Evaluation criterias

I. Group
Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е община/държавна професионална гимназия към Министерство на образованието и науката/държавно спортно училище/държавно училище по изкуствата/държавно специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение/държавен център за специална образователна подкрепа, съгласно Условията за кандидатстване.
Проверката се извършва служебно от оценителната комисия в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345 от ЗПУО или в Регистър БУЛСТАТ. 
Предложение за изпълнение на инвестиция, което е подадено от кандидат, който не отговаря на този критерий се отхвърля от оценителната комисия, без да се проверява съответствие със следващите критерии за административно съответствие и допустимост.
Yes
2.
Образователната институция, обект на интервенция, попада в групата на общежитията в системата на училищното образование, разпределена по стратегическа значимост на институцията въз основа на класиране на общежитията, извършено от Министерство на образованието и науката в съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България.
Проверката се осъществява съгласно Приложение V към Условията за кандидатстване
В случай че образователната институция не отговаря на този критерий, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля от оценителната комисия, без да се проверява съответствие със следващите критерии за административно съответствие и допустимост.
Yes
3.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или упълномощено за целите на подаването на предложението за изпълнение на инвестиция лице.
Yes
4.
Заповед за оправомощаване за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (ако е приложимо), прикачена в информационната система на Механизма.  
Прилага се в случай че предложението за изпълнение на инвестиция (формулярът за кандидатстване) е подадено с КЕП от лице, различно от законния представител на кандидата.
No
5.
Партньорът е допустим съгласно Условията за кандидатстване. Приложено е Споразумение за партньорство, попълнено по образец (Приложение IVa към Условията за кандидатстване) между крайния получател и съответния партньор.
В случай че недвижимият имот е публична общинска/държавна собственост и не е предоставен за управление на кандидата (при кандидат допустима държавна образователна институция).
No
6.
Декларация на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение I към Условията за кандидатстване), подадена в информационната система на Механизма.
Yes
7.
Декларация за енергийна ефективност (ако е приложимо), попълнена по образец, (Приложение Iа към Условията за кандидатстване), подадена в информационната система на Механизма.
No
8.
Декларация за съответствие Количествено-стойностна сметка с количествените сметки на проектантите по отделните части на работния/техническия проект (ако е приложимо), попълнена по образец, (Приложение Ib към Условията за кандидатстване), подадена в информационната система на Механизма.
Предоставя се само при пълна проектна готовност.
No
9.
Декларация за съгласие на кандидата/партньора за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от Структура за наблюдение и докладване и от НСИ, попълнена по образец (Приложение II към Условията за кандидатстване) и подадена в информационната система на Механизма.
Yes
10.
Приложено е Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. 
Проверката по критерия включва и проверка:
-	Дали документите са изготвени за обекта, включен в предложението за изпълнение на инвестиция – проверка на наименованието и адреса на сградата и/или УПИ;
-	Дали сертификатът има регистрационен номер;
-	Дали сертификатът е валиден (проверява се срокът на валидност, посочен в сертификата).
Yes
11.
Приложено е Обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1–5 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
 Проверката по критерия включва и проверка:
-	Дали документите са изготвени за обекта, включен в предложението за изпълнение на инвестиция – проверка на наименованието и адреса на сградата;
-	Дали Техническият паспорт има регистрационен номер.
Yes
12.
Приложен е Работен/технически проект, придружен от количествени сметки на проектантите по приложимите части, подробна КСС и влязло в сила разрешение за строеж (само при пълна проектна готовност).
No
13.
Приложена е Виза за проектиране съгласно чл. 140/140а от ЗУТ и Задание за проектиране, в което е посочено изискване за съответствие на работния/техническия проект с Наредба № 24/2020 г. и Наредба № РД-02-20-3/2015 г за проектиране, изпълнение и поддържане на сграда за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, одобрено от Възложителя по ЗУТ (само при инженеринг).
В случай че сградата, обект на интервенция, е включена в обхвата на Закона за културното наследство, проверката по критерия включва и проверка дали визата за проектиране е съгласувана от съответния компетентен орган по реда и при условията на Закона за културното наследство.
No
14.
Приложен е документ за собственост и актуална скица на недвижимия имот, обект на интервенция по предложението, от които е видно, че недвижимият имот се ползва за целите на общежитие на образователната институция в проекта и е собственост на кандидата/партньора или е публична държавна собственост, предоставена за управление на кандидата/партньора.
Проверката по критерия включва и проверка, че недвижимият имот не е с предоставени права за ползване или управление на други институции, различни от кандидата/партньора, за целите на общежитие на образователната институция.
В случай че част от сградата не е собственост на кандидата/партньора или не е предоставена за управление на кандидата/партньора, или се ползва за други цели, следва да се финансира със средства извън средствата по МВУ.
Yes
15.
Приложено е Решение на Общинския съвет/Декларация на министъра на образованието и науката/министъра на младежта и спорта/министъра на културата, с което се изразява съгласие за кандидатстване с конкретното предложение за изпълнение на инвестиция и се декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответното общежитие ще продължи да функционира като такова, както и че няма да бъде закрито за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател.
Yes
16.
Приложенa е Декларация на представляващия съответната общинска образователна институция (съгласно регистър Булстат), обект на интервенция, че е съгласен с предложения проект, вкл. и със заданието за проектиране/работния/техническия проект и списъка с оборудване и обзавеждане, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта (Приложение III към Условията за кандидатстване), подписана и прикачена в информационната система на Механизма.
Представя се само в случай че обектът на интервенция е общинска образователна институция.
No
17.
Декларация за поемане на ангажимент за обекта на интервенция, попълнена по образец (Приложение IV към Условията за кандидатстване) и подадена в информационната система на Механизма.
Представя се само, в случай че интервенцията се извършва върху собственост, различна от тази на кандидата/партньора или върху държавна собственост, предоставена за управление на лице, различно от кандидата/партньора (за кандидат допустима държавна образователна институция), вкл. която не се ползва за целите на общежитие на образователната институция по предложението за изпълнение на инвестиция. В този случай кандидатът/партньорът следва да поеме ангажимент за реконструкцията/ремонта на цялата сграда, като частта от сградата, която не е собственост на кандидата/партньора/не е предоставена за управление на кандидата/партньора (за кандидат допустима държавна образователна институция), вкл. която не се ползва за целите на общежитие на образователната институция от предложението за инвестиция, следва да се финансира със средства извън средствата по МВУ.
No
18.
Приложено е Решение на Общинския съвет/Декларация на министъра на образованието и науката/министъра на младежта и спорта/министъра на културата за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.
No
19.
Предложението за изпълнение на инвестиция включва интервенции само в общежитие на 1 допустима образователна институция.                               
В случай че посоченото ограничение не е спазено, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля и не се допуска до техническа и финансова оценка.
Yes
20.
Общежитието и съответната сграда, обект на интервенция, е включена само в едно предложение за изпълнение на инвестиция.
В случай че:
- кандидат е подал повече от едно предложение за едно и също общежитие, обект на интервенция;
- за едно и също общежитие, обект на интервенция, са подадени повече от едно предложение, 
оценителната комисия следва да разгледа само последното постъпило в срок предложение за изпълнение на инвестиция, с изключение на случаите, в които кандидатът е оттеглил чрез информационната система на Механизма последното по ред на подаване предложение за изпълнение на инвестиция.
Yes
21.
Планираните в предложението за изпълнение на инвестиция дейности са обосновани от кандидата на базата на конкретни идентифицирани нужди и цели.
Yes
22.
Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда със средства от МВУ да се финансират само интервенции върху собственост на кандидата/партньора, която се ползва за общежитие на образователната институция, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.
В случай на интервенции върху собственост, различна от тази на кандидата/партньора или върху държавна собственост, предоставена за управление на лице, различно от кандидата/партньора (за кандидат допустима държавна образователна институция), вкл. която не се ползва за целите на общежитие на образователната институция по предложението за изпълнение на инвестиция, кандидатът/партньорът следва да поеме ангажимент за реконструкцията/ремонта на цялата сграда, като частта от сградата, която не е собственост на кандидата/партньора/не е предоставена за управление на кандидата/партньора (за кандидат допустима държавна образователна институция) или се ползва за други цели, следва да се финансира със средства извън средствата по МВУ.
Yes
23.
Заявените средства за получаване от Механизма (преки и непреки разходи) са в рамките на максималния размер, определен в т. 8 от Условията за кандидатстване.
Yes
24.
Планираното оборудване/обзавеждане в дейност 2 (когато предложението за изпълнение на инвестиция включва такава дейност) съответства на изискванията на Наредба № 24/2020 г., като следва да е част от цялостната модернизация на съответната сграда. Заложените суми за оборудване/обзавеждане са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени (ако е приложимо). 
Проверката се извършва спрямо приложения Остойностен списък с оборудване/обзавеждане и приложените оферти за доставки и/или проучвания в интернет. В случай че изискването не е изпълнено, съответната позиция ще бъде счетена от оценителната комисия за недопустима и ще бъде премахната от предложението за изпълнение на инвестиция, заедно с предвидените за нея разходи на етап ТФО.
No
25.
Обследването за енергийна ефективност за сградата, обект на интервенция, доказва, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда съгласно приложимата наредба по § 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и информацията е посочена в Сертификата за енергийни характеристики на сградата.
За предложения за изпълнение на инвестиции, за които се прилага Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради съгласно приложимата наредба по § 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, нормативно определеният минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда е клас на енергопотребление „C“.
За предложения за изпълнение на инвестиции, за които се прилага Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради съгласно приложимата наредба по § 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г., нормативно определеният минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда е клас на енергопотребление „В“.
В случай че изискването не е изпълнено, предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде отхвърлено от оценителната комисия.
Yes
26.
Работният/техническият проект/Заданието за проектиране включва избрания пакет енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, които водят до достигане поне на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда (респективно избрания пакет енергоспестяващи мерки, посочен в Сертификата за енергийна ефективност), както и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване и техническия паспорт.
Предвидените мерки за енергийна ефективност са обособени в самостоятелна част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект.
В случай на инженеринг, се проверя и въз основа на декларация Приложение Iа.
Yes
27.
Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда основен ремонт, реконструкция и/или основно обновяване на цялата сграда. 
Проверката се извършва спрямо информацията в секция 4. "План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване. Не са допустими дейности, които целят частични интервенции и/или самостоятелно внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Yes
28.
Предложението за изпълнение на инвестиция включва мерки за подобряване на достъпа на лица с увреждания съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
Проверката се извършва въз основа на представения работен/технически проект/Задание за проектиране за сградата на общежитието.
Yes
29.
Дейностите и разходите в предложението за изпълнение на инвестиция са обвързани със спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и не водят до значителни вреди за шестте екологични цели, попадащи в обхвата на принципа. Предложението за изпълнение на инвестиции не включва дейности и разходи, които биха могли да доведат до нарушаване на принципа.
Проверката се извършва въз основа на информацията, представена от кандидата в секция 10. Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение, поле „Ненанасяне на значителни вреди” на Формуляра за кандидатстване и Декларация на кандидата/партньора (Приложение I към Условията за кандидатстване).
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021