилна система за наблюдение - оборудване за ФРОНТЕКС", GB/ISF - SO2 - NO6 - A16 (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.002 - "Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника". BG/ISF - SO2 - NO6 - A12. (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.003 - "Разширяване на възможностите на радиокомуникационната система на МВР по TETRA стандарт чрез обновяване на софтуера за подобряване на взаимодействието и обмена на информация в зоните за отговорност на ГД „Гранична полиция“ на външните граници на ЕС", BG/ISF-SO2-NO2-A6 (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.004 - Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряваща охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства на външните граници" - BG/ISF-SO2-NO6-A14 (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.005 - „Повишаване на ефективността на граничния контрол, чрез осигуряване на оборудване за осъществяване на граничен контрол на външни граници, включително нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.006 - „Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD“, (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.007 - Модернизиране на Националния координационен център в София; надграждане на аналитичния слой на Националната ситуационна картина; Обучение на служителите от ГДГП за обезпечаване и еднакво прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на граничния контрол; Доизграждане на Н.ШИС чрез осигуряване на допълнителна функционалност на Главния и Резервния комуникационен компютърен център; Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване на съвместен с румънските гранични органи граничен контрол на плавателни средства по р. Дунав във Видин; Повишаване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на Министерството на вътрешните работи по външните граници на ЕС чрез внедряване на система за събиране, анализ и съхраняване на информация за активността на крайните потребители и устройства; Осигуряване на достъп до системата ICAO PKD (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.008 - „Оперативна подкрепа за ефективен граничен контрол“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.009 - „Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб – Оборудване за ФРОНТЕКС“. (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.011 - „Повишаване на административния и техническия капацитет на МВР в областта на граничния контрол“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.012 - Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи и закупуване на оборудване с оглед измененията в Регламента ЕВРОДАК (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.013 - Развитие и внедряване на ЕТИАС и подкрепа за ефективно надграждане на НШИС (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.014 - Доставка на оборудване, предпазни средства и консумативи за защита здравето на полицейските служители и предотвратяване разпространението на COVID-19 на границите на Р България. (Приключила)
   • BG65ISNP001-2.015 - Повишаване на капацитета на ГДГП с оглед осигуряване на допълнителна подкрепа за целите на граничния контрол по външните граници, включително временните външни граници с потенциално или очаквано висок миграционен натиск (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.001 - „Осигуряване надеждна следгаранционна поддръжка на: 1. Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово, 2. Интегрирана система ,,Синя граница", 3. Автоматизирана система за техническо наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ Калотина“, 4. Хеликоптери, кораби, автомобили с нормална и повишена проходимост,специализирани автомобили и електронни гишета, използвани за граничен контрол“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.002 - “Поддръжка на техническо оборудване за граничен контрол – електронни гишета, използвани за граничен контрол“, BG/ISF – SO3 – NO2 – A18 (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.003 - Осигуряване следгаранционна поддръжка на изградена ТЕТРА системи на външните граници и Националната компонента на Шенгенската информационна система (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.004 - “Текуща поддръжка и модернизация на сградите и помещенията, необходими за осъществяване на граничния контрол и за организацията и осъществяването на граничното наблюдение между ГКПП на външните граници“ , BG/ISF- SO3-NO2-А17 (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.005 - „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.006 - Следгаранционна поддръжка на НВИС (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.007 - Следгаранционна поддръжка на НШИС (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.008 - „Следгаранционна поддръжка на гранично-полицейски кораби“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.009 - Ремонт на помещения, необходими за осигуряване на подходящи условия за осъществяване на граничен контрол на външните граници (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.010 - Следгаранционна поддръжка на интегрирана система за наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП -Капитан Андереево до ГКПП-Лесово. Доставка на технически и програмни средства. (Приключила)
   • BG65ISNP001-3.011 - Осигуряване на допълнителни разходи за персонал (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.001 - Подобряване на мобилността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за осъществяване на ефективно разследване и противодействие на трансграничната, тежката и организираната престъпност чрез доставка на нови автомобили (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.002 - „Повишаване капацитета на досъдебното полицейско разследване и свързаните с него експертно-криминалистически изследвания чрез обновяване, доставяне и поддръжка на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства" - BG/ISF-SO5-NO1-A22 (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.003 - „Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видео наблюдение в полицейските автомобили" (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.004 - „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването ѝ в Ballistic Information Network (IBIN)“, BG/ISF – SO5-NO2-A26 (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.005 - „Обмен и обучение на служители по тематики, свързани със сигурността на информацията, информационните системи и мрежите за пренос за технологична съвместимост на полицейските системи със структури от ЕС“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.006 - „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества “ (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.007 - „Модернизиране и повишаване на ефективността при защита от бомбен тероризъм и повишаване капацитета на физико-химично изследване. Модернизиране на учебно материалната база и повишаване качеството и ефективността на стрелковата и тактическа подготовка на служителите от СОБТ и служители от ОДМВР в страната.", BG/ISF-SO5-NO1-A23 (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.008 - „Изграждане на нова Централна полицейска система, надграждане и поддръжка на автоматизираните информационни системи – АИС „Разследване в МВР“, АИС „Бюлетин“, АИС „Оперативен документ“, АИС „Оперативен анализ“, АИС EUROPOL BG; АИС „Управление на документните потоци”, Географски информационни системи на МВР. Подобряване на сигурността на базите данни с информация, свързана с полицейски служители. Осигуряване на работата на националния компонент на системата за целите на полицейската работна група по тероризма (PWGT)“, BG/ISF-SO5-NO2-A25. (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.009 - „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво” (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.010 - Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.011 - "Доставка на технически средства за правоприлагащи органи, техническо обезпечаване на експерти, обучения, международни практики и информационни кампании." (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.012 - „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления.” (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.013 - Мерки за противодействие на тежката и организирана престъпност и повишаване на ефективността при извършване на оперативно-издирвателни дейности (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.014 - „Развиване на звена за данни за пътници (PNR). Изграждане на автоматизирана аудио- и видео комуникационна система. Подкрепа в борбата срещу организираната и тежка международна престъпност“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.015 - Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи. (Приключила)
   • BG65ISNP001-5.016 - Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави-членки, както и оперативна съвместимост с ИТ системи и бази данни на ЕС и други държави-членки (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.001 - Поддържане и развитие на Единен административен регистър – контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.002 - „Развитие на учебен център Монтана, с цел осигуряване на по-добро обучение на компетентните органи в областта на защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита (ХБРЯЗ)“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.003 - „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, BG/ISF-SO6-NO5-A36 (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.004 - „Изготвяне на национален и секторни стратегически риск анализи по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, чрез въвеждане на методология и привличане на експертна помощ“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.006 - “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.007 - „Мерки за изпълнение, развиване и прилагане на националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ (Приключила)
   • BG65ISNP001-6.008 - Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност. (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.