Completed/terminated procedure

Reg. number Question Clarrifications
BG05M2OP001-2.016-Q006 (30.10.2020)
Уважаеми Екип и  Ръководител на УО на ОП“НОИР“,
Във връзка с подготовката на проектни предложения за участие по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ се обръщаме към Вас с молба за удължаване на срока за подаване на проектните предложения по процедурата.
Аргументите ни за това са следните:
Процедурата изисква събиране и анализиране на голям обем информация от различно естество – учебни програми, IT оборудване и облачни технологии, мобилност, обучения, кариерно развитие и други. Следва да се планират конкретни дейности, резултати и необходими ресурси, които с достатъчна точност да предвидят оценимите по проекта индикатори за изпълнение. Впоследствие тези състезателни индикатори трябва да се достигнат и категорично да бъдат доказани от Висшите училища.  За разработването на подобно комплексно предложение е необходимо участието на значителен брой експерти, притежаващи специфични експертизи в съответните области. Същевременно в този период на нарастване на инфектираните с коронавирус, се налага наши колеги, работещи по изготвяне на проектното предложение, да се самоизолират поради различни причини.
Подготовката на конкурентно проектно предложение, съдържащо комплекс от различни групи дейности, с цел постигане на принос на проектното предложение към индикаторите за изпълнение (съгласно Таблицата с критерии за техническа и финансова проверка) ще отнеме повече време, което обуславя нашето искане за удължаване на срока за подаване на проектните предложения по процедурата.
С уважение:
инж. Росица Македонска 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София
Разясненията на УО по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 06.11.2020 г. (отговор на въпрос 43 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура "Модернизация на висшите училища", въпросите по насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат само на електронната поща на УО (infosf@mon.bg).
BG05M2OP001-2.016-Q005 (26.10.2020)
Здравейте,
въпросът ни е свързан с кандидатстване по процедура ''Модернизация на висшите училища".
Възможно ли е създаване на обща магистърска програма между водещия университет участващ с професионално направление 5.10. (в което има програмна акредитация) и професионално направление 4.2 на университета партньор, който е акредитиран в това направление (4.2.).
Водещият университет в професионално направление  4.2 е с акредитирани докторски програми.
Разясненията на УО по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 29.10.2020 г. (отговор на въпрос 35 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура "Модернизация на висшите училища", въпросите по насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат само на електронната поща на УО (infosf@mon.bg).
BG05M2OP001-2.016-Q004 (15.10.2020)
Моля за Вашето разяснение.
Ще бъде ли приет документ за учредяване на асоциирания партньор като сканирано копие, подписано от официално представляващия, заверено с печат на университета? Следва ли преводът на документа на български език да бъде легализиран и да има апостил?

Предварително благодаря!
Разясненията на УО по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 19.10.2020 г. (отговор на въпрос 26 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура "Модернизация на висшите училища", въпросите по насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат само на електронната поща на УО (infosf@mon.bg).
BG05M2OP001-2.016-Q003 (25.09.2020)
Уважаеми дами и господа, моля за Вашето разяснение по следния въпрос:
Допуска ли се висше учебно заведение да участва в едно предложение, като съвместно с партньора си (българско висше училище) разработят две учебни програми за едно и също професионално направление.

С уважение,
Р.М. 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София
Разясненията на УО по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 02.10.2020г. (отговор на въпрос 17 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура "Модернизация на висшите училища", въпросите по насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на УО (infosf@mon.bg), а не през ИСУН 2020.
BG05M2OP001-2.016-Q002 (14.09.2020)
Моля за Вашето становище по следния въпрос:
Допустимо ли е по настоящата процедура разходите за организация и управление, включително за информация и комуникация, да бъдат възложени на външна организация (юридически лице), спазвайки изискванията за избор на такава?
Разясненията на УО по зададения въпрос са публикувани в консолидираната версия от 30.09.2020г. (отговор на въпрос 14 ). Обръщаме внимание, че съгласно т.25 от Условията за кандидатстване по процедура "Модернизация на висшите училища", въпросите по насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на УО (infosf@mon.bg), а не през ИСУН 2020.
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021