Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Принос на иновативния проект за прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и практики в една от следните области
0.00
Criteria Weight
7.00
1.
Принос на иновативния проект към следните области:
1.1. Повишаване на производителността в стопанството и ефективно използване на ресурсите;
1.2. Нови продукти и услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство;
1.3. Биоразнообразие, екосистеми услуги и функционалност на почвите и Натура 2000;
1.4. Производство на качествени и безопасни храни и здравословен начин на живот;
1.5. Ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното въздействие на водите в земеделските земи.
2.00
2.
Качество на иновативният проект – връзка с практиката
5.00
II. Group Threshold for passing
Капацитет на оперативната група за изпълнението на целите на иновативния проект
0.00
Criteria Weight
33.00
1.
Разпределение на отговорностите на участниците и наличието на ясен ангажимент на всеки участник
8.00
2.
Подходяща експертиза и опит на участниците в оперативната група в областта на иновативния проект
10.00
3.
Участие на по – голям брой земеделски стопани в оперативната група
15.00
III. Group Threshold for passing
Прилагане на интерактивния подход и приложимост на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката
0.00
Criteria Weight
55.00
1.
Прилагане на интерактивния подход
20.00
2.
Качество на плана за действие за изпълнение и постигане на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката
10.00
3.
Очакван ефект и резултати от изпълнението на иновативния проект
15.00
4.
Иновативния проект е ориентиран към  дейности свързани с околната среда и климата, пряко свързани с постигане на целите на проекта.
5.00
5.
Финансов капацитет на оперативната група
5.00
IV. Group Threshold for passing
Ефект от планираните форми и методи за разпространение на резултатите за достигане до широк кръг земеделски стопани
0.00
Criteria Weight
5.00
1.
Форми и методи за разпространение на резултатите за достигане до широк кръг земеделски стопани
5.00
30.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021