Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Финансов, технически и административен капацитет; Бюджетни съотношения
20.00
Criteria Weight
20.00
1.
Кандидатът има изпълнен през последните 5 години минимум един проект на стойност на признатите разходи в размер на 50 % от размера на заявената безвъзмездна помощ по настоящата операция.
4.00
2.
Кандидатът има успешно реализиран минимум един проект, който включва дейности, сходни с дейностите в настоящото проектно предложение. Сходните дейности са описани в Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване). 
4.00
3.
Екипът за управление на проекта е с опит в управлението на проекти и кандидатът и/или партньор/ите разполагат с експерти с квалификация и опит в изпълнението на дейности, сходни с предвидените в проекта.
4.00
4.
Кандидатът разполага с финансови възможности – сумарно, показаният през изминалите две години оборот  е равен или надхвърля стойността на исканото финансиране. Кандидатът може да докаже, че отговаря на изискването като представи документи, доказващи одобрено бъдещо финансиране или осигурени заеми в размер равен или да надхвърля исканото финансиране за целия период, за който се отпускат безвъзмездните средства.
4.00
5.
Спазени са задължителните процентни съотношения между бюджетните раздели, като е спазен изискваният процент на непреки разходи и разходи за управление на проекта.
4.00
II. Group Threshold for passing
Съответствие
15.00
Criteria Weight
30.00
1.
Връзката между проектното предложение и приоритетите на дейността по Програма на Република България по ФУМИ е точно, ясно и подробно описана.
4.00
2.
Проектното предложение предвижда дейности в съответствие с посочените в Насоките за кандидатстване.
4.00
3.
В проектното предложение е описано как то отговаря на целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
3.00
4.
Целите и задачите на проекта са ясно структурирани и обосновани.
4.00
5.
Проектното предложение съдържа ясно идентифициране на нуждите и проблемите на целевите групи.
2.00
6.
Дейностите в проектното предложение адресират пряко конкретните нужди на представителите на целевата група.
2.00
7.
Целевите групи са конкретизирани- посочени са специфичните им характеристики съгласно Насоките за кандидатстване.
2.00
8.
Проектното предложение обхваща група уязвими лица, като в проектното предложение е посочено, кои уязвими лица са адресирани.
5.00
9.
Проектното предложение е в съответствие с целите, залегнали в европейските и националните стратегически документи в областта, като те са надлежно посочени в предложението.
2.00
10.
Проектното предложение допълва други мерки, финансирани от ЕС или други донори, включително национални средства (ако е приложимо).
2.00
III. Group Threshold for passing
Методика и организация
15.00
Criteria Weight
20.00
1.
Предложените дейности са подходящи, необходими за реализацията на проекта.
3.00
2.
Дейностите са обосновани и описани подробно, обхватът и времетраенето им са напълно ясни. Посочени са начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/покупка, строителство или ремонт на недвижим имот.
3.00
3.
Описаните дейности и времевият график за тяхното изпълнение са съгласувани и структурирани, посочени са начало и продължителност на всяка дейност и позволяват реална подготовка и изпълнение на всички дейности. Има логическа последователност в тяхното изпълнение.
3.00
4.
Дейностите са насочени към постигане на целите и показателите за краен продукт и резултат, съгласно Критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и Програмата.
3.00
5.
Спазени са изискванията за избор на изпълнител съгласно
ЗОП или глава Четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител за бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, където е приложимо.
3.00
6.
Предвидени са специфичните за операцията показатели за краен продукт/резултат съгласно от Насоките за кандидатстване (Условия за кандидатстване).
3.00
7.
Описани са допълнителни показатели (ако е приложимо), които се отнасят към целите на операцията и са ясни, конкретни, релевантни и количествено измерими.
2.00
IV. Group Threshold for passing
Устойчивост
5.00
Criteria Weight
15.00
1.
Предвидено е резултатите от изпълнението на проекта да окажат трайно въздействие върху целевите групи след приключване на проекта.
3.00
2.
Проектът гарантира възможности за включване на широк кръг лица от целевата група.
3.00
3.
Проектът създава модел, който може да бъде мултиплициран в бъдеще.
3.00
4.
Предвидена е възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането, като е предвидено да бъде осигурено финансиране и след приключване на проекта (в случай на необходимост).
3.00
5.
След приключването на проекта резултатите от проекта подлежат на надграждане.
3.00
V. Group Threshold for passing
Бюджет и ефективност на разходите
5.00
Criteria Weight
15.00
1.
Има пълно съответствие между дейности и бюджет - от бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано и пряко произтичащо от дейностите.
3.00
2.
Бюджетните пера са ясни, детайлни и връзката между разходи и дейности е видима.
3.00
3.
Заложените стойности са реалистични и не превишават средните ставки на бенефициента при отчитане на инфлационните процеси и/или са съпоставими с пазарните цени, са посочени източниците на информация, въз основа на които са формирани съответните стойности.
3.00
4.
В бюджета няма несъответствия и/или противоречия и/или аритметични грешки.
1.00
5.
Кандидатът е предвидил собствен принос в размер на минимум 10% от размера на допустимите разходи по проектното предложение.
5.00
60.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021