Фондове МВР

  • Оперативни програми
    • Фонд "Убежище, миграция и интеграция"
    • Фонд "Вътрешна сигурност"
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.