Evaluation criterias

I. Group
Административно съответсвие и допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено по реда, определен от УО в т.23 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
2.
Бизнес планът е попълнен в лева и е използван  зададеният образец съгласно Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
No
3.
Във формуляра за кандидатстване са попълнени всички индикатори, посочени в т. 7 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
4.
Налице са всички изискуеми документи и са попълнени съгласно изискванията, посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
5.
Кандидатът е допустим съгласно изискванията в т. 11 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
6.
Включените в проекта дейности са допустими за финансиране съгласно изискванията в т. 13 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
7.
Разходите за финансиране са допустими съгласно изискванията в т. 14 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
8.
Териториалният обхват за изпълнение на проекта съответства на посочения в т. 5 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
9.
Проектното предложение допринася за постигане на  специфичните цели по приоритета на Съюза, предвидени в член 6, параграф 5 на Регламент 508/2014.
Yes
10.
В проектното предложение са заложени съответно приложимите индикатори, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
11.
Срокът за изпълнението на проектното предложение е съобразен с максималния срок, указан в т. 18 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
12.
Отстраняването на нередовностите по проектното предложение не е довело до подобряване на качеството му.
No
13.
Представени са доказателства за изискуемия административен, финансов и оперативен капацитет.
Yes
14.
Техническият и/или технологиченият проект съдържа схема и описание на процесите на преработка, обосноваващи  дейностите и разходите, за които се кандидатства в проектното предложение, както и показва капацитета на производство на преработените продукти .
No
15.
Техническият и/или технологичен проект е изготвен и подписан от правоспособно лице.
No
16.
Капацитетът на производствената програма в технологичния проект съответства на производствената програма на бизнес плана.
No
17.
Операциите не са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.
No
18.
Количеството произвеждана продукция, заложена в технологичния проект и годишния производствения капацитет на всеки от предвидените активи, заложени в технологичния проект съответстват на количеството произвеждана продукция, заложена в производствената програма на бизнес плана и на годишния производствения капацитет на всеки от предвидените за закупуване активи, описани в представените оферти.
Yes
19.
Предвидените  разходи в проектното предложение са допустими съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура. В случай на наличие на недопустими разходи същите са  установени и редуцирани.
Yes
20.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ   не надвишава определения максимален размер съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура и не е под определения минимален размер
Yes
21.
Проектът е икономически жизнеспособен.
No
22.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и достъпност.
Yes
23.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за устойчиво развитие и опазване на околната среда.
Yes
24.
Извършена е оценка на риска от измами, резултатите от която доказват, че проектното предложение може да премине към ТФО
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021