Evaluation criterias

I. Group
I.	КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата за откриване на процедурата
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от кандидата, а за кандидати юридически лица - от лице с право да представлява кандидата или от упълномощено от него лице и е на български език, с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език .
Кандидатът подписва формуляра с валиден КЕП към датата на кандидатстване с титуляр и автор - физическото лице, което е законен представител на кандидата или КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е законен представител на предприятието-кандидат. Когато кандидатът е юридическо лице и се представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от тях с КЕП.За целите на процедурата под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на кандидата
Yes
3.
В проектното предложение (Формуляра за кандидатстване и/или Таблица за допустими инвестиции и дейности -Приложение 2 от документи за попълване към УК) задължително се съдържа следната информация: 
 1. Наименование на проектното предложение; 
 2. Данни за кандидата: ЕИК, ЕГН, банкова сметка, правно-организационна форма на лицето, пол на собственика/управителя, възраст на собственика/управителя, брой на работните места, които ще бъдат осигурени чрез осъществяването на проекта, сектор на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД) на юридическото лице; 
 3. Място на извършване на инвестицията (област, община, УПИ, имот, парцел, отдел, подотдел и др.); 
 4. Декларативна част 
 5. Стойност на разходите, за които се кандидатства; 
 6. Стойност на субсидията, за която се кандидатства;
 7. Стойност на разходите и субсидията на междинното плащане, в случай че се кандидатства за такова; 
 8. Сектор на дейността, за която се кандидатства по КИД; 
 9. Код на референтен разход, за който се кандидатства.
Yes
4.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Yes
5.
Проектът е в съответствие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
a) равнопоставеност и недопускане на дискриминацията - насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните етнически, социални и малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, настоящата процедура е отворена за всички кандидати, които отговарят на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване, независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане.
б) устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
в)Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността 
Yes
6.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват - дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на МИГ Кирково-Златоград
Yes
7.
Проектното предложение съответства на изискванията за продължителност на изпълнението съгласно Условията за кандидатстване - продължителността на проекта не надхвърля 36 месеца
No
8.
Проектното предложение отговаря на изискванията за минимален и максимален размер на общите допустими разходи по проекта:
Общият размер на допустимите разходи е по-висок или равен на 2444,75 лв. и по-нисък или равен на 39337,00лв. за кандидати с размер на стопанството от 2000 до 7 999,99 евро вкл., измерен в СПО 
ИЛИ 
Общият размер на допустимите разходи е по-висок или равен на 39116 лв. и по-нисък или равен на 195580 лв. за кандидати с кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8000 евро измерен в СПО 
Yes
9.
Проектното предложение отговаря на изискванията за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по проект -  заявеният от кандидата размер на БФП по проекта е по-висок или равен на:
- 1 466,85 лева - за кандидати с размер на стопанството от 2000 до 7 999,99 евро вкл., измерен в СПО;
- 19 558,00 лева за кандидати с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО.
Yes
10.
Проектното предложение отговаря на изискванията за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта - заявеният от кандидата размер на БФП по проекта не надвишава максималният размер, определен в условията за кандидатстване (при съответния процент на съфинансиране), но не повече от левовата равностойност на 25 000 €.
No
11.
Заявеният от кандидата процент на съфинансиране не надвишава:
-	За кандидати с размер на стопанствата (СПО) 8000 и над 8 000 евро:
Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава( но не повече от 70%) от в случаите по т. 10.1 от Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване.
-	За кандидати с размер на стопанствата (СПО) от 2 000 до 7 999,99 евро вкл.: 
Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в случаите посочени в т.10.2 от Раздел 10“Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване.

-	За проекти за колективни инвестиции,
представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване - Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
No
12.
Налице е съответствие относно представената информацията за индикаторите/показателите за изпълнение и резултат в проектното предложение
No
II. Group
II.	ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ
Criteria Leads to rejection
1.
Таблица за допустими инвестиции по образец, подписана от кандидата. Представя се във формат „pdf”, както и във формат xls“/„xlsх“ (Приложение №2).
Yes
2.
Формуляр за мониторинг(Приложение №3).Представя се във формат „pdf“, с подпис на кандидата.
Yes
3.
Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни, подписана от кандидата. Представя се във формат „pdf”. (Приложение №4).
Yes
4.
Удостоверение за постоянен адрес издадено от съответната общинска администрация. Представя се сканирано във формат „pdf”. Документът е изискуем само за кандидати ЗП – физически лица.
No
5.
Декларация за нередности, подписана от кандидат. Представя се във формат „pdf”. (Приложение №5).
Декларациите се представят от представляващия/представляващите кандидата. Когато кандидат е ЮЛ, същите се предоставят и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата – ЮЛ.
Yes
6.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“. 
В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020. От текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение.
Yes
7.
Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ(Приложения № 6) 
Декларациите се представят от представляващия/представляващите кандидата. Когато кандидат е ЮЛ, същите се предоставят и от членовете на колективния им управителен орган.
Yes
8.
Декларация за липса на основание за отстраняване (Приложение № 6А) по образец, с подписана от кандидата във формат „pdf“ .
Декларациите се представят от представляващия/представляващите кандидата. Когато кандидат е ЮЛ, същите се предоставят и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице декларациите се представят от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата – ЮЛ.
Yes
9.
Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение - на представляващия/представляващите кандидата –сканирано във формат „pdf“.
Когато кандидат е ЮЛ, свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - ЮЛ.
Yes
10.
Декларация за двойно финансиране - подписана от кандидата. (Приложение №7). Представя се във формат „pdf“.
Yes
11.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност (Приложение №8)- подписана от кандидата.Представя се във формат „pdf“.
Yes
12.
Декларация за съгласие за предоставяне на данни от статистическите изследвания, провеждани от НСИ и НАП , за дейността на кандидата във връзка с кандидатстване, оценка на проектните предложения, мониторинг, измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г., подписана от кандидата (Приложение №9). Представя се във формат „pdf“.
Yes
13.
Декларация за липса на свързаност по образец (Приложение №13) Представя се във формат „pdf“.
Yes
14.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ . (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Yes
15.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf“.
No
16.
Бизнес план (по образец) с подписан от кандидата н във формат „pdf“ 
 и таблиците от бизнес плана в „xls”/ „xlsx”по образец(Приложение № 10 и 10-А).
Yes
17.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по процедурата.Представя се във формат „pdf“.Представя се само от кандидати - юридически лица, подписан от кандидата
Yes
18.
Отчет за приходи и разходи и Счетоводен баланс за предходна финансова година или за последния приключен междинен период. Представя се във формат „pdf“.Важи само за кандидати юридически лица, и в случай че не са подадени в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
No
19.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване, подписана, подпечатана и сканирана от кандидата. Представя се във формат "pdf"
Yes
20.
Справка за дълготрайни материални активи – приложение към счетоводния баланс, за предходната финансова година и/или за последния отчетен период- важи за кандидати юридически лица, ако не са представили ГФО в ТРРЮЛНЦ . Представя се във формат „pdf“ .
No
21.
Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството (Приложение №17), подписана от кандидата, Представя се във формат "pdf" . (Приложимо при кандидатстване за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата).
No
22.
Таблица за оценка на капацитета на земеделската техника (налична и планирана за закупуване по проекта) – Приложение №17-А. Представя се във формат „xls“ или „xlsx“. Представя се от кандидати, които планират закупуването на земеделска техника.
No
23.
Удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (само в случай че кандидатът се занимава с отглеждане на животни). Представя се във формат "pdf“.
No
24.
Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката) с подпис на кандидата във формат „pdf“.(Приложение № 11 и при необходимост - справка за обобщените параметри на предприятието).
No
25.
Една независима оферта за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи/услуги, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.Представя се във формат „pdf. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх” (важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е включен в списък с референтни цени, публикуван към настоящата процедураи не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост).
No
26.
Оферта от доставчик/предварителен или окончателен договор за услуги и доставки, обект на инвестицията (важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи, но възлагането на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт). Представя се във формат „pdf“.
No
27.
Най-малко три съпоставими независими оферти от проведено пазарно проучване, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение №21. Представят се във формат „pdf“. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. (важи в случаите, в които кандидатът следва да извършва избор на изпълнител по реда на ЗОП или ПМС 160, и разходите, за които кандидатства не са включени в списък с референти разходи, съгласно условията от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). 
В случай че кандидатите са възложели по чл.5 и чл.6 от ЗОП, същите събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на актива/услугата. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. Минимално съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, с вкл. подробна техническа спецификация на активите/услугите, ценово предложение в левове с посочен ДДС.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
No
28.
Предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки – за всеки обект на инвестицията/предмет на дейността с детайлно описание на техническите характеристики, вкл. с посочени марка и модел, цена в левове или евро, количество и начин на доставка и срок за изпълнение. Представят се във формат „pdf”.
В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки, които се представят във формат „pdf“ и „xls”/“xlsх”. (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и разходите не попадат в обхвата на ПМС № 160 от 1.07.2016 г.). 
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
No
29.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf.
No
30.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а в случай, че избраната оферта не е с най – ниска цена с вкл. обосновка на мотивите за избор на оферта, която не е с най ниска цена, след проведено пазарно проучване, преди сключване на предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки. Представя/т се във формат „pdf“.
No
31.
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). Представя/т се във формат „pdf“.
No
32.
Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – (важи в случай, че проектът включва разходи за производство на пчелни майки и закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг).Представят се във формат „pdf“.
No
33.
Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „rar” или „zip”.
No
34.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР – важи в случаите на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения (Важи в случай, че проектът включва разходи преди подаване на проектното предложение). Представят се във формат „pdf“.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
No
35.
Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството за текущата стопанска година към момента на подаване на проектното предложение, с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ (Приложение № 14) и попълнена Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство на кандидата за текущата стопанска година(Приложение 14-Б) във формат „xls”/“xlsх”  (декларацията и таблицата се попълват от земеделски стопани и всеки един от членовете, участващи в юридическо лице кандидат за колективна инвестиция.) , както и ако е необходимо – за предходната стопанска година
Yes
36.
Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители,с които участват в групата/организацията, с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ (Приложение № 15) - представят се от кандидати ГП/ОП) за доказване на съответствие с изискването по т.9 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите
No
37.
Регистрационна карта, издадена по реда на Наредба №3 от 1999 г. и анкетни формуляри към нея. Към анкетните карти се прилага опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни(за доказване на съответствие с изискването по т.6, б.“в“ от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите. За признати групи/организации на производители се изискват на всички членове) – сканирани във формат „pdf“.
Yes
38.
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37 в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем за текущата стопанска година (за доказване на съответствие с изискването по т.6, б.“б“ от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите.За признати групи/организации на производители се изискват на всички членове). Представя се във формат „pdf“. 
Кандидатите с икономически размер на стопанството от 2000-7999.99 евро включително, представят документи за цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
Yes
39.
Удостоверение за семейно положение. Представя се във формат "pdf".(приложимо за кандидати с икономически размер на стопанството от 2000-7999,99 евро вкл СПО включително).
No
40.
Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година или текущата финансова година (Приложение №16), във формат „pdf“, подписана, подпечатана и сканирана от кандидата. (Попълва се от кандидати юридически лица, с изключение на тези, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект, с инвестиции, изцяло насочени във: сектор „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци” или „Етеричномаслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори).
No
41.
Копие от годишната данъчна декларация за предходната финансова година спрямо датата на кандидатстване, Към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Представя се във формат "pdf". (Представя се от кандидати юридически лица, с изключение на тези, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект, с инвестиции, изцяло насочени във: сектор „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци” или „Етеричномаслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори).
No
42.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията(представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата), или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение (когато е учредено срочно право на строеж) - важи в случаите по т.6 и т.6.1 от раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите. Представя се във формат „pdf“.
No
43.
Документ за собственост или документ за ползване на имота (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години считано от датата на подаване на проектно предложение, вписан в районната служба по вписвания, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба по земеделие – важи в случаите по т.6 и т.6.2 от раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите. Представя се във формат „pdf“.
No
44.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
No
45.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
(Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобрение от съответния орган).
No
46.
Подробни количествени сметки за предвидените строително – монтажни работи, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ и „xls”/„xlsх” .
No
47.
Разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“. 
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
No
48.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“.
No
49.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти. От разрешението за поставяне следва да е е видно, че съоръжението ще бъде разположено на територията на МИГ). Представя се във формат „pdf“.
No
50.
Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11.2 – 11.6 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (приложимо за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.). Представя се във формат „pdf“. 
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
No
51.
Одобрен технически/Технологичен проект, придружен от предпроектно проучване - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Представя се във формат „pdf“.
При голям брой документи или обем на файловете, документите по точката могат да са компресирани и прикачени във формат „zip”.
No
52.
Технологична карта за създаване и отглеждане на трайни насаждения, изготвена и заверена от правоспособно лице(важи в случай, че проектът включва разходи за създаване и отглеждане на трайни насаждения). Представя се във формат „pdf“.
No
53.
Документи за собственост и/или ползване на земеделска земя и/или друг вид недвижими имоти за трайни насаждения, или за оранжерии и гъбарници, както и във всички други случаи (за доказване на съответствие с изискването по т.4 от раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите, и в случай, че същите не са представени във връзка с изчисляването на минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т.6 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите.Представят се във формат „pdf“.
No
54.
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и чл. 20 от ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които се кандидатства по проектното предложение, са в процес на преход към биологични или са сертифицирани като биологични. Представя се във формат "pdf". (важи в случай че кандидатът заявява по-висок размер на помощта на основание инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013г./по-висок размер на помощта за разходи по проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени, както и в случай, че кандидатът заявява приоритет по критерий №3 „Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти“.
No
55.
Декларация, че кандидатът е млад земеделски стопанин по образец (Приложение № 19). Представят се във формат „pdf“. (Представят се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор №5 „Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани (земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 - 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 - 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014 – 2020 и заявен по-висок размер на помощта за проекти, представени от млади земеделски стопани).
Представят се във формат „pdf.
No
56.
Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година по образец (Приложение № 18) - (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 3).
Yes
57.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf“. (представя се, в случай че кандидатът заявява по-висок размер на помощта за разходи по проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени).
No
58.
Документ, издаден от правоспособно лице/производител на съответната инсталация, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.) – приложимо за проекти, които включват инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и в случай че в резултат на изпълнението на проекта се предвижда да бъде въведен поне един нов процес или технология, целящи опазване на околната среда или ефективни технологии за намаляване на емисиите. Представя се във формат „pdf“. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 7 „Проектът включва инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС“и в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта за разходи по проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени).
No
59.
Сертификат, удостоверение или становище, издадени от правоспособно или квалифицирано лице, от които да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване на околната среда (приложимо за проекти, които имат за цел въвеждане на нов производствен процес и/или технология и/или система за управление, които имат принос за прилагане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на компонентите на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска).Представя се във формат „pdf“. представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 7 „Проектът включва инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии,водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС“ и в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта за разходи по проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени).
No
60.
Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС – приложимо за проекти, които включват инвестиции, свързани с постигане стандартите на ЕС. Представя се във формат „pdf“. Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 8и в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта за разходи по проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени).
No
61.
Декларация за наличие на финансиране по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.по образец (Приложение №20). Представя се във формат „pdf“. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор №10 „Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват“и критерий за подбор №5 във връзка с изпълнявани ангажименти по ПРСР от млади земеделски стопани, както заявен от кандидата по–висок размер на помощта).
No
62.
Копие от удостоверение и/или заповед за признаване на група/организация на производители /приложимо за признати групи/организации на производители/.
No
63.
Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината/ите по седалище и адрес на управление на МИГ
Yes
III. Group
III.ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ/Общо изискване към всички съпътстващи документи прикачени в ИСУН 2020
Criteria Leads to rejection
1.
Документите, приложени към формуляра за кандидатстване, са представени на български език. В случаите, в които е представен документ изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от лицензиран преводач,
Yes
IV. Group
IV.КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е едно от следните лица:
1.Земеделски стопанин – физическо или юридическо лице

2. Призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.;

3. Юридическо лице, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2 – кандидат с проект за колективни инвестиции;
В случай, че кандидатът е едно от посочените в т.1, т.2 или т.3 лица, той отговаря на относимите за него изискванията, посочени в раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т.4 – т.13.
Yes
2.
Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес за физическите лица, седалище и адрес на управление за едноличните търговци и юридическите лица на територията на МИГ – Кирково-Златоград и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ. 
2. Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не отговаря на изискванията на т.1.
3. За признати групи производители и признати организации на производители, всички техни членове трябва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на МИГ.
Yes
3.
Кандидатът е микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за малките и средните предприятия. (приложимо само за кандидатите –ЮЛ)
Yes
4.
Кандидатът/представляващите кандидата не попадат в някоя от категориите за отстраняване, посочени в т.11.2 от УК.

Когато кандидат за колективни инвестиции е юридическо лице, условията по т.11.2 трябва да са изпълнени по отношение на всички лица, участващи в това юридическо лице.
Yes
5.
Кандидатът/и/или негов законен представител, отговаря на условията на определени в чл.12, ал.3 на Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.
Когато кандидат за колективни инвестиции е юридическо лице, условията по т.11.2 трябва да са изпълнени по отношение на всички лица, участващи в това юридическо лице.
Yes
6.
В случай че кандидатът е юридическо лице – кандидат за колективни инвестиции, някое от лицата, участващи в юридическото лице, или някой от членовете на групата или организацията на производители: 
1. не притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата; 
2. не участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава: 
а) 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта - за юридически лица, които не са признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти, и 
б) 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта - за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти; 
3. помежду си не са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
Yes
7.
Кандидатът не е свързано лице, съгласно изискванията за допустимост в т. 11,1 подточка 17 от Условия за кандидатстване
Yes
V. Group
V.КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Criteria Leads to rejection
1.
Дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение включват поне една от допустимите за финансиране дейности, описани в раздел 13.1, подточка I от Условията за кандидатстване.
a.	Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
b.	Модернизация, механизация и инвестиции дейности, свързани с мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
c.	Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
d.	Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
e.	Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
f.	Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
g.	Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
h.	Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
i.	Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.
Yes
2.
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански (земеделски) продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти. Земеделските продукти трябва да бъдат включени в Приложение №24 към Документи за информация
Yes
3.
В случай че проектът е представен от призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., инвестиции, са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
В останалите случаи е неприложимо.
Yes
4.
Инвестициите, включени в проектното предложение отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
Yes
5.
Проектът се изпълнява върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата/членовете на групата или организацията, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква Разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ);
Yes
6.
Проектът се изпълнява върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата/членовете на групата или организацията, са приложили документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, нотариално заверени и вписани в районната служба по вписванията – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
б) строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж;
в) създаване и/ или презасаждане на трайни насаждения.
No
7.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи удостоверяващи съответствие със Закона за устройство на територията, в съответствие с раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите, т.8
No
8.
В случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти е представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ, от което е видно, че съоръжението ще бъде разположено на територията на МИГ Кирково-Златоград
No
9.
За дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
No
10.
В случаите, в които се кандидатства за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), са изпълнени условията по т.11.1 – 11.8 от Раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите.
No
VI. Group
VI. КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение не включва недопустими дейности, посочени в Раздел 13.3 Условия за недопустимост на дейностите. Проектът не предвижда подпомагане като самостоятелен проект или дейност:
а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
б) инвестиции в нематериални активи;
Yes
VII. Group
VII. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение включва категории разходи, допустими за финансиране по процедурата съгласно раздел 14. Категории разходи, допустими за финансиране, и същите са в съответствие с раздел 14.1. Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване
Yes
2.
Инвестициите са свързани с производството на селскостопански (земеделски) продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или памук, с изключение на тютюн, риба и рибни продукти. Земеделските продукти трябва да бъдат включени в Приложение №С-24 към Документи за информация.
Yes
3.
Проектното предложение не включва разходи посочени като недопустими, съгласно раздел. 14.2 от Условията за кандидатстване.
No
VIII. Group
VIII. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Criteria Leads to rejection
1.
В проектното предложения не са включени дейности и разходи стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на посещение на място (при дейности и разходи за СМР и създаване на трайни насаждения), с изключение на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги.
No
2.
Дейностите/инвестиционните разходи по проекта не са финансирани/не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Yes
IX. Group
IX. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Criteria Leads to rejection
1.
Пo проекта не са установени изкуствено създадени условия за получаване на подкрепа в противоречие с целите на мярката.
Yes
X. Group
X. ПРОВЕРКА ЗА БИЗНЕС ПЛАН
Criteria Leads to rejection
1.
Представеният от кандидата Бизнес план отговаря на условията, посочени раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване, инвестицията показва жизнеспособност съгласно показателите, определени от ДФЗ:

1. NPV е по-голяма от "0"
2. IRR е по-голяма от "6%"
3. PI е по-голям от "1"
4. РВР e по-малък или равен на срока, за който е разработен Бизнес плана.
Yes
XI. Group
XI. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ И ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА
Criteria Leads to rejection
1.
Интензитетът на заявената финансова помощ е в съответствие с определения в т. 10 „Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване
No
2.
Разходите, включени в проектното предложение са необходими и основателни за изпълнението на проекта и са обосновани или за проектното предложение е налице необходимост от корекция/редукция на бюджета.
No
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021