Evaluation criterias

I. Group
Административно съответствие и допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е представил всички документи, които се изискват за целите на кандидатстването, като документите, за които е указано, са подписани и приложени във формата, посочен в условията за кандидатстване.
Yes
2.
Исканата безвъзмездната финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕФСУ или чрез други фондове и инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента.
Yes
3.
В проектното предложение са заложени индикаторите (показателите) за краен продукт и резултат съгласно условията за кандидатстване, посочен е източникът за тяхното отчитане.
Yes
4.
Дейностите, за които се иска финансиране от програмата, са допустими съгласно условията за кандидатстване.
Yes
5.
Обявени са процедурите за обществени поръчки за дейностите, предвидени за изпълнение от външен изпълнител, съг-ласно указанията в условията за кандидатстване.
Yes
II. Group
Оценка за качество
Criteria Leads to rejection
1.
Проектът допринася за постигането на целите на процедурата.
Yes
2.
Предвидените дейности са описани, обоснована е тяхната необходимост за постигане целите на проектното предложение и заложените индикатори (показатели) за краен продукт и/или резултат) съгласно условията за кандидатстване.
Yes
3.
Заложените целеви стойности на индикаторите (показателите) са обосновани.
Yes
4.
Проектното предложение отговаря на изискванията за климатична устойчивост
Yes
5.
Бюджетът на проектното предложение е попълнен съгласно изискванията и указанията, посочени в условията за кандидатстване.
Yes
6.
Стойността на отделните дейности е определена въз основа на анализ на остойностяването, съгласно изискванията на условията за кандидатстване.
Yes
7.
Исканото финансиране (безвъзмездна финансова помощ) се отнася само за допустими разходи.
Yes
8.
Представени са документи относно собственост на земята и предназначение, обезпечаващи изпълнението на дейностите по изграждане/ надграждане на зелена инфраструктура.
Yes
9.
В проектното предложение е представен начинът за поддръжка на изградената/ надградена зелена инфраструктура за периода на жизнения й цикъл.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021