Evaluation criterias

I. Group
І. Критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности:
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности
Criteria Leads to rejection
1.
Всички изисквани документи са приложени към формуляра за кандидатстване и съдържат необходимите реквизити. Документите, изготвени на чужд език са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач, а официалните по смисъла на Гражданския процесуален кодекс са легализирани или с апостил
Yes
2.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие
Yes
3.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че са спазени условията за допустимост на дейностите
Yes
II. Group
І. Критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности:
Проектното предложение включва поне една, допустима за финансиране  дейност. Инвестиционните дейности са насочени в поне един от допустимите производствени сектори
Criteria Leads to rejection
1.
По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.
Yes
2.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.
Yes
III. Group
ІІ.  Недопустими за финансиране дейности
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности
Criteria Leads to rejection
1.
1.Разходи, включени в оперативните програми на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.);
2. допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и  Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г  за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
3. Дейности, свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
4. Дейности, подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.);
5. Дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.
6. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:
а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
б) инвестициите в нематериални активи;
в) единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.
г) закупуване на специализирани  транспортни средства
7.Финансова помощ не се предоставя за инвестиции за производство на биогориво или електроенергия  от ВЕИ за проектни предложения включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС.
Yes
IV. Group
ІІІ.  Проектното предложение включва Категории разходи, допустими за финансиране
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1 и 14.2 от Условията за кандидатстване
Criteria Leads to rejection
1.
Калкулацията на допустимите разходи е извършена въз основа на приложените и предоставените документи към Формуляра за кандидатстване.
Yes
V. Group
ІV. Резултати от Анализа на Бизнес плана
Бизнес планът показва подобряване на дейността на стопанство или предприятието, както и икономическата жизнеспособност на проекта.
Criteria Leads to rejection
1.
Показатели за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021