Evaluation criterias

I. Group
Административно съответствие и допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено по реда, определен от УО в т.23 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
2.
Бизнес планът е попълнен в лева и е използван  зададеният образец съгласно Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
3.
Налице са всички изискуеми документи и са попълнени съгласно изискванията, посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
4.
Кандидатът е допустим съгласно изискванията в т. 11 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
5.
Включените в проекта дейности са допустими за финансиране съгласно изискванията в т. 13 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
6.
Териториалният обхват за изпълнение на проекта съответства на посочения в т. 5 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
7.
Проектното предложение допринася за постигане на  специфичните цели по приоритета на Съюза, предвидени в член 6, параграф 2 на Регламент 508/2014.
Yes
8.
В проектното предложение са заложени и съответно са попълнени във формуляра за кандидатстване приложимите индикатори, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
9.
Срокът за изпълнението на проектното предложение е съобразен с максималния срок, указан в т. 18 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
10.
Отстраняването на нередовностите по проектното предложение не е довело до подобряване на качеството му.
No
11.
Представени са доказателства за изискуемия административен, финансов и оперативен капацитет.
Yes
12.
Проектното предложение съдържа технологично описание на обектa за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г., обосноваващи  дейностите и разходите, за които се кандидатства в проектното предложение, както и показва капацитета на производството.
Yes
13.
Технологичното описание на обектa за производство на аквакултури и технологичната схема са изготвени и подписани от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията.
Yes
14.
Заложената производствена програма в технологичното описание съответства на бизнес плана.
Yes
15.
Операциите не са били физически зъвършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.
No
16.
Проектът е за производство на неместен животински вид, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.
No
17.
Капацитетът и предназначението на предвидените за закупуване обслужващи средства отговаря на капацитета на производствената програма и съответства на нуждите на стопанството.
No
18.
Количеството произвеждана продукция, заложена в технологичния проект и годишния производствения капацитет на всеки от предвидените активи, заложени в технологичния проект съответстват на количеството произвеждана продукция , заложена в производствената програма на бизнес плана и на годишния производствения капацитет на всеки от предвидените за закупуване активи, описани в представените оферти.
Yes
19.
Предвидените разходи в проектното предложение са допустими съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура. В случай на наличие на недопустими разходи същите са  установени и редуцирани.
Yes
20.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ   не надвишава определения максимален размер съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
21.
Проектът е икономически жизнеспособен.
Yes
22.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и достъпност
Yes
23.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за устойчиво развитие, и опазване на околната среда.
Yes
24.
Извършена е оценка на риска от измами, резултатите от която доказват, че проектното предложение може да премине към ТФО.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021