Evaluation criterias

I. Group
Критерии за административна оценка и допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Предложението е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване
Yes
2.
Предложението е подадено в партньорство с община – водещ партньор, представляващо крайният получател
Yes
3.
Предложението е подадено от оправомощено за целите на подаване на предложението лице и е приложено пълномощно/заповед за упълномощаване
Yes
4.
Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката
Не е установено двойно финансиране за дейностите, включени в ПИИ
Yes
5.
Представено е протокол с решение за създаване на СС и протокол на общото събрание на етажната собственост с решение за одобряване на кандидатстването по настоящата процедура
Yes
6.
Приложен е документ за регистрация на СС в съответствие с изискванията по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване
Yes
7.
Представено е обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ
Yes
8.
Представено е обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
Yes
9.
Съгласно представеното техническо обследване на сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Yes
10.
Представенa e Обобщена КСС по окрупнени показатели
Yes
11.
Приложено е партньорско споразумение между общинската администрация и сдружението на собствениците
Yes
12.
Предложението е в съответствие с изискванията на приложимия режим за държавна помощ
Yes
13.
Крайният получател е допустим кандидат на финансирането по процедурата
Yes
14.
Сградата-обект на интервенция е многофамилна жилищна сграда и отговаря на изискванията за допустимост
Yes
15.
Предложеният размер на средствата е съобразен с минималния и максималния размер, съгласно Насоките за кандидатстване
Yes
16.
Продължителността на предложението съответства на максимално допустимия период на изпълнение, съгласно Насоките за кандидатстване
Yes
17.
Предвидените за финансиране със средства от МВУ мерки, съответстват на допустимите дейности по процедурата
Yes
18.
Разходите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от МВУ, са допустими за финансиране по процедурата
Yes
19.
Разходите за СМР, посочени в бюджета на предложението съответстват на общата стойност на приложените КСС
Yes
20.
Включените в бюджета на проекта разходи не надхвърлят пределните стойности за отделните категории разходи посочени в Насоките за кандидатстване
Yes
21.
Целевите стойности на индикаторите са правилно остойностени и съответстват на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция
Yes
22.
Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
Yes
II. Group Threshold for passing
Критерии за оценка на качеството
72.00
Criteria Weight
140.00
1.
Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки
> 65 % - 25 т.
> 62% ≤ 65% - 23 т.
> 60% ≤ 62% - 21 т.
> 55% ≤ 60% - 18 т.
> 50% ≤ 55% - 15 т.
> 45% ≤ 50% - 12 т. 
 ≥ 30% ≤ 45% - 10 т.
25.00
2.
Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год. 
 > 80 т CO2 екв. - 20 т.
> 60 т CO2 екв. ≤ 80 т CO2 екв.- 18 т.
> 40 т CO2 екв. ≤ 60 т CO2 екв. - 16 т.
> 30 т CO2 екв. ≤ 40 т CO2 екв. - 14 т. 
> 20 т CO2 екв. ≤ 30 т CO2 екв. - 12 т.
 ≤ 20 т CO2 екв. - 10 т.
20.00
3.
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.
≤ 1,75 лв./кWh/г - 35 т. 
> 1,75 лв./кWh/г ≤ 1,90 лв./кWh/г - 32 т.
> 1,90 лв./кWh/г ≤ 2,00 лв./кWh/г - 29 т. 
> 2,00 лв./кWh/г ≤ 2,10 лв./кWh/г - 25 т.
> 2,10 лв./кWh/г ≤ 2,20 лв./кWh/г - 21 т.
> 2,20 лв./кWh/г ≤ 2,50 лв./кWh/г - 16 т.
> 2,50 лв./кWh/г - 10 т.
35.00
4.
Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции 
> 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции -20 т.
> 4000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 18 т.
> 3000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 4 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 16 т.
> 2000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 3 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 14 т.
> 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 2 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 12 т. 
≤ 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 10 т.
20.00
5.
Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта
Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание - 25 т. 
Собствениците на > 80% и ≤95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание - 15 т.
Собствениците на ≤80% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание - 10 т.
25.00
6.
Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ 
Обектът на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки
10.00
7.
Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ 
Проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания
5.00
72.00
Threshold for passing:
140.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021