Evaluation criterias

I. Group
Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения – форма и наличие на изискуеми документи
Criteria Leads to rejection
1.
Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ. Представя се в един от следните формати .xls, .xlsx, .pdf, .jpg (Приложение №1 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
2.
Основната информация за проектното предложение, подписан и сканиран от кандидата. Представя се в един от следните формати .xls, .xlsx, .pdf, .jpg – Приложение №2 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване;
Yes
3.
Декларация за липса на основания за отстраняване. Представя се в един от следните формати .pdf, .zip, .rar,.7z (Приложение №3 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
4.
Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни с подпис/и, печат и сканирана. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (Приложение №4 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
5.
Декларация за нередности. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (Приложение №5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
6.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидат - община - заповед на кмета. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (когато е приложимо);
Yes
7.
Учредителен акт или устав, или дружествен договор, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (когато е приложимо);
Yes
8.
Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg;
No
9.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg - (когато е приложимо);
Yes
10.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (когато е приложимо);
Yes
11.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg, (когато е приложимо);
No
12.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо. Представя се в един от следните формати .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (Приложение № 6 и Приложение 7 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
No
13.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z - (когато е приложимо);
No
14.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg - (когато е приложимо);
No
15.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване. Представя се в един от следните формати .jpg, .pdf, - (когато е приложимо);
No
16.
Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци). Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
No
17.
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта (разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (когато е приложимо);
No
18.
Eдна независима оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и /или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция - с предложена цена от производител/доставчик/строител с посочен ДДС, ведно с направена от кандидата запитване за оферта съгласно Приложение № 14 (важи в случаите когато разхода е включен в списъка с референтни разходи). Представя се в един от следните формати .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip,.xls,.xlsx,.p7s,.p7m;
No
19.
Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 14. (важи в случаите когато кандидатът не е възложител по ЗОП и ПМС 160/2016 г и разхода не е включен в списъка с референтни разходи). Представя се в един от следните формати .pdf,.jpg,.rar,.7z,.zip,.xls,.xlsx,.p7s,.p7m;
No
20.
Документ за правосубектност съгласно националното им законодателство (В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (когато е приложимо);
No
21.
Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg.
/В случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, ал.2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да извърши оценка на офертите и да сключи договор по правилата на ПМС №160 с публична покана, то кандидатът при получаване на индикативните оферти по настоящия ред, следва да извърши сравняване на предложенията и да сключи договор (предварителен/окончателен) с избрания доставчик. Изборът на изпълнител се протоколира с решение. В този случай кандидатът може да избере икономически най-изгодна оферта;
No
22.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо). Представя се в един от следните формати .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
No
23.
Декларация за двойно финансиране. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (Приложение 12 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
24.
Декларация за изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (Приложение 13 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
25.
Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗХГ. Представя се в един от следните формати .xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (Приложение № 9 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
26.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (Приложение № 10 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
27.
Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg, .doc, .docx (Приложение № 8 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване);
Yes
28.
Декларация за свързаност съгласно Заповед №РД 09-674/03.07.2019 г. на РУО на ПРСР /Приложение 11/. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (не е приложимо за кандидати общини);
Yes
29.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
30.
Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение, за юридическите лица, чиито данни не подлежат на вписване в Търговския регистър. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg (когато е приложимо);
Yes
31.
Декларация за неикономически дейности, както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа дейност. Представя се във формат .pdf;
No
32.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z;
Yes
33.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
34.
Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg;
Yes
35.
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg;
Yes
36.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg, .xlsx, .xls, .rar, .7z, .zip;
Yes
37.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка (за проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности). Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
38.
Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg;
Yes
39.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg;
Yes
40.
Технологичен/технически проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z;
Yes
41.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013 (когато е приложимо). Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg;
No
42.
Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване на околната среда и вида на компонента засегнат от инвестицията. Представя се в един от следните формати .jpg, .pdf, - (когато е приложимо)
No
43.
Копие от съдебно решение за регистрация или съответните учредителни документи за ЮЛНЦ. Представя се в един от следните формати .pdf, .jpg, .zip, .rar, .7z - (когато е приложимо);
No
44.
Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, в случай на проект с кандидат за подпомагане община. Представя се в един от следните формати .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (когато е приложимо);
No
45.
Предварителни или окончателни договори. Представя се в един от следните формати .jpg, .pdf, - (когато е приложимо);
No
II. Group
	
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Момчилград и Крумовград
Yes
2.
Кандидатът е община или юридическо лице с нестопанска цел
Yes
3.
За кандидата не са налице обстоятелства в Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение 3 към Условията за кандидатстване/ и обстоятелства в Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ /Приложение 8 към Условията за кандидатстване/
Yes
4.
Кандидатът не е получил финансиране за същите дейности със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента.
Yes
III. Group
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в рамките на крайния срок, описан в Условията за кандидатстване.
Yes
2.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Yes
3.
Продължителността на проекта не надхвърля 36 (тридесет и шест) месеца.
Yes
4.
Дейностите по проекта се изпълняват само на територията на МИГ Момчилград и Крумовград.
Yes
5.
Проектът е насочен към постигане на целите и приоритетите на одобрената стратегия за водено от общностите местно развитие
Yes
6.
Проектът включва минимум една от допустимите дейности по мярката
Yes
7.
Дейностите, включени в проекта, съответстват на общинския план на развитие
Yes
8.
Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 10 000 лв. до 50 000 лв.
Yes
9.
Проектът съдържа Анализ Разходи – ползи, вкл. във формат Excel
Yes
10.
За проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
Yes
11.
Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
Yes
12.
Дейностите по проекта не се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон.
Yes
13.
Проектът се изпълнява върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи правото на ползване.
Yes
14.
Всички дейности по проекта са ясно и последователно описани, като са посочени причините за избора на всяка една дейност, нейният принос за постигане на очакваните резултати.
Yes
15.
Във формуляра за кандидатстване са включени индикаторите, съгласно т.7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Yes
16.
В случай, че инвестиционният проект, включва обекти недвижими културни ценности, проектната документация е съгласувана с Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство.
Yes
17.
Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обектите - недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Yes
18.
В случай на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи съгласно ЗУТ.
Yes
19.
Представени са съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрация, когато проектът включва дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Yes
20.
Кандидатът/ползвателят на помощта не е създал изкуствено условията, необходими за получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности
Yes
21.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС
Yes
22.
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение.
Yes
23.
Съотношението между предвидените разходи и планираните резултати е оптимално, като е съобразено с реалните пазарни цени, съгласно Условията за кандидатстване.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021