Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта
3.80
Criteria Weight
19.00
1.
Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци и амортизации – EBITDA – за последните три приключили финансово години, преди годината на кандидатстване

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,15 - 8 точки;
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието ≥ 0,12 < 0,15 - 6 точки;
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието ≥ 0,09 < 0,12 - 4 точки;
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието ≥ 0,06 < 0,09 - 2 точки;
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието ≥ 0,03 < 0,06 - 1 точка;
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието < 0,03 - 0 точки.
8.00
2.
Производителност на кандидата за последните три приключили финансови години

Отчетен е ръст на производителността през 3-та г. спрямо 2-та г. и през 2-та г. спрямо 1-та г. - 3 точки;
Отчетен е ръст на производителността само през 3-та г. спрямо 2-та г. или през 2 -та г. спрямо 1-та г. - 2 точки;
Не е отчетен ръст на производителността нито през 3-та г. спрямо 2-та г. нито през 2 –та г. спрямо 1-та г. - 0 точки.
3.00
3.
Приходи от износ за последните три приключени финансови години

Приходи от износ > 15% - 3 точки;
Приходи от износ > 5% ≤ 15% - 2 точки;
Приходи от износ > 0% ≤ 5% - 1 точка;
Не са реализирани приходи от износ - 0 точки.
3.00
4.
Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за последните три приключени  финансови години на кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 5 е по-голяма от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 3 точки;
Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 6 е по-голяма от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 2 точки;
Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 7 е по-голяма от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта -1 точка;
Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили финансови години, умножена по 7 е по-малка от стойността на заявените общи допустими разходи по проекта - 0 точки.
3.00
5.
Коефициент на задлъжнялост спрямо последната приключена финансова година

Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила финансова година г. ≤ 0,7 - 2 точки;
Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила финансова година г. > 0,7 ≤ 0,8 -1 точка;
Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила финансова година г. > 0,8 - 0 точки.
2.00
II. Group Threshold for passing
Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление
1.20
Criteria Weight
6.00
1.
Инвестиционна дейност на кандидата за последните три приключени финансови години

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност ≥ 50% от заявената безвъзмездната финансова помощ по проекта - 4 точки;
Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност ≥ 40% от заявената безвъзмездната финансова помощ по проекта - 3 точки;
Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА (машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили финансови години на стойност < 40% от заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта, или
Кандидатът не е представил информация относно реализирани инвестиционни дейности през последните три приключили финансови години - 0 точки.
4.00
2.
Внедрени машини/стандарти/системи за управление 

Кандидатът е реализирал две дейности в една или повече от горепосочените области - 2 точки;
Кандидатът е реализирал една дейност в една от горепосочените области - 1 точка;
Кандидатът не е реализирал подобни дейности или кандидатът не е представил необходимите документи в потвърждение за тяхното реализиране - 0 точки.
2.00
III. Group Threshold for passing
Ефект от изпълнението на проекта
2.00
Criteria Weight
10.00
1.
Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3) 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 11% - 3 точки;
Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 9% < 11% - 2.5 точки;
Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 7% < 9% - 2 точки;
Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 5% < 7% - 1.5 точки;
Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 3% < 5% - 1 точка;
Вътрешна норма на възвръщаемост < 3% - 0 точки.
3.00
2.
Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)

Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година
> 5% - 3 точки;
Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година
> 3% ≤ 5% - 2 точки;
Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година
> 1% ≤ 3% - 1 точка;
Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова година
≤ 1% - 0 точки.
3.00
3.
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по  проекта (N+1, N+2, N+3)

Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ ≥ 4% спрямо последната приключила финансова година - 2 точки;
Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на средните генерирани приходи от износ > 0% < 4% последната приключила финансова година - 1 точка;
Изпълнението на проекта не води до увеличаване на средните генерирани приходи от износ на кандидата - 0 точки.
2.00
4.
Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3) 

Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната приключила финансова година > 4% - 2 точки;
Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната приключила финансова година > 2% ≤ 4% - 1 точка;
Повишаване на ефективността на производствените разходи спрямо последната приключила финансова година ≤ 2% - 0 точки.
2.00
IV. Group Threshold for passing
	
Приоритизиране на проекти
3.00
Criteria Weight
15.00
1.
Тематично приоритизиране в областите на ИСИС

Проектът се изпълнява в една от областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): мехатроника и чисти технологии; ИКТ и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии - 5 точки;
Проектът НЕ се изпълнява в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) - 0 точки.
5.00
2.
Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Проектът предвижда инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях - 5 точки;
Проектът НЕ предвижда инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях - 0 точки.
5.00
3.
Устойчиво развитие

Проектът включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес - 5 точки;
Проектът НЕ включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес - 0 точки.
5.00
V. Group Threshold for passing
	
Бюджет и ефективност на разходите
2.00
Criteria Weight
10.00
1.
Реалистичност на разходите по проекта

Разходите по проекта са допустими, реалистични и отговарят на пазарните условия - 4 точки;
Разходите по проекта не са допустими, реалистични и не отговарят на пазарните условия - 0 точки.
4.00
2.
Реалистичност на плана за действие по проекта

Плана за действие е реалистичен, изпълним, разработен за срока на изпълнение на проекта - 3 точки;
Плана за действие е нереалистичен, неизпълним, не е ясно определен срока на изпълнение на проекта - 0 точки.
3.00
3.
Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие

Проектното предложение осигурява обвързаност на резултатите с планираните дейности и заложени цели и гарантира устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР - 3 точки;
Проектното предложение гарантира устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР - 1 точка;
Проектното предложение няма ясно обоснована устойчивост на резултатите - 0 точки.
3.00
VI. Group Threshold for passing
Допълнителни специфични критерии към СМР определени от МИГ
8.00
Criteria Weight
40.00
1.
Проектното предложение е свързано със създаване на заетост

До 2 работни места -10 точки;
Над 2 работни места - 15 точки.
15.00
2.
Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко положително  въздействие върху околната среда, енергийна ефективност, равни възможности, социално включване, заетост, информационно общество)

Проектното предложение има ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването на околната среда - 4 точки;
Проектното предложение има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване на равните възможности и социалното включване - 4 точки;
Проектното предложение има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването на заетост - 4 точки;
Проектното предложение има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване използването на информационно-комуникационните технологии - 4 точки;
Проектното предложение има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийна ефективност - 4 точки.
20.00
3.
Проектното предложение е на предприемач – лице до 29 г. и/или жена

Проектното предложение е на предприемач – лице до 29 г. и/или жена - 5 точки;
Проектното предложение не е на предприемач – лице до 29 г. и/или жена - 0 точки.
5.00
20.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:

Evaluation instructions

Description File
КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8_Prilojenie XIV_Kriterii i_ metodologiq za ocenka (1).doc

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021