Evaluation criterias

I. Group
I. ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ:
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за кандидатстване, одобрен по настоящата процедура.
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни.
Yes
3.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на български език, с изключение на т.1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език - подписан с КЕП и прикачен в ИСУН 2020.
Yes
4.
Формулярът за кандидатстване е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Yes
5.
Представено е нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата
No
6.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуемия формат
No
7.
Документите, качени в ИСУН 2020, са представени на български език.
No
8.
В случаите, когато оригинален документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач,
No
9.
Когато документьт изготвен на чужд език е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
No
10.
Основната информация за проектното предложение е представена в изискуемия образец – Приложение № 1
Yes
11.
Таблицата за допустимите инвестиции и дейности е представена в изискуемия формат и по изискуемия образец съгласно Приложение № 2
Yes
12.
Бизнес-планът е представен в изискуемите формати по образец – Приложение № 3
Yes
13.
Таблиците от бизнес плана са представени в изискуемите формати по образец - Приложение № 3а
Yes
14.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия
No
15.
Представена е Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП и анкетни формуляри към нея, съгласно изискванията в Условията за кандидатстване
No
16.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
No
17.
Представен е Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или за последен приключен междинен период
No
18.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството
No
19.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година или за последния отчетен период за новорегистрирани юридически лица и еднолични търговци
No
20.
Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4)
Yes
21.
Представена е Декларация данни НСИ съгласно Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба № 22 - по образец (Приложение №11).
Yes
22.
Представена е Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, (Приложение №6) и справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията (Приложение № 6 а).
No
23.
Представена е Декларация за наличие или липса на изкуствено създадени условия - по образец (Приложение №7)
Yes
24.
Представена е Декларация за наличие или липса на двойно финансиране по проекта - по образец (Приложение №8)
Yes
25.
Представена е Декларация за нередности – по образец (Приложение № 9)
Yes
26.
Представена е Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни – по образец (Приложение № 10).
No
27.
Представена е Декларация за минимални/държавни помощи по образец (Приложение №12).
No
28.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (когато е приложимо).
No
29.
Представени са Предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект на инвестицията.
No
30.
Към договорите за строително-монтажни работи са приложени Количествено-стойностни сметки (КСС) – по образец (Приложение №13) в изискуемите формати.
No
31.
Представена е Оферта, и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи – с предложена цена от производителя/доставчика/строителя 
Представя се в случай че разходът е включен в Списък с референтни цени на ДФЗ. 

При закупуване на специализирано транспортно средство, машина, съоръжение, оборудване към офертата се прилага и подробна техническа спецификация на активите.
Офертата се придружава от запитване за оферта по образец съгласно Приложение № 14 и КСС по Приложение №13 (ако е приложимо).
В случаите, когато оферентът е чуждестранно лице, офертата се придружава и от документ за неговата правосубектност съгласно националното му законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
32.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС.
- в случаите, когато се кандидатства за разходи, които не са от Списъка с референтни стойности;
-не се отнася за случаите на разходи за нормативно регламентирани такси.
- Представят се и за консултантска услуга свързана с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т.14.4.
- Офертите се придружават от запитвания за оферта по образец съгласно Приложение № 14 във формат „pdf“ или „jpg“ и КСС по Приложение №13 във формат „pdf“ или „jpg“ и „xls” или „xlsx”(ако е приложимо).
-В случай, че са налице условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, към офертите е приложено пояснение и декларация от оферентите, „че са информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г.” 
-В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, офертите се придружават и от документ за правосубектност на оферентите съгласно националното им законодателство.
Представя/т се във формат „pdf“ или „jpg“. 

No
33.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител или решение за определяне на стойност на активите във връзка с изготвяне на бюджета на проекта
Yes
34.
Представена е писмена обосновка за мотивите, обусловили избора, когато избраната оферта не е с най-ниска цена
No
35.
Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или
документ за ползване върху имота, или
документ за учредено право на строеж върху имота
Представеният документ е вписан в районна служба по вписванията за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение. 
- в случай на разходи за СМР за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ или когато проектът предвижда извършване на СМР и е необходимо е учредено срочно право на строеж
- в случай на разходи за: закупуване на машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/ или обновяване на сгради, и/или на сгради за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
Не важи за закупуване на специализирани транспортни средства, които не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията, или породи своето естество и предназначение не се използват в затворени помещения.
No
36.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите. 
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на документа от съответния орган само в случаите, когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи. В случай че на етапа на кандидатстване е представен само входящ номер, комисията за оценка на проектните предложения ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.
Yes
37.
Представен е:
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ - в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Количествени сметки заверени от правоспособно лице.
- в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен, следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай че на етапа на кандидатстване е представен само входящ номер, комисията за оценка на проектните предложения ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.
или
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява 
-в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ
No
38.
Представени са Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице.
Важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи.
No
39.
Представено е Разрешение за строеж
Важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на документа от съответния орган. В случай че на етапа на кандидатстване е представен само входящ номер, комисията за оценка на проектните предложения ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.	
No
40.
Представено е Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж
Важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на документа от съответния орган. В случай че на етапа на кандидатстване е представен само входящ номер, комисията за оценка на проектните предложения ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.	
No
41.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ
Важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на документа от съответния орган. В случай че на етапа на кандидатстване е представен само входящ номер, комисията за оценка на проектните предложения ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.
No
42.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице.
-в случай, че проектът включва разходи за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, които са част от технологичен процес
No
43.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания за разходи, извършени преди подаване на проектното предложение.
При заявяване на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. Към документите се прилагат и пълни дневни банкови извлечения от деня на плащането.
No
44.
Представен е Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" по образец (Приложение № 15)
Yes
45.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. .
Yes
46.
Представени са:
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК от Националната агенция за приходите, и
Удостоверение за липса на задължения към общината по седалище на кандидата, 
Документите следва да са издадени не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение. 
Yes
47.
Представена е Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на РУО на ПРСР по образец (Приложение №18)
Yes
48.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване - приложение към Заповед № РД 09-365 от 27.04.2020 г. на Ръководителя на УО на ПРСР по образец (Приложение № 5)
Yes
II. Group
II. СПЕЦИФИЧНИДОКУМЕНТИ:
Criteria Leads to rejection
1.
Представен е Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване и изготвен и съгласуван от правоспособно лице
Представя се за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
No
2.
Представена е Декларация за наличието на суровини за периода на изпълнение на бизнес плана при производство на електроенергия от биомаса и/или при производство на биоенергия. (Приложение №16).
No
3.
Представен е Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област. 
Представя се в случаите на за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
No
4.
Представено е Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара (за физически лица) в случай на кандидат, регистриран по Закона за занаятите;

No
5.
Представено е Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява.
No
6.
Представен е Документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите – в случай на заявени точки по критерия
No
7.
Представено е Удостоверение за данъчна оценка издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение
Представя се в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост
No
8.
Представена е Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година по образец (Приложение №17). 
Прилага се в случай на заявени точки по критерия „Проектът създава заетост“
Yes
9.
Представени са други Документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проектното предложение
Yes
III. Group
III. КРИТЕРИИ, ДОКАЗВАЩИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Criteria Leads to rejection
1.
Нетна настояща стойност на проекта (NPV). 
NPV > 0
Yes
2.
Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVe). 
NPVe > 0
No
3.
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта. 
IRR > r (6%)
Yes
4.
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата. 
IRR1 > r (6%)
No
5.
Индекс на рентабилността (PI) по проекта. 
PI > 1
Yes
6.
Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата. 
PI 1 > 1
No
7.
Срок на откупуване (PBP). 
Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана.
Yes
IV. Group
V. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е :
а) земеделски стопанин, регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговски закон или Закона за кооперациите, или
б) микропредприятие, регистрирано като едноличен търговец или юридическо лице по Търговски закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, или
в) физическо лице, регистрирано по Закона за занаятите.
Yes
2.
Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът едноличен търговец или ЮЛ има седалище и адрес на управление, съгласно изискванията на СВОМР на територията на действие на МИГ ДОБРИЧКА
Yes
V. Group
VI. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТА
Criteria Leads to rejection
1.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ ДОБРИЧКА
Yes
2.
Продължителността на изпълнение на проектното предложение съответства на изискванията съгласно Условията за кандидатстване.
Yes
3.
Времевият график на дейностите по проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Yes
4.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за съответната мярка от ПРСР и Условията за кандидатстване.
No
5.
Минимумът на общите допустими разходи е не по-малък от 10 000 лева.
Yes
6.
Максимумът на общите допустими разходи е не по-голям от 200 000 лева.
No
7.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР за територията на МИГ ДОБРИЧКА и Условията за кандидатстване.
No
8.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите нна стратегията за ВОМР;
3.	определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
No
9.
Проектното предложение НЕ включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи:
1.	за лихви по дългове;	
2.	за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3.	за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4.	за обикновена подмяна и поддръжка;
5.	за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6.	за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7.	за режийни разходи;
8.	за застраховки;
9.	за закупуване на оборудване втора употреба;
10.	извършени преди 1 януари 2014 г.;
11.	за принос в натура;
12.	за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13.	за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14.	извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014г.;
15.	за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
16.	надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи;
17.	определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
No
10.
Проектното предложение не включва за финансиране недопустими разходи, определени в Постановление № 189.
No
VI. Group
VII. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ:
Criteria Leads to rejection
1.
Съгласно представената декларация кандидатът не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Yes
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране
Yes
VII. Group
VIII. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:
Criteria Leads to rejection
1.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):
Yes
VIII. Group
IX. ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ И МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Criteria Leads to rejection
1.
Финансовата помощ се предоставя при спазване на правилата за „минимална помощ“ и условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Проверката се извършва на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
No
IX. Group
X. ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Criteria Leads to rejection
1.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
No
X. Group
XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Criteria Leads to rejection
1.
Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост.
Yes

Evaluation instructions

Description File
КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Приложение № 4- Контр_лист_проверка_на_място.doc

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021