Evaluation criterias

I. Group
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е получено в срок и е подадено чрез ИСУН.
Yes
2.
Формулярът е подписан от представляващия кандидата или упълномощено лице.
Yes
3.
Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване.
Yes
4.
Текстът на предложението е на български език.
Yes
5.
Представени са всички документи, включително и подкрепящи такива, от Кандидата и партньора (ако е приложимо), които се изискват за целите на кандидатстването в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, като документите, за които е указано са подписани и приложени във формата, посочен в същия раздел.
Yes
II. Group
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КИНДИДАТА И ПАРТНЬОРА ЗА ОПЕРАЦИЯТА
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът по процедурата отговаря на критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
2.
Партньора/рите отговаря/ят на критериите за допустимост, описани в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване.
Yes
III. Group
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Продължителността на операцията не надвишава максимално допустимата, посочена в критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и Насоките за кандидатстване.
Yes
2.
Специфичната/ите цел/и е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
3.
Целта /ите на операцията е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
4.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за видимост, прозрачност и комуникация съгласно Насоките за кандидатстване.
Yes
6.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ не надхвърля максималния размер и не е по-малка от минималния размер на БФП (ако е приложимо), определени в критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
7.
Проектът не е бил физически завършен или изцяло осъществен преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
Yes
8.
Проектното предложение съответства на програмата, включително неговата съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата и Насоките за кандидатстване.
Yes
9.
Проектното предложение е съгласувано със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на отключващите условия приложими за програмата (в случай, че е приложимо).
Yes
10.
В случай, че операцията е започнала преди подаването на проектното предложение, приложимото право е било спазено.
Yes
11.
Операцията попада в обхвата на съответния фонд и предвижда вид/ове интервенция/и съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
12.
Операцията не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на преместване съгласно член 66, или които биха представлявали прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 1060/2021 г. (ако е приложимо).
Yes
13.
Операцията гарантира постигането на климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, чиято очаквана продължителност е най-малко 5 години (ако е приложимо).
Yes
14.
Дейностите, включени в проектното предложение, за които се иска финансиране от програмата са допустими са съгласно раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, програмата на Република България по фонда/ инструмента и Приложение III към съответния Регламент за неговото създаване.
Yes
15.
Предвидените от бенефициента дейности в проекта следва да са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Yes
16.
Бенефициентът разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост (ако е приложимо).
Yes
17.
17. Проектното предложение съдържа дейности с неикономически характер.
Yes
18.
Проектното предложение съдържа дейности, при които има икономически елемент/характер, но разходите за същите са допустими, тъй като:
-е доказано съответствието с обичайните пазарни цени и не водят до икономическо предимство за кандидата.
ИЛИ
- същите ще бъдат извършени от подизпълнители, избрани от БЕНЕФИЦИЕНТА по проекта в резултат от провеждането на открити, прозрачни и недискриминационни обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП или по реда на глава Четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител за бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
Yes
19.
Проектното предложение избягва двойно финансиране с други финансови инструменти на ЕС, други международни финансови източници и бюджетни средства на Р България.
Yes
20.
Проектът изпълнява всички изисквания съобразно законодателство в областта на Държавните помощи и попада извън обхвата  на чл. 107, пар.1 от ДФЕС
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021