Evaluation criterias

I. Group
Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения – форма и наличие на изискуеми документи
Criteria Leads to rejection
1.
Таблица за допустими инвестиции и дейности - по подмярка 19.2, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината.  Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, както и във формат „xls“ или „xlsx“ – по образец. (Приложение № 1)
Yes
2.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата - за кандидат община - заповед на кмета. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
3.
Учредителен акт или устав, или дружествен договор, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
4.
Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
5.
Декларация за нередности, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 2). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
6.
Декларация за липса на основания за отстраняване, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината - Приложение към заповед № РД 09-359 от 27.04.2020 г. (Приложение № 3). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
7.
Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 4). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
8.
Декларация за двойно финансиране, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 5). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
9.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината (Приложение № 6). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
10.
Декларация в свободен текст за неикономически дейности, подписана от представляващия кандидата/кмета на общината. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
11.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. Представя се във формат „pdf“.(когато е приложимо)
No
12.
Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
Yes
13.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване /приложимо за кандидат община/. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
No
14.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
No
15.
Становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (когато е приложимо)
No
16.
Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект, в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
17.
Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък. (когато е приложимо) Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
18.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски - в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
19.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството; Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
20.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо - Приложение № 7 и таблица Приложение № 7А.
Yes
21.
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
22.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност – Приложение № 11. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
23.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя - когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 (когато е приложимо); Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
24.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо); Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
25.
Една независима оферта – да съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно (Приложение № 8) (важи в случаите когато за всеки заявен за финансиране разход, към датата на подаване на заявлението за подпомагане, има определени референтни стойности и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно Националното им законодателство. (когато е приложимо) Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
26.
Най-малко три съпоставими независими оферти -които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно (Приложение № 8) (важи в случаите, когато за всеки заявен за финансиране разход, за който към датата на подаване на заявлението за подпомагане, няма определени референтни стойности и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно Националното им законодателство. Представят се във формат "pdf'/"jpg"/. Оферентите трябва да отговарят на следните изисквания: 
а) когато е местно лице - да е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията или да е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а когато е чуждестранно лице - да е правосубектно съгласно националното си законодателство; 
б) оферент на строително-монтажни работи, местно или чуждестранно лице, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите и да притежава разрешение да извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 на Закона за Камарата на строителите; 
Минималното съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника, ценово предложение в левове с посочен ДДС. 
Когато ползвателят не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено.(когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
No
27.
Документация от проведените пазарни консултации, включително решение за обосноваността и определянето на прогнозна стойност на разхода, за който ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП след сключването на административния договор за предоставяне на БФП (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
No
28.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите (важи за всички кандидати) и Удостоверение за липса на задължения към общината (важи за ЮЛНЦ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
Yes
29.
Формуляр за мониторинг - по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“ от Наредба 22 (Приложение № 9). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Yes
30.
Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на РУО на ПРСР (Приложение № 10). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
No
II. Group
Специфични документи според вида дейност - Строително-монтажни работи:
Criteria Leads to rejection
1.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота - за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за СВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР; Представя се във формат „pdf” или „jpg” или формат „zip” или „rar”. (когато е приложимо).
No
2.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект", или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява - важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf” или „jpg” или формат „zip” или „rar”. (когато е приложимо).
No
3.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява - когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията; Представя се във формат „pdf” или „jpg” или формат „zip” или „rar”.(когато е приложимо).
No
4.
Влязло в сила разрешение за строеж - когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията; Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
No
5.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти, съоръжения. Представя се в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти , съоръжения и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
No
6.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице - Представя се във формат „pdf“ и „xls“. (когато е приложимо).
No
7.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности); Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
No
8.
Количествено - стойностни сметки - за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице когато включват обекти недвижими културни ценности , за дейности по реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица вписани в регистъра по чл.165 от Закон за културното наследство (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ или “jpg”, и „xls“. (когато е приложимо).
No
9.
Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност (не се представя за дейности включващи обекти ново строителство), когато е приложимо. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
No
10.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, - когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
No
11.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013; Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (когато е приложимо).
No
III. Group
Специфични документи според вида дейност - машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане
Criteria Leads to rejection
1.
Документ за собственост или документ за ползване върху имота - за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение - в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg” (когато е приложимо).
No
2.
Технологичен/технически проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато е приложимо); Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, „zip“ или „rar“.
No
IV. Group
Специфични документи, доказващи съответствие с критериите за подбор:
Criteria Leads to rejection
1.
Декларация от кандидата за поемане на ангажименти за създаване на нови работни места във връзка с изпълнение на допустимите дейности (Приложение №12). Попълва се в случаите, когато кандидата е заявил точки по Критерий № 4. Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
No
2.
За доказване на съответствие с критерий № 2, когато е приложимо:
1. Проект по част „Енергийна ефективност” към инвестиционен проект, изготвен във фаза „Технически проект” или във фаза „Работен проект” съгласно ЗУТ; Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, „zip“ или „rar“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи по реда описан в Раздел 21.1). 
 и/или
2. Доклад от обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”, „zip“ или „rar“.
No
V. Group
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“
Yes
2.
Кандидатът е община или юридическо лице с нестопанска цел
Yes
3.
За кандидата не са налице обстоятелства в Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение 3 към Условията за кандидатстване
Yes
4.
Кандидатът не е получил финансиране за същите дейности със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента.
Yes
VI. Group
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в рамките на крайния срок, описан в  Условията за кандидатстване.
Yes
2.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Yes
3.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 (тридесет и шест) месеца.
Yes
4.
Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“
Yes
5.
Проектът е насочен към постигане на целите и приоритетите на одобрената стратегия за водено от общностите местно развитие
Yes
6.
Проектът включва минимум една от допустимите дейности по мярката
Yes
7.
Дейностите, включени в проекта, съответстват на Плана за интегрирано развитие на общината
Yes
8.
Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 19 558,00 лв. до 200 000,00 лв.
Yes
9.
Проектът съдържа Анализ Разходи – ползи, вкл. във формат Excel
Yes
10.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
No
11.
Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
No
12.
Дейностите по проекта не се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон.
No
13.
Проектът се изпълнява върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи правото на ползване.
No
14.
Всички дейности по проекта са ясно и последователно описани, като са посочени причините за избора на всяка една дейност, нейният принос за постигане на очакваните резултати.
Yes
15.
Във формуляра за кандидатстване са включени индикаторите, съгласно т.7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Yes
16.
В случай, че инвестиционният проект, включва обекти недвижими културни ценности, проектната документация е съгласувана с Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство.
No
17.
Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обектите - недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
No
18.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи съгласно ЗУТ.
No
19.
Представени са съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрация, когато проектът включва дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
No
20.
Кандидатът/ползвателят на помощта не е създал изкуствено условията, необходими за получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности
Yes
21.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС
Yes
22.
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение.
Yes
23.
Съотношението между предвидените разходи и планираните резултати е оптимално, като е съобразено с реалните пазарни цени, съгласно Условията за кандидатстване.
Yes
VII. Group
Проверка за държавни помощи и двойно финансиране
Criteria Leads to rejection
1.
Съгласно документ Анализ „Разходи-ползи“, проектното предложение не генерира приходи и не съдържа икономическа дейност
No
2.
На база на декларирани данни от кандидата (Декларация за двойно финансиране) и чрез проверка в официални информационни системи (публичния модул в ИСУН) се установено , че дейностите по проекта не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Yes
VIII. Group
Проверка на място, за проектни предложения включващи строително – монтажни работи (когато е приложимо)
Criteria Leads to rejection
1.
В проектното предложение не са включени дейности и разходи, стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на проверка на място (при дейности и разходи за СМР), с изключение на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги
Yes
2.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен по чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Yes
IX. Group
Резултат от проверка:
Criteria Leads to rejection
1.
Съществува съответствие с критериите за допустимост
Yes

Evaluation instructions

Description File
Таблица АСД

Приложение № 18 Таблица за ОАСД.doc

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021