Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Техническа и финансова оценка
10.00
Criteria Weight
120.00
1.
Инвестицията води до намаляване на риска от наранявания и трудови злополуки - 20 точки
20.00
2.
Активност на риболовния кораб:
Под 20 %           - 10 точки
От 20 % - 39,99 %    - 20 точки
От 40 % - 100 %      - 50 точки

Активност на риболовния кораб се изчислява спрямо следните максимални стойности за риболовни дни:
250 риболовни дни годишно за кораби над 12 метра
180 риболовни дни годишно за кораби под 12 метра
50.00
3.
Възраст на риболовния кораб:
До 5 години         - 10 точки
От 5 до 10 години   - 20 точки
Над 10 години       -30 точки
30.00
4.
Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов – 20 точки
20.00
10.00
Threshold for passing:
120.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021