Evaluation criterias

I. Group
ПРОВЕРКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
Criteria Leads to rejection
1.
Представена е таблица за допустими инвестиции в електронен формат „excel“ - Приложение №1 към Условията за кандидатстване, попълнена съгласно инструкциите.
Yes
2.
Представена е коректно попълнена декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни - Приложение №2 към Условията за кандидатстване.
Yes
3.
Представено е нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. (Пълномощното удостоверява, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/ тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи съответните документи. За кандидат община е представена заповед на кмета.)
Yes
4.
Представен е учредителен акт или устав, или дружествен договор, когато кандидата е юридическо лице с нестопанска цел.
Yes
5.
Представено е свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Yes
6.
Представена е декларация за липса на основания за отстраняване, от всички законни представители на кандидата - Приложение №3 към Условията за кандидатстване.
Yes
7.
Представена е декларация за нередности от представляващия/те кандидата, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - Приложение №4 към Условията за кандидатстване.
Yes
8.
Представена е декларация за свързаност, съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019г., на РУО на ПРСР - Приложение №5 към Условията за кандидатстване. (Приложима за кандидати, които не са „публичноправна организация” по смисъла на §2, т.43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.)
Yes
9.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /решение по оценка на въздействие върху околната среда/ решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ становище по екологична оценка/ решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/ решение по оценка за съвместимостта/ писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/ Министерство на околната среда и водите /Басейнова дирекция). (Когато е приложимо за проектното предложение).
Yes
10.
Представено е становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на Плановете за управление на речните басейни, в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване.
Yes
11.
Представено е разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо).
Yes
12.
Представени са лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/ инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък.
Yes
13.
Представен е договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. (Представя се, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.)
Yes
14.
Представен е анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - Приложения №6 (сканиран от оригинал текстови вариант, във формат „pdf”,) и №6а (във формат “еxсеl”) към Условията за кандидатстване.
Yes
15.
Представена е инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване – в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи, съгласно Закона за счетоводството.
Yes
16.
Представено е решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. (Когато кандидата за подпомагане община, е представено решение на общински съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия).
Yes
17.
Представено е решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община.
Yes
18.
Представена е справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.
Yes
19.
Представени са фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта. (За разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014г., съгласно чл.21, ал.2, т.14 на Наредба №22.)
No
20.
Представена е оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи – с предложена цена от производителя/доставчика/строителя. (Съгласно приложимите за проектното предложение, условия за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, по т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване.)
Yes
21.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти. (Съгласно приложимите за проектното предложение, условия за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, по т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване. Представено е и запитването за оферта.)
Yes
22.
Представено решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. (Приложимостта е определена в т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване.)
Yes
23.
Представени са документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо). (Приложими в случай, че проектът включва общи разходи - за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР и след 1 януари 2014г.)
No
24.
Представена е декларация от представляващия МИГ, че изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта отговарят на изискванията на чл.19, ал.5, т.2 (при кандидат МИГ) - Приложение №7 към Условията за кандидатстване.
Yes
25.
Представен е коректно попълнен формуляр за мониторинг - Приложение №8 към Условията за кандидатстване.
Yes
26.
Представен е анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район по образеца на Приложение №9 към Условията за кандидатстване. Анализът съдържа аргументация за устойчивостта на инвестициите и доказва, че същите ще доведат до социално-икономическо развитие на района.
Yes
27.
Представена е попълнена декларация за двойно финансиране - Приложение №10 към Условията за кандидатстване.
Yes
28.
Представена е декларация за държавни или минимални помощи - Приложение №11 към Условията за кандидатстване, декларация за дейността на кандидата, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. (Приложими при определяне на финансовото подпомагане като „помощ”, съгласно т. 16 ”Приложим режим на минимални/държавни помощи” от Условията за кандидатстване.)
Yes
29.
Представен е проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки. (Приложим, когато дейностите по проекта се извършват на терени, които подлежат на рекултивация, съгласно чл.11, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.)
Yes
30.
Представено е становище на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, че дейностите по проекта са съгласувани със стратегията за ВОМР.
Yes
31.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота. (Документите за учредено право на строеж върху имота, когато е учредено срочно право на строеж и за ползване върху имота, са за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписани в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите.)
Yes
32.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“, или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява.
Yes
33.
Представено е разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. (В случаите на проекти, включващи разходи за строително монтажни работи – строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация.)
Yes
34.
Представени са подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице, за предвидените строително-монтажни работи.
Yes
35.
Представено е съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. (Приложимо за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности.)
Yes
36.
Представено е удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност.
Yes
37.
Представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти.
Yes
38.
Представен е одобрен технически/ технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Yes
39.
Представена е декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълняват дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на административния договор. (За съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, когато е приложимо.)
Yes
40.
Представен е Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания. (Представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий „Проектът води до повишаване на енергийната ефективност” извън обхвата на дейност „Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги”.)
No
41.
Представено е обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. (Представя се за дейност „Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги”.)
Yes
42.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Yes
43.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена коректно цялата изискуема информация.
Yes
II. Group
СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАНДИДАТА, ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ, ПОСОЧЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът e:
1. Община Любимец
2. Община Ивайловград
3. Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот.
4. „Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, в случай че: проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.
Yes
2.
Кандидатът отговаря на условията по т.11 „Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване, а именно:
1. Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на „МИГ – Любимец – Ивайловград” (територията на община Любимец и община Ивайловград).
2. Кандидатът осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.
3. Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице, ако юридическото лице открило клона не отговаря на изискванията на т.1 и т.2.
4. Кандидатът отговаря на изискванията, определени със Заповед №РД 09-647/3.07.2019г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., изм. със Заповед №РД 09-903/19.09.2019г.
5. Кандидатът отговаря на изискванията за допустимост, определени със Заповед №РД 09-359/27.04.2020г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., изм. със Заповед №РД 09-442/ 04.06.2020г.
Yes
3.
При проверка на представените документи, както и при извършени служебни проверки в публични регистри (при необходимост), за кандидата и/или негов законен или упълномощен представител, не са установени обстоятелства за недопустимост, съгласно условията на т.11 „Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване.
______________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
• Проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg
• Проверка в Регистър Булстат http://www.bulstat.bg/bg/view/spravki
• Декларация за свързаност - Приложение №5 към Условията за кандидатстване. 
• Декларацията за липса на основания за отстраняване - Приложение №3 към Условията за кандидатстване. 
• Свидетелство за съдимост.
• Проверка в Системата за ранно откриване и отстраняване EDES https://ec.europa.eu/edes .
• Проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ:
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/Bankruptcy (Справка несъстоятелност).
https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/Liquidation (Търговци/ ЮЛНЦ в ликвидация).
 „Принт скрийн” от извършените проверки се прикачва към оценителния лист за АСД в ИСУН.
Yes
4.
Проектното предложение включва поне една от допустимите дейности от обхвата на т.13 „Дейности, допустими за финансиране” от Условията за кандидатстване.
Yes
5.
Дейностите за социална инфраструктура са свързани с услуги от обхвата на чл.36, ал.2 или ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.
Yes
6.
Заявения размер на БФП по проекта е от 5000 евро (9 779 лева) до:
• 200 000 евро (или до 391 160 лева) за кандидат община;
• 50 000 евро (или до 97 790 лева) за кандидат ЮЛНЦ.
Yes
7.
Максималния размер на заявените допустими разходи за реализиране на проекта е не по-голям от левовата равностойност на 200 000 евро.
Yes
8.
Заявените за подпомагане разходи по проектното предложение са допустими, съгласно условията на т.14 „Категории разходи, допустими за финансиране” от Условията за кандидатстване.
Yes
9.
Заявените за подпомагане, допустими разходи по проектното предложение са основателни и обосновани, съгласно условията за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, по т.22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения” от Условията за кандидатстване.
Yes
10.
В проектното предложение съществува съответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи.
Yes
III. Group
ПРОВЕРКА НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ (Финансов анализ).
Criteria Leads to rejection
1.
Интензитетът на помощта, заявен от кандидата е в съответствие с представения анализ разходи-ползи (финансов анализ).
No
IV. Group
ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ.
Criteria Leads to rejection
1.
В съответствие с условията на т.16 „Приложим режим на минимални/държавни помощи” от Условията за кандидатстване, е установено, че заявените за подпомагане дейности по проектното предложение отговарят на условията на определения режим за финансово подпомагане „непомощ”.
No
2.
Финансовата помощ за кандидата, заедно с другите получени минимални помощи от предприятията, с които предприятието кандидат образуват „едно и също предприятие” по смисъла на чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
__________________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
• Декларация - Приложение №11 към Условията за кандидатстване.
• Проверка в публичния регистър на ДФ „Земеделие” https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8100:::NO::: 
• Проверка в публичния регистър на Министерство на финансите https://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
„Принт скрийн” от извършените проверки се прикачва към оценителния лист за АСД в ИСУН.
No
V. Group
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ.
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът не е получил публична финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз, и/или други публични средства за разходите, за които кандидатства за финансиране за същия/те обект/ти:
__________________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
• Декларация - Приложение №10 към Условията за кандидатстване.
• Проверка в ИСУН за двата програмни периода: 
http://umispublic.government.bg/iBeneficieries.aspx 
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary
• Проверка в публичния регистър на ДФ „Земеделие”
https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8120:::NO:::
 „Принт скрийн” от извършените проверки се прикачва към оценителния лист за АСД в ИСУН.
Yes
2.
Относно кандидатът и проектното предложение на са установени „изкуствено създадени условия”, по смисъла на §1, т.5 от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г., целящи получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и национално законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности по условията за кандидатстване по настоящата процедура.
_______________________________________
Проверка за спазване на критерия се осъществява чрез:
Представената от кандидата декларация по Приложение №10 към Условията за кандидатстване и проверка на представените документи към проектното предложение.
Yes
VI. Group
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО (когато е приложимо).
Criteria Leads to rejection
1.
Посещението на място установи, че представената в проектното предложение информация съответства на констатираното действително състояние и дейностите по проекта, свързани с разходи за строително-монтажни работи, физически не са започнали.
Yes

Evaluation instructions

Description File
Когато при оценката на административното съответствие и допустимостта, се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В определения срок кандидата има право да представи изисканите липсващи документи и/или да отстрани нередовностите. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение. Когато при проверка на заявените за подпомагане разходи се установи: 1. наличие на недопустими дейности и/или разходи; 2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 3. дублиране на разходи; 4. неспазване на други условия за допустимост в настоящите условия за кандидатстване; 5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи; 6. неоснователност на разходите, се извършва корекция в бюджета на проектното предложение. Разходите, които се намаляват се описват заедно с мотивите за това. Корекции в бюджета, извършени в резултат на: установено несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи и/или установено дублиране на разходи, се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата. Корекциите не могат да водят до:  увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение;  невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности;  подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл.29, ал.1, т.1 и 2 от ЗУСЕСИФ. Когато в резултат на корекцията в бюджета на проектното предложение, размерът на заявената безвъзмездната финансова помощ се намалява под прага на определения минимален размер от 5 000 евро, проектното предложение се отхвърля. Посещение на място се извършва в случай, че проектното предложение включва разходи за строително-монтажни работи. Протоколът с констатациите от посещението се прилага към контролния лист за оценка на етап АСД.

Приложение №12 - Критерии за АСД (оценителен лист).doc

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021