Evaluation criterias

I. Group
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата за кандидатстване.
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на МИГ.
В случаите, когато МИГ се представлява заедно от няколко физически лица, формулярът за кандидатстване е подписан от всяко от тях.
Yes
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител/и на МИГ е прикачено нотариално/и заверено/и изрично/и пълномощно/и във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице/а.
От текста на пълномощното/ите следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват МИГ упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Yes
4.
Формулярът за кандидатстване е попълнен съгласно инструкциите от Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020.
Yes
5.
Във формуляра за кандидатстване са попълнени всички приложими раздели.
Yes
6.
В точка „Основни данни“ на формуляра за кандидатстване кандидатът е попълнил:
1. Кратко описание на проекта, включително цели, дейности и планирани резултати;
2. Съответствие на проекта с целите на ПРСР 2014 – 2020 и с приоритетите на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ (как проектът допринася за постигане на посочените цели);
3. Съгласуваност на проекта с местната общност (процеса на съгласуваност на проекта);
4. Доброволно участие в проекта (дейностите по проекта, свързани с доброволно участие под формата на труд и/или финансиране на представители на местната общност, степента на ангажираност на общността за тези дейности, начина на реализирането им и др.);
5. Обществена полза на проекта (ползата от изпълнението на проекта за местната общност);
6. Територия, обхваната от дейностите по проекта (къде ще се извършват дейностите по проекта – населено място, община, област);
7. Общ брой на населението в обхванатото от проекта населено място.
Yes
7.
В точка „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от формуляра за кандидатстване кандидатът е попълнил следните полета:
1. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС;
2. Обосновка за съответствието на проекта с целите на ПРСР 2014 – 2020 г. и приоритетите на стратегията за ВОМР на МИГ;
3. Обосновка, че проекта се осъществява в полза на местната общност и в полза на кои възрастови групи;
4. Обосновка за предвидено въвеждане на иновативна за територията дейност - ако е приложимо;
5. Планирани действия за гарантиране устойчивост на резултатите от проекта и за какъв период – ако е приложимо;
6. Декларации:
„Декларирам, че: Съм запознат с правилата за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности малки пилотни проекти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Посочените от мен факти и обстоятелства са верни и съм съгласен да бъдат проверени на място от служители на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г., ДФ „Земеделие“, и от упълномощени представители на Европейската комисия. Дейностите и разходите, включени в проектното предложение, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Прикачените документи в т. 12 са сканирани оригинали и представляват истински документи. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
Декларирам, че проекта допринася за постигане на целите на ПРСР 2014 – 2020 г. и на приоритетите на стратегията за ВОМР“
Yes
8.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Yes
9.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат „рdf“ или друг формат, когато това е указано в т. 4 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“.
Yes
10.
Представено е решение на колективния върховен орган на МИГ, с което дава съгласие за реализиране на проекта;
Yes
11.
Представени са датирани и подписани декларации от законния представител на МИГ, от членовете на колективния управителен орган, контролния орган, ако такъв е предвиден в устава на МИГ и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган и контролен орган на МИГ, ако такъв е предвиден в устава на МИГ, когато същите са юридически лица, относно липсата на обстоятелства съгласно приложение № 2.
Yes
12.
Представена е датирана и подписана декларация за определяне на дейностите на МИГ по проекта като неикономически в свободен текст, която включва съответствието на дейностите със следните шест хипотези:
1. са със свободен обществен достъп и с неикономически характер;
2. са организирани по нетърговски начин и са от нестопанско естество;
3. имат изключително локално въздействие и са предназначени за ползване само от населението в границите на населени места от общината от територията на МИГ;
4. водят до подобряване на условията за живот само на територията на МИГ;
5. имат чисто местно въздействие и следователно не оказват въздействие върху търговията между държавите членки. В тези случаи МИГ, изпълнителите и подизпълнителите доставят стоки и услуги в ограничен район на дадена държава-член и е малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки и мярката няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 от Известие на Комисията);
6. са само за нестопански дейности от лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Yes
13.
Представени са списък на членовете на колективния върховен орган и списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ, подписани от представляващия МИГ, които съдържат:
а) за юридическите лица: наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, сектор, на който лицето е представител в МИГ, заинтересована страна, идентифицирана в анализа на стратегията за ВОМР, включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо) на която лицето е представител, най-малко две имена (име и фамилия) на представляващия юридическото лице, данни за контакт (телефон и/или електронен адрес);
б) за физическите лица: най-малко две имена (име и фамилия), данни за постоянен адрес или месторабота, сектор, на който лицето е представител в МИГ, заинтересована страна, идентифицирана в анализа на стратегията за ВОМР, включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо), на която лицето е представител, данни за контакт (телефон и/или електронен адрес).
в) дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението;
Yes
14.
Представена е датирана и подписана декларация за съгласие за предоставяне на данни за периода до приключване на програмата от Националния статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и за разпространението им съгласно приложение № 6.
Yes
15.
Представено е списък на населението на територията на МИГ, подкрепило проекта (приложимо при заявяване на точки по критерий № 3).
No
16.
Представени са документи за проведени информационни събития/ обсъждания на проекта с общността и други (приложимо при заявяване на точки по критерий № 3).
No
17.
Представени са датирани и подписани декларации за предвиден брой човекодни доброволен труд или документи за процент осигурено съфинансиране от представител/и на местната общност, включително банково извлечение от сметката на МИГ (приложимо при заявяване на точки по критерий № 1).
No
18.
Представени са документи за планирани действия за гарантиране устойчивост на постигнатите резултати по периоди (приложимо при заявяване на точки по критерий № 2);
No
19.
Представена е една оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в лева или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС) и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя” (в случай на референтен разход) (когато е приложимо);
No
20.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертата се прилагат и количествено-стойностни сметки, сканирани във формат „pdf или „jpg” “ и във формат „xls” или „xlsx” (когато е приложимо).
No
21.
Представена е документация от проведените пазарни консултации, вкл. решение за обосноваността и определянето на прогнозна стойност на разхода, за който ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП след сключването на административния договор за предоставяне на БФП (когато е приложимо).
No
22.
Представено е решение на кандидата за избор на изпълнител (когато е приложимо).
No
23.
Представени са договор/и (предварителен/окончателен) за избор на изпълнител.
Yes
24.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията (когато е приложимо).
No
25.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията (когато е приложимо);
No
26.
Представено е разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията (когато е приложимо);
No
27.
Представени са подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице (когато е приложимо);
No
28.
Представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти) (когато е приложимо);
No
29.
Представен е технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато е приложимо).
No
30.
Представена е Техническа спецификация за оборудване и обзавеждане (когато е приложимо).
No
31.
Представена е декларация за липса на изкуствено създадени условия съгласно приложение № 7.
Yes
32.
Представена е декларация за нередности от представляващия кандидата и от всички членове на управителния и контролния орган на кандидата (когато такъв е предвиден в устава на МИГ), както и от техните представители съгласно приложение № 9.
Yes
33.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД) (ако е приложимо)
No
II. Group
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение в срока на обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.
Yes
2.
Проектът се изпълнява на някоя от следните територии - административните граници на общините: Антон, Антоново, Батак, Белица, Белоградчик, Бобов дол, Божурище, Борово, Ботевград, Брацигово, Брезник, Бургас, Бяла, Велики Преслав, Венец, Видин селска част, Георги Дамяново, Горна Малина, Гулянци, Две Могили, Девин, Димово, Дупница, Дългопол, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Иваново, Ихтиман, Каварна, Калояново, Камено, Карнобат, Каолиново, Карлово, Кнежа, Копривщица, Кричим, Кюстендил, Лозница, Мадан, Макреш, Малко Търново, Мездра, Мирково, Невестино, Несебър, Ново село, Омуртаг, Петрич, Пирдоп, Приморско, Първомай, Ракитово, Рудозем, Руен, Ружинци, Садово, Самуил, Свищов, Севлиево, Смолян, Смядово, Созопол, Стамболийски, Твърдица, Тополовград, Трън, Хитрино, Царево, Ценово, Чавдар, Челопеч, Чипровци, Чупрене, Шабла и Якоруда
Yes
3.
Територията, на която се предоставя подпомагане е с население между 10 000 и 150 000 жители по данни от Националния статистически институт към 31 декември 2019 г.
Yes
4.
В раздел „Индикатори“ и в формуляра за кандидатстване задължително е въведен и количествено определен поне един от следните индикатори:
1. Брой реализирани дейности;
2. Брой създадени работни места в резултат от изпълнението на проекта;
3. Брой на населението в обхванатото от проекта населено място, за което изпълнението на проекта ще бъде от полза.
Yes
5.
Минималната стойност на допустимите разходи е не по-малко от левовата равностойност на 5 000 евро, а максималната – не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект.
При проверката на стойността се прилага курс за 1 евро 1.9558 лева.
Yes
6.
Местна инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство.
Yes
7.
Местната инициативна група съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група” или съкратено МИГ и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ.
Yes
8.
Местната инициативна група има седалище и адрес на управление на територията на селския район на която МИГ осъществява дейността си.
Yes
9.
Местната инициативна група има колективен върховен орган, в чийто състав задължително е включена общината/ите от територията на действие на МИГ.
Yes
10.
Член на колективния върховен орган на МИГ има:
а) постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, за физическите лица, или
б) седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, за юридическите лица, или
в) седалище и адрес на управление в областен град, когато член на МИГ е община, включена в приложение № 3 от Постановление № 161, или
г) седалище и адрес на управление в града, център на общината, когато член на МИГ е община, посочена в приложение № 2 от Постановление № 161 и в територията на МИГ са включени само населените места на общината, извън строителните граници на града, или
д) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на формуляра за кандидатстване.
Yes
11.
Местната инициативна група има колективен управителен орган в състав:
а) от не по-малко 5 лица;
б) с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица;
в) имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица.
Yes
12.
Местната инициативна група има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Yes
13.
Местната инициативна група включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР, включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо).
Yes
14.
Местна инициативна група, член на колективния й управителен орган, представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член e юридическо лице, член на контролния орган на МИГ, ако такъв орган е предвиден в устава на МИГ са декларирали, че отговарят на всички изисквания от декларацията в приложение № 2 от условията за кандидатстване.
Основанията за отстраняване се прилагат при спазване на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
МИГ има право да представи доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 2 или в определения срок за предоставяне на документи от получаването на уведомление от Комисията за оценка за констатиране на обстоятелства по декларацията в приложение № 2 от условията за кандидатстване за предприети мерки които гарантират надеждността на съответното, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел горепосочено лице може да:
1. е погасило задълженията си по т. 3 от декларацията, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платило или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснило изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействало на компетентните органи, и е изпълнило конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Yes
15.
Дейностите в проектното предложение се осъществяват в полза на местната общност и са съгласувани с нея.
Yes
16.
Проектното предложение допринася за постигане на целите на ПРСР 2014 – 2020 г. и на приоритетите на стратегията за ВОМР на конкретната МИГ.
Yes
17.
Дейностите в проектното предложение са одобрени по процедурата за вземане на решения, предвидена в устава на МИГ.
Yes
18.
Проектното предложение включва дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд или финансиране, от представители на местната общност.
Yes
19.
Дейностите се реализират на територията на съответната МИГ.
Yes
20.
Проектното предложение не включва дейности, които:
- оказват отрицателно въздействие върху околната среда;
- включват инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и на нормативните актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им;
- включват изграждане или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.
Yes
21.
Планирано е изпълнението на следните категории дейности:
1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност и/или;
2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност и/или;
3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики.
Yes
22.
Проектното предложение допринася за постигане на поне един от резултатите, описани в условията за кандидатсване, а именно:
- подходът ВОМР, местните инициативни групи и местната идентичност са популяризирани на териториите на прилагане на подмярката;
- МИГ, допустими за подпомагане по подмярката получават подкрепа и са запазени като действащи субекти на съответните територии на действие;
- на териториите на прилагане на подмярката са въведени иновативни за местните общности дейности и практики.
Yes
23.
Проектното предложение съдържа всички или част от изброените допустими разходи, свързани с изпълнение на дейности за:
1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност, в това число за популяризиране на местни традиции, културно и историческо наследство, традиционни местни продукти и други:
- изследвания и проучвания, директно свързани с популяризиране на местната идентичност;
- възнаграждения за външни експерти – физически или юридически лица за изпълнение на дейности по проекта, различни от управление на проекта;
- промоционални кампании за свързани с популяризиране на местната идентичност;
- организиране и провеждане на събития, свързани с изпълнението на проекта;
- преводи;
- информираност – създаване на интернет страница за проекта, публикации в регионални медии, информационни конференции;
- публичност – изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и осигуряване на публичност, в т. ч. информационни табели.
2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност:
- строително – монтажни дейности, обновяване на сгради и/или помещения;
- придобиване на материални активи които се използват в интерес на местната общност, включително оборудване, обзавеждане и преместваеми обекти;
- застраховки на закупените по проекта активи;
- нематериални активи – придобиване и разработване на софтуер, авторски права, патенти, интелектуална собственост и други нематериални активи в полза на местната общност.
3. Въвеждане на иновативни за местната общност дейности, включително материални, нематериални активи, дейности свързани с творческо-артистична дейност, обучения на местни общности, промотиране на местната идентичност и др.;
4. Оперативни разходи в размер до 5% от стойността на проекта. Оперативни са разходи, отговарящи на определението в т. 6 от раздел 27 „Допълнителна информация“ от условията за кандидатстване.
Yes
24.
Планираните разходи не водят до двойно финансиране на едни и същи дейности.
На база на декларирани данни от кандидата във формуляра за кандидатстване и чрез проверка в официални информационни системи (публичния модул в ИСУН и други източници) се установява дали дейностите по проекта не са финансирани / не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Yes
25.
В стойността на съответния разход е включен данък добавена стойност (ДДС) за кандидати, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, и не е включен ДДС – за кандидати, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.
Yes
26.
Предложените за финансиране разходи по Раздел 14. „Категории разходи, допустими за финансиране” на Условията за кандидатстване по настоящата процедура са основателни след съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите оферти и други документи.
(В случай, че и след представянето на допълнителна информация е налице несъответствие, Комисията може да извърши корекции в бюджета на проекта, които се отразяват в документите за работата й по оценка на АСД.)
Yes
27.
Оферентите, когато са местни лица, са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, са представили документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
Yes
28.
Проектното предложение не включва някои от следните недопустими разходи:
1. за дължими лихви;
2. за лизинг;
3. за закупуване на недвижими имоти;
4. за закупуване на оборудване втора употреба;
5. за закупуване на моторни превозни средства;
6. за данък добавена стойност с изключение на невъзстановимия;
7. платени по-късно от крайния срок за подаване на искане за окончателно плащане пред ДФЗ;
8. разходи, платени в брой (с изключение на разходите за пощенски и куриерски услуги и такси за издаване на изискуеми документи);
9. принос в натура;
10. разходи, за които е получено финансиране от националния бюджет или бюджета на Европейския съюз, в т. ч. по подмярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
11. банкови такси;
12. разходи за информираност и публичност, които не отговарят на изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно приложение № III към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (OB, L 2274, 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1305/2013“ и Регламент за изпълнение 669/2016 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (OB, L 115, 29 април 2016 г.);
13. хранителни стоки;
14. закупуване на материали за еднократна употреба с изключение на разходи за офис консумативи и канцеларски материали;
15. командировки, в това число пътни, дневни и квартирни;
16. наем на оборудване и съоръжения;
17. изготвяне на проект;
18. управление на проект;
19. оперативни разходи, надвишаващи 5 на сто от общата стойност на проекта;
20. разходи, извършени преди подаване на проектното предложение;
21. за обикновена подмяна;
22. за изграждане и ремонт на места за настаняване.
Yes
29.
Финансовото подпомагане по дейностите по подмярката не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Проверката се осъществява въз основа на декларация в свободен текст, която включа съответствието на дейностите със следните шест хипотези:
1. са със свободен обществен достъп и с неикономически характер;
2. са организирани по нетърговски начин и са от нестопанско естество;
3. имат изключително локално въздействие и са предназначени за ползване само от населението в границите на населени места от общината от територията на МИГ;
4. водят до подобряване на условията за живот само на територията на МИГ;
5. имат чисто местно въздействие и следователно не оказват въздействие върху търговията между държавите членки. В тези случаи МИГ, изпълнителите и подизпълнителите доставят стоки и услуги в ограничен район на дадена държава-член и е малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки и мярката няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 от Известие на Комисията);
6. са само за нестопански дейности от лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Yes
30.
В точка „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от формуляра за кандидатстване е описано съответствието на проектното предложение с поне една от следните политики на ЕС:
1. Равенство между половете и липса на дискриминация;
2. Устойчиво развитие (защита на околната среда);
3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността.
Yes
31.
Максималната продължителност за изпълнението на дейностите по малък пилотен проект е до 6 месеца.
Yes
32.
По отношение на кандидата е установено, че не е създал изкуствено условия, необходими за получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности по Условията за кандидатстване.
Yes
33.
В случай на строително-монтажни дейности е налице съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
При преценка на комисията се извършва посещение на място от поне двама члена на комисията, в рамките на което се подписва протокол.
No
III. Group
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Criteria Leads to rejection
1.
Налице е необходимост за изпращане на уведомление до МИГ във връзка с констатирани липса на документи и/или неяснота, или неточност на представените документи;
No
2.
В случай на изпратено уведомление до МИГ във връзка с констатирани липса на документи и/или неяснота, или неточност на представените документи МИГ е представил чрез ИСУН допълнителната информация и/или документи в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването.
No
3.
Проектното предложение преминава етап на административно съответствие и допустимост
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021