Evaluation criterias

I. Group
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата;
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е по образец;
Yes
3.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата;
Yes
4.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра;
No
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във изискуемият формат;
Yes
6.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил;
Yes
7.
За заявените дейности по проекта не е установено двойно финансиране;
Yes
8.
За заявените дейности по проекта не са установени изкуствено създадени условия;
Yes
9.
Осъществено е посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи (когато е приложимо) и е установено, че не са започнали дейностите по проекта.
No
II. Group
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Criteria Leads to rejection
1.
Основната информация за проектното предложение, във формат „pdf”, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“. (Приложение № 1 и 1а). Формулярът се попълва, разпечатва и подписва от кандидата. В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ във формат. pdf или .jpg и формат .doc, .docx ;
Yes
2.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
3.
Удостоверение, издадено от Национална агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения и Удостоверение за липса на задължения към общината по регистрация на кандидата, вкл. представляващия лицето, съдружници и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол издадени не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във някой от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
4.
Свидетелство за съдимост от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата (съгласно чл. 61д, т. 1 от Наредба № 22 от 2015 г.), издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналния документ във формат .pdf или .jpg;
Yes
5.
Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение № 2)Таблицата се попълва, разпечатва и подписва от кандидата. В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ във формат .pdf или .jpg и електронен вариант на документа във формат .xls, (.xlsx);
Yes
6.
Бизнес план, за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за строително-монтажни работи за 10-годишен период, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" с подпис и печат на всяка страница (Приложение № 3 и 3а). В ИСУН се прикачват - документ във формат .doc /.docx/, сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg,, подписан и подпечатан на всяка страница и таблиците от бизнес плана във формат .xls, (.xlsx) по образец;
Yes
7.
Декларация за изкуствено създадени условия /Приложение № 4/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg ;
Yes
8.
Декларация за нерeдности, съгласно Приложение № 10 от Наредба 22 от представляващия/ представляващите кандидата (Приложение № 5). В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ във формат .pdf или .jpg;
Yes
9.
Декларация за свързаност от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата /Приложение №6/ от документите за попълване/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
10.
Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ ( Приложение 7). Декларацията се попълва и подписва от кандидата. В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ във формат .pdf или .jpg,;
Yes
11.
Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката (Приложение № 9) и справка към декларацията (Приложение № 9а). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат pdf, или .jpg;
No
12.
Декларация (съгласно чл.19 и 20 от ЗЗЛД), към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" (Приложение № 10). Подава се лично от кандидата. В случай, че проектното предложение не се подава лично от кандидата, декларацията се подава и от упълномощеното лице. В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ в някой от следните ъв формати: .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z, ;
Yes
13.
Декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение № 13). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригинала в някой от следните формати-.pdf, .zip, .rar,.7z;
Yes
14.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение № 14). В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ във формат .pdf или .jpg;
Yes
15.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по настоящата процедура. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
Yes
16.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
17.
Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ, ведно с документа по т. 19 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати -.jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z ;
No
18.
Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиран, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство (когато е приложимо). В ИСУН се прикачва копие на документа в някой от следните формати .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
No
19.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (за проектни предложения, които включват разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf, .jpg;
No
20.
Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП и анкетни формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни. Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
21.
Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (Приложение №17). Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване, кандидатът предоставя и декларация с данни за предходната стопанска година. Декларацията се попълва и подписва от кандидата. В ИСУН се прикачва сканирано копие на подписаният документ в някои от следните формати .pdf или .jpg;
No
22.
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства (Приложение № 18). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналния документ във формат .pdf или .jpg,и електронен вариант на документа във формат .xls, (.xlsx);
No
23.
Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период /за кандидати юридически лица/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf, или .jpg;
No
24.
Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
25.
Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8(офертата се прилага за всеки допустим разход, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip,.p7s,.p7m. За проектни предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи, към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки (Приложение № 22) във формат .xls, (.xlsx);
No
26.
Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8 (офертите се прилагат за всеки допустим разход, който към датата на подаване на заявлението за подпомагане не е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналните документи във някой от следните формати .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip,.p7s,.p7m,.pdf. За проектни предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи, към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки (Приложение № 22) във формат .xls (.xlsx);
No
27.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (документът се прилага за всеки заявен за финансиране разход, който не е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналните документи във формат .pdf, или .jpg;
Yes
28.
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf, или .jpg;
No
29.
Фактури, придружени с платежни нареждания и банкови извлечения, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. В ИСУН се прикачват сканирани копия на оригиналните документи във формат .pdf, или .jpg ;
No
30.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" (Приложение № 21). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналния документ в .pdf, или .jpg формат;
Yes
31.
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ , която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем. Кандидатът представя същите документи или заповеди и за предходната стопанска година, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение по чл. 8, ал. 3 и когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 2. (в случай, че кандидатът няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf, или .jpg;
No
32.
Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, вписан в районната служба по вписванията. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z;
No
33.
Документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато е учредено срочно право на строеж). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z;
No
34.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
No
35.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ/и в някой от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
No
36.
Разрешение за строеж (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf” или .jpg;
No
37.
Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (за проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
38.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ в някой от следните формати  .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip. Задължително се представят и във формат .xls, (.xlsx).;
No
39.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията (за проектни предложения, които включват разходи за преместваеми обекти). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
40.
Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител (по образец). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналните документи в някой от следните формати..pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip, a количествено-стойностни сметки и във формат .xls, (.xlsx).;
No
41.
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (удостоверението е приложимо в случай, че се проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg,;
No
42.
Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите и майсторско свидетелство за един или повече занаяти, издадено/издадени от Националната занаятчийска камара и вписано/вписани в регистъра на съответната Регионална занаятчийска камара В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналните документи в някой от следните формати . jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z.;
No
43.
Декларация за двойно финансиране / Приложение №19/.В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
Yes
44.
Декларация за получените минимални и държавни помощи /Приложение № 15/. Документа се прикачва в ИСУН в някой от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z ;
Yes
III. Group
Списък със специфични документи за кандидати:
Criteria Leads to rejection
1.
Декларация от кандидата, че не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция (декларация „нов проект“ по ПРСР) – Приложение №16 от документи за попълване към условията за кандидатстване. /Представя се при необходимост, в случай, че кандидатът заявява приоритет по критерии № 5/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf”. или .jpg;
No
2.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на проектното предложение, заверен от кандидата / Представя се при необходимост, в случай,, че кандидата заявява приоритет по критерий № 6/ За кандидати ЕТ и физически лица се предоставя справка за заети лица, заверена от кандидата, от която да са видни данните за средния списъчен брой на персонала за съответните години. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
3.
Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №11 от документи за попълване). / Представя се при необходимост, в случай, че кандидата заявява приоритет по критерий № 6/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
4.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, издадени от патентно ведомство, валидно към датата на подаване на проектното предложение. / Представя се при необходимост, в случай, че кандидата заявява приоритет по критерий № 7/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
5.
Документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2015 г.), и/или проектът включва мерки за оползотворяване на отпадъци за собствени енергийни нужди. / Представя се при необходимост, в случай,, че кандидата заявява приоритет по критерий № 8/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf или .jpg;
No
6.
Анализ - обосновка, изготвен от кандидата. / Представя се при необходимост, в случай, че кандидатът заявява приоритет по критерий №9 и критерии №10/. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат .pdf” или .jpg;
No
IV. Group
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение попада в обхвата на мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Нови пазар - Каспичан“.
Yes
2.
Проектното предложение допринася за изпълнение на 
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ: Осигуряване на добри условия за живот и заетост на територията на МИГ на основата на ефективно и интегрирано развитие на туризма, аграрния сектор, неземеделския бизнес и съпътстващата публична инфраструктура и услуги.
ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност.
Специфична цел Специфична цел 2.3 от СВОМР- Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес от Стратегията за Водено от общностите местно развити на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“.
Yes
V. Group
Допустимост на кандидата
Кандидатът е:
Criteria Leads to rejection
1.
Земеделски стопанин;
Микропредприятие, регистрирано като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
Физическо лице регистрирано по Закона за занаятите.
Yes
2.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление или постоянен адрес /за физическите лица/ на територията на действие на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан”
Yes
3.
Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществява дейностите по проекта на територията на СНЦ „МИГ Нови пазар Каспичан“.
Yes
4.
Mинималният стандартен производствен обем на стопанството е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
Yes
5.
Кандидатите отговарят на следните изисквания:
1. не са осъден/и с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. не са осъден/и с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. не е установено с акт на компетентен орган, че:
а) е представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
б) е предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
6.не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
7. не е налице конфликт на интереси по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който не може да бъде отстранен.
8. не е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не е в процедура по ликвидация, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 9. не е установено, че не е изпълнил/а разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ.
10. не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР;
Кандидатите декларират обстоятелства само по т. 1 до т. 10 от образеца на декларация за липса на основание за отстраняване – Приложение 13;
ВАЖНО! Декларацията следва да бъде попълнена и подписана от всички лица с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). 
Финансова помощ не се предоставя, когато бъде установено, че кандидат/получател на финансова помощ и/или негов законен или упълномощен представител, са създали изкуствено условия, целящи получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и национално законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности по настоящите условия за кандидатстване.
Съгласно Заповед № 09-647/03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР, не е допустим за подпомагане кандидат, който е: 
11. свързано лице по смисъла на § 1, от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, член на управителния орган или контролния орган на Местна инициативна група „Нови пазар – Каспичан”, или с кметовете на общините Нови пазар и Каспичан.
12. член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ ”Нови пазар – Каспичан” или е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
13. свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ „Нови пазар – Каспичан” и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
Липсата на обстоятелства по т. 11, 12 и 13 се доказва с представяне на декларация за свързаност - Приложение 6.
ВАЖНО! Декларацията следва да бъде попълнена и подписана от всички лица с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).
Yes
VI. Group
Допустимост на проекта:
Criteria Leads to rejection
1.
Размерът на общите допустими разходи за проекта е по-голям или равен на 19 558,00 лева.
Yes
2.
Размерът на общите допустими разходи проекта е малък или равен на 391 160,00 лв.
Yes
3.
Заявената субсидия не надвишава 120 000 лева. 
Размерът на финансовата помощ не надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Yes
4.
Проектът ще се осъществява на територията на общините Нови пазар и Каспичан.
Yes
5.
Всички дейности включени в проектното предложение попадат в обхвата на допустимите дейности по т.13.1 от Условията за кандидатстване.
Yes
6.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Yes
VII. Group
Допустимост на разходите:
Criteria Leads to rejection
1.
Разходите се свеждат до:
•	Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
•	Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
•	Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.
Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават пет на сто от допустимите разходи по т.1 и т.2
No
2.
Проектното предложение НЕ включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи, посочени в чл. 21 на Наредба № 22 от 14 декември 2015 година като недопустими:
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.);
4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.
От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за обикновена подмяна и поддръжка;
4. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
6. за режийни разходи;
7. за застраховки;
8. за закупуване на оборудване втора употреба;
9. извършени преди 1 януари 2014 г.;
10. за принос в натура;
11. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
12. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
13. за строително-монтажни работи, извършени преди посещение на място от МИГ;
14. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
15. Текущ ремонт;
16. Не се предоставя финансова помощ по финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР проект за закупуване на транспортни средства, с изключение на определените като допустими. По мярка 6.4.1 са допустими за закупуване само транспортни средства, които представляват „машини“. Съгласно § 6, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокари, мотокари и самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, строителните машини, верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи и други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 kg, максималната и скорост на движение е до 25 km/h, колеята - до 900 mm, и масата без товар - до 900 kg.“. 
Освен това „машините“ следва да отговарят на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Съгласно чл. 2 законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи, наричани по-нататък "техниката". „Машини за земни работи" са самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали.
17. Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв.с включен ДДС по проект,финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР и ако не са спазени изискванията на чл. 79, ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015г.
18. други извън горепосочените, а именно:
а) оперативни разходи: свързани с предоставянето на услуги; наеми; 
б) данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановимия;
в) банкови и административни такси (с изключение на допустимите по смисъла на чл.19, ал.5 от ПМС №189), разходи за гаранции; 
г) плащания в брой;
д) инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
19. Всички разходи, които не са описани като допустими в раздел 14.1 от Насоките за кандидатстване
No
3.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
No
VIII. Group
Проверка за минимални и държавни помощи
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е попълнил декларация за минимални и държавни помощи
Yes
2.
При проверка в информационна система: „Регистър на минималните помощи“, се установи, че кандидатът НЕ надхвърля максималния размер на помощта по режим „de minimis”
Yes
IX. Group
Проверка анализ на Бизнес плана - Приложение 3 и 3а
Criteria Leads to rejection
1.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или на стопанствата на членовете на групата/организацията на производителите, както и икономическата жизнеспособност на проекта
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното: 
Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPV>0)
Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %).
Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PI>1).
Срокът на откупуване на инвестицията (PBP)е в рамките на периода на бизнес плана. 
Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са:
Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Yes
X. Group
Налага се корекция в бюджета, поради:
Criteria Leads to rejection
1.
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други изисквания за допустимост от условията за кандидатстване;
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите.
Yes
XI. Group
Оценка на съответствието
Criteria Leads to rejection
1.
Проектът показва постигане на една или повече от целите на СВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Yes
2.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на стопанство или предприятието, както и икономическата жизнеспособност на проекта. 
Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
Yes
3.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост
Yes
4.
Проектното предложение отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021