Evaluation criterias

I. Group
Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения – форма и наличие на изискуеми документи
Criteria Leads to rejection
1.
Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване)
Yes
2.
Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване)
Декларацията се подписва и попълва от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.
Yes
3.
Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ (Приложение № 4 към Условията за кандидатстване) – прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се попълва и се подписва от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).
Yes
4.
Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване).
Декларацията се подписва и попълва от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.
Yes
5.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидат - община - заповед на кмета – прикачени в ИСУН 2020 (когато е приложимо)
No
6.
Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища (когато е приложимо)
No
7.
Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Yes
8.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо).
No
9.
Становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни, в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване (когато е приложимо)
No
10.
Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство (когато е приложимо)
Yes
11.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг (когато е приложимо)
No
12.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за кандидатстване).
Yes
13.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ) в електронен формат, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 7 към Условията за кандидатстване)
Yes
14.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството (когато е приложимо)
No
15.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР (когато е приложимо)
No
16.
Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община (когато е приложимо)
No
17.
Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци)
No
18.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения (когато е приложимо)
No
19.
Една оферта за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя /доставчика/ строителя, в случай че разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е включен в списък с референтни цени, публикуван на интернет страницата на ДФЗ; Представя се във формат “pdf” или “jpg”
No
20.
Най – малко три съпоставими, независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС – когато няма разработени референтни стойности от ДФЗ. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно Националното им законодателство. Представя се във формат “pdf” или “jpg”;
No
21.
Документ за правосубектност съгласно националното законодателство на оферентите чуждестранни лица (когато е приложимо)
No
22.
Декларация за информираност на оферентите (Приложение № 8 към Условията за кандидатстване (когато е приложимо)
No
23.
Решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му.
No
24.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо)
No
25.
Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗм (Приложение 9 към Условията за кандидатстване)
Yes
26.
Декларация за държавна помощ – попълнена по образец (Приложение № 11 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване)
No
27.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение 10 към Условията за кандидатстване)
Yes
28.
Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение 11 към Условията за кандидатстване)
Yes
29.
Декларация за липса на изкуствено създадени условия (Приложение 12 към Условията за кандидатстване)
Yes
30.
Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. (Приложение №2 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). Декларацията се попълва от собственик, представляващ по закон или пълномощие или управител на юридическо лице, всеки от съдружниците в търговско дружество, всеки член на настоятелството на читалище, всеки член на Управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел.
Декларацията не се представя от кандидати, които са публичноправна организация по смисъла на §2, т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
Yes
31.
Удостоверение от НАП, че кандидата няма просрочени задължения, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение /не е приожимо за кандидат община/
Yes
32.
Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП на представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение
Yes
33.
Удостоверение от общината по седалището на кандидата, че кандидата няма просрочени задължения /не важи за кандидат община/ и Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички представляващи кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение
No
34.
Удостоверение, потвърждаващо, че кандидата не е в открито производство по несъстоятелност или не е обявен в несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение. (Не се представя от общини. Не се представя за кандидати, за които това обстоятелство е проверимо в Търговския регистър);
No
35.
Удостоверение, потвърждаващо, че кандидата не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение. (Не се представя от общини. Не се представя за кандидати, за които това обстоятелство е проверимо в Търговския регистър)
No
36.
Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение. (Не се представя от общини. Не се представя за кандидати, за които това обстоятелство е проверимо в Търговския регистър)
No
37.
Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с обстоятелствата, че за кандидатът не е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения
No
38.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията
No
39.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект“ (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията
No
40.
Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ
No
41.
Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, включително и във формат Excel
No
42.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности)
No
43.
Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност (когато предмет на инвестицията е обект недвижима културна ценност)
No
44.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти
No
45.
Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
No
46.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на иновации, когато е приложимо
No
47.
Технически спецификации за съоръженията и принадлежностите/оборудването и/или обзавеждане/транспортни средства/мобилни обекти, включени в проекта.
Yes
48.
Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР (когато е приложимо).
No
49.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ.
Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ за съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.
Yes
50.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“
Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина, се представя одобрен общ или подробен устройствен план на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина.
Yes
51.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“
План схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения (представя се ако има такива обекти).
No
52.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТУРКТУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга, подписана от кандидата/кмета на Общината.
Yes
53.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТУРКТУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Положително становище от Министерство на труда и социалната политика по предложение на Агенция за социално подпомагане за необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията за социалните услуги, които ще се разкриват.
Yes
54.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТУРКТУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност.
Yes
55.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“
Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община
Yes
56.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“
Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ и наредба Е-РД-04-1 от 2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Yes
57.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (В СЛУЧАЙ, ЧЕ В РАМКИТЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, КАНДИДАТИТЕ ИЗВЪРШВАТ ДОПУСТИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПАРК ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА)
Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното или средното общинско училище или писмо от Министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган.
Yes
58.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (В СЛУЧАЙ, ЧЕ В РАМКИТЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, КАНДИДАТИТЕ ИЗВЪРШВАТ ДОПУСТИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПАРК ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА)
Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина и/или писмо от Министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина.
Yes
59.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (В СЛУЧАЙ, ЧЕ В РАМКИТЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, КАНДИДАТИТЕ ИЗВЪРШВАТ ДОПУСТИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПАРК ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА)
Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или одобрен или подробен устройствен план на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотът притежава статут на парк.
Yes
60.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното или средното общинско училище или писмо от Министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган.
Yes
61.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина и/или писмо от Министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина.
Yes
62.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на български език,  с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език . Попълнени са всички раздели, за които е указано че са задължителни.
Yes
II. Group
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белово, Септември, Велинград
Yes
2.
Кандидатът е община, юридически лица с нестопанска цел или читалища
Yes
3.
За кандидата не са налице обстоятелства за отстраняване в Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване)
Yes
4.
За кандидата не са налице обстоятелства в Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. (Приложение №15 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване)
Yes
5.
Кандидатът не е включен в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“
Yes
6.
Кандидатът не е получил финансиране за същите дейности със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента.
Yes
III. Group
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в рамките на крайния срок, описан в  Условията за кандидатстване.
Yes
2.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Yes
3.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 (тридесет и шест) месеца.
Yes
4.
Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.
Yes
5.
Проектът е насочен към постигане на целите и приоритетите на одобрената стратегия за водено от общностите местно развитие
Yes
6.
Проектът включва минимум една от допустимите дейности по мярката
Yes
7.
Дейностите, включени в проекта, съответстват на общинския план на развитие
Yes
8.
Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 20 000 лв. до 100 000 лв.
Yes
9.
Представеният Анализ Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията.
Yes
10.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
Yes
11.
Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
Yes
12.
Дейностите по проекта не се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон.
Yes
13.
Проектът се изпълнява върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи правото на ползване.
Yes
14.
Проектът не е за дейности:  
1. Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите, или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.
2. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане, ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.
Yes
15.
Всички дейности по проекта са ясно и последователно описани, като са посочени причините за избора на всяка една дейност, нейният принос за постигане на очакваните резултати.
Yes
16.
Във формуляра за кандидатстване са включени индикаторите, съгласно т.7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Yes
17.
В случай, че инвестиционният проект, включва обекти недвижими културни ценности, проектната документация е съгласувана с Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство.
Yes
18.
Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обектите - недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Yes
19.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи съгласно ЗУТ.
Yes
20.
Представени са съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрация, когато проектът включва дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Yes
21.
Кандидатът/ползвателят на помощта не е създал изкуствено условията, необходими за получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности
Yes
22.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС
Yes
23.
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение.
Yes
24.
В проектното предложение не са включени някои от следните разходи:
1. закупуване или наем на земя и сгради;
2. закупуване на оборудване и обзавеждане втора употреба;
3. данък върху добавена стойност, освен когато не е възстановим;
4. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт, режийни разходи;
6. банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
7. обезщетения за отчуждаване на имоти;
8. принос в натура;
9. закупуване на оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност; 
10. за инвестиции в селското стопанство –  закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
11. плащания в брой;
12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;
13. инвестиции, за които ДФЗ или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда;
16. неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;
17. натрупани лихви върху изплатени авансови плащания;
18. инвестиции в частта им, която надвишава референтните разходи;
19. улици, които са част от общински или републикански път;
20. инвестиции, за които е установено двойно финансиране;
21. разходи по повече от една допустима дейност включени в едно проектно предложение;
22. извършени преди 1 януари 2014 г.;
23. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
Yes
25.
Разходите, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект.
Разходите за консултантски услуги, включващи предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
No
26.
Необходимост от извършване на корекция в бюджета на проектното предложение.
Мотиви за корекция на бюджета:
Наличие на недопустими дейности и/или разходи;
Несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
Дублиране на разходи;	
Неспазване на заложените в Условията за кандидатстване правила или ограничения по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите;
Несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.
No
27.
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (когато е приложимо) 
Съгласно контролния лист от посещение на място (Приложение 18 КЛ -  посещение на място от Документи за информация към Условията за кандидатстване), изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22, съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни. 
В случай на констатирано несъответствие при проверката на място, проектът се отхвърля.
Yes
28.
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ Извършва се проверка за липса на двойно финансиране: 
На база на декларирани данни от кандидата (Декларация за двойно финансиране) и чрез проверка в официални информационни системи (публичния модул в ИСУН и други източници) се установява дали дейностите по проекта не са финансирани / не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. В случай на установяване на двойно финансиране, проектът се отхвърля.
Yes
29.
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление). В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 1, т. 5 от  допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22).
Yes
30.
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ Кандидатът отговаря на изискванията на регламент 1407/2013, посочени в раздел 16. „Приложим режим на минимални/държавни помощи“ на Условията за кандидатстване.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021