Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Критерии
10.00
Criteria Weight
100.00
1.
Проекти за развитие на интегриран селски туризъм
30.00
2.
Дейностите по проекта се осъществяват в селата
20.00
3.
Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинските програми за развитие на туризма, приети от Общинските съвети
10.00
4.
Кандидатите са Юридически лица с нестопанска цел
10.00
5.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.
10.00
6.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
10.00
7.
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги
5.00
8.
Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка/
5.00
10.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:

Evaluation instructions

Description File
Таблица ТФО

Приложение 19 Критерии и оценка - ТФО.docx

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021