Evaluation criterias

I. Group
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата.
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е по образец.
Yes
3.
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата.
No
4.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а, а за кандидат- община - Заповед на кмета на общината, във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а. 
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
No
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във изискуемият формат.
Yes
6.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
No
7.
Формуляра за кандидатстване е придружен от всички изискуеми документи.
Yes
II. Group
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Criteria Leads to rejection
1.
Таблица за допустимите инвестиции и дейности. Представя се във формат „pdf” и електронен вариант на документа във формат „xls“ („xlsx“);
Yes
2.
Декларация (съгласно чл.19 и 20 от ЗЗЛД), към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" (Приложение 3). Декларацията се попълва и подписва от кандидата. Представя се във формат „pdf”;
Yes
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидат- община - Заповед на кмета на общината. Представя се във формат „pdf”.
No
4.
Учредителен акт или устав, или дружествен договор когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително читалищата (не е приложимо за кандидати общини). Представя се във формат „pdf”.
No
5.
Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата сички лица с правомощия за взимане на решения или контрол по отношение на кандидата, издадено/и не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се във формат „pdf”;
Yes
6.
Декларация съгласно Приложение към заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г. на МЗХГ за липса на основания за отстраняване (част от Документи за попълване); (Приложение 4). Представя се във формат „pdf”;
Yes
7.
Декларация за нередности съгласно приложение № 10 от Наредба 22 от представляващия/те кандидата, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидат (Приложение 5). Представя се във формат „pdf”;
Yes
8.
Декларация за информираност на оферентите /Приложение 6/ Представя се във формат „pdf”;
Yes
9.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение 8). Декларацията се попълва и подписва от кандидата. Представя се във формат „pdf”;
Yes
10.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf”;
No
11.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец (Приложение 9 и 9А). Представя се във формат „pdf” и електронен вариант на документа във формат „xls“ („xlsx“);
No
12.
Справка за дълготрайните активи и инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване (важи за проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или обзавеждане). Представя се във формат „pdf”;
No
13.
Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ, решение на общото събрание /за кандидати читалища/ за кандидатстване по реда на настоящите Условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“;
No
14.
Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението (не е приложимо за кандидати общини);
No
15.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящата процедура (за кандидати – общини). Представя се във формат „pdf”;
No
16.
Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП и справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация, по образец, утвърден от министъра на икономиката (Приложение 10), приложимо за ЮЛНЦ, включително читалища). Представя се във формат „pdf”;
No
17.
Сканирано, заверено от възложителя копие на всички документи от проведената, съгласно изискванията по ЗОП процедура за пазарни проучвания или пазарни консултации за изпълнение на дейностите по проекта, придружени с най-малко три съпоставими независими оферти, които имат най-малко следното минимално съдържание – наименование на офертата, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 11 от документите за попълване Представя се във формат „pdf”;
No
18.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които имат най-малко следното минимално съдържание – наименование на офертата, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 11 от документите за попълване. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки. /Важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП/ Кандидатът представя запитване за оферта по образец. Документите се представят се във формат „pdf“
No
19.
Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки (за проектни предложения в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки) Представят се във формат „pdf”;
No
20.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Представя се във формат „pdf“.
No
21.
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.Представя се във формат „pdf“
No
22.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" (Приложение 12). Представя се във формат „pdf”;
Yes
23.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (не се изисква за обекти посочени в чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост) Важи в случаите когато проекта ще се изпълнява върху имот собственост на кандидата. Представя се във формат „pdf”;
No
24.
Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). Представя се във формат „pdf”;
No
25.
Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (за проектни предложения, включващи разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). Представя се във формат „pdf”;
No
26.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). Представя се във формат „pdf”;
No
27.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти – недвижими културни ценности, се представя и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”. (В случаите, когато е необходимо да се издаде съгласувателно становище от Министерство на културата за него може към датата на кандидатстване да се представи входящ номер на искане за издаване на съгласувателно становище);
No
28.
Влязло в сила разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“
No
29.
Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)“. Когато обектите са недвижими културни ценностисе представя и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. Представя се във формат „pdf“
No
30.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, за дейности по реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство. Представя се във формат „pdf” и електронен вариант на документа във формат „xls“ („xlsx“);
No
31.
Подписани количествено-стойностни сметки. Представят се във формат „pdf“ и „xls“ или „xlsx“.
No
32.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи, свързани с обекти които представляват недвижими културни ценности, за извършването на които се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ (входящ номер на искане за издаване на документ) във формат „pdf”;
No
33.
Удостоверение от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за статута на обекта като недвижима културна ценност за дейности включващи строително - монтажни работи (не се представя за дейности включващи обекти, които представляват ново строителство). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ (входящ номер на искане за издаване на документ) във формат „pdf”;
No
34.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията (за проектни предложения, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”;
No
35.
Декларация за държавни и минимални помощи (Приложение 13), когато е приложимо. Представя се във формат „pdf”.
Yes
36.
Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта. Представя се във формат „pdf“.
Yes
37.
Декларация за изкуствено създадени условия и липса на функционална несамостоятелност. Представя се във формат „pdf“.
Yes
38.
Декларация за дейността, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т.ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. (когато е приложимо) Представят се във формат „pdf“.
No
39.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“.
No
40.
Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение
Yes
41.
Удостоверение за наличие или липса на задължения от Общината, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение
Yes
42.
Декларация за свързаност от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата /Приложение № 16 от документите за попълване/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „.pdf”.
Yes
III. Group
ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Criteria Leads to rejection
1.
График за провеждане на планираните дейности; Представя се във формат „pdf
No
2.
Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност); Представя се във формат „pdf“.
No
3.
В случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване - писмено становище от сценограф/художник
No
4.
В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни събития - писмено становище от етнограф относно значимостта на събитието за местната културна идентичност.
No
IV. Group
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
 I. Обща допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение попада в обхвата на мярка МИГ-01 и може да бъде включено в категория интервенции, заложени в ПРСР
Yes
2.
Проектното предложение показва необходимост от финансова подкрепа
Yes
3.
Дейностите по проекта съответстват на дейностите, предвидени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие по Мярка МИГ-01
Yes
4.
Допустимите разходи за проекта са определени в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие по мярка МИГ-01
Yes
5.
Всички дейности по проекта не са физически приключили и не са изцяло изпълнени преди подаване на ФК; 
Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма
Yes
V. Group
II. Допустимост на кандидата:
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е:
•	Общините от територията на МИГ;
•	Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
•	Читалища от територията на МИГ.
Yes
2.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЮЛНСЦ, на територията на действие на МИГ
Yes
3.
Кандидатът/получателят на финансова помощ, отговаря на следните изисквания:
1. да не е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. да не е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
4. да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. да не е установено с акт на компетентен орган, че:
а) е представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
б) не е предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
6. да не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
7. да не е налице конфликт на интереси по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който не може да бъде отстранен.
8. да не е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не съм в процедура по ликвидация, не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не съм преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – не се намирам в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен;
 9. да не е установено, че не съм изпълнил/а разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ.
10. да не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР;
Yes
4.
За кандидатът:
1. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2. не е установено, че:
а) са представени документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липса на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не са предоставени изискваща се информация, свързана с удостоверяване липса на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;
3. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушени чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидата е установен;
4. няма неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на представената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.
Yes
5.
Представляващият кандидата:
1. не е осъден с влязла в сила присъда (освен ако са реабилитирани) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. не е осъден с влязла в сила присъда (освен ако са реабилитирани) за престъпление, аналогично по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
3. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
4. не е лице, което е или е било на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ-РА или УО на ПРСР 2014 – 2020 г. - до една година от прекратяване на правоотношението;
5. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или в ДФЗ-РА, не съм участвал при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения административен договор за предоставяне на финансова помощ;
6. не попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт.
Yes
6.
Представляващ по закон или пълномощие или всеки член на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел:
1. Не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или кмета на съответната община на територията на МИГ.
2. Не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
3. Не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
Yes
VI. Group
III. Допустимост на проекта
Criteria Leads to rejection
1.
Интензитет на финансовата помощ е:
•	100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
•	70 % за получател публично лице и проектът генерира приход.
Интензитет на финансовата помощ
•	100 % когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
•	70 % когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
•	60 % когато получател е частно лице;
•	70 % когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза
Yes
2.
Размерът на общите допустими разходи за проекта gt;= 5 000 лева.
Yes
3.
Размерът на общите допустими разходи проекта е lt;= 20 000 лева.
Yes
4.
Проектът ще се осъществява на територията на общините Павликени и/или Полски Тръмбеш.
Yes
5.
Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма .
Извършване на проверка за двойно финансиране: 
-	Съгласно Декларация - Приложение №14 към Условията за кандидатстване.
-	Съгласно проверка на информация в публичния модул в ИСУН за двата програмни периода. „принт скрийн” на проверката.
(http://umispublic.government.bg/srchExtSearch.aspx) (http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary)
Yes
6.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22). Проверката включва и представена декларация съгласно Приложение № 15.
Yes
VII. Group
IV. Допустимост на дейностите по проектa
Criteria Leads to rejection
1.
Проектът включва:
•	Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
•	Организиране и провеждане на временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията; 
•	Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура;
•	Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др.
Yes
VIII. Group
V. Допустимост на разходите
Criteria Leads to rejection
1.
Разходите се свеждат до:
а) Подобренията на движимо и недвижимо имущество;
б) Инвестиции в движимо материалното културно наследство и в недвижимо културно наследство:
•	създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др.; 
•	информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство; 
•	инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура); 
•	проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
•	дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;
•	провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство; 
•	други, (при дерогация с мярка 7.2.)
г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Yes
2.
Налага се корекция в бюджета на проекта поради:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други изисквания за допустимост от условията за кандидатстване;
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите.
No
3.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
No
4.
При проверка в информационна система: „Регистър на минималните помощи“, се установи, че кандидатът НЕ надхвърля максималния размер на помощта по режим „de minimis”
Yes
IX. Group
VI. Оценка на съответствието
Criteria Leads to rejection
1.
Проектът показва постигане на една или повече от целите на СВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Yes
2.
В случай, че проектът генерира приходи, анализът разходи - ползи е попълнен за референтен период от 10 години, а в случай, че проектът не генерира приходи, анализът разходи - ползи е попълнен само за референтна година "n" (или години "n+1", "n+2" и т.н.), в която (в които) се извършват дейностите по проекта.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021