Evaluation criterias

I. Group
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ
Criteria Leads to rejection
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или оправомощено за целите на подаването му лице.
Yes
2.
Заповед за оправомощаване за подаване на проектното предложение (ако е приложимо),  подадена в Информационната система за Механизма. 

Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено с КЕП от лице, различно от официалния представител на кандидата.
No
3.
Декларация на кандидата за съответствие, липса на двойно финансиране, липса на конфликт на интереси и за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, попълнена по образец (Приложение I към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.
Yes
4.
Декларация за съгласие на кандидата за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от Структура за наблюдение и докладване и от НСИ, попълнена по образец (Приложение II към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.
Yes
5.
Декларация за съответствие на Количествено-стойностна сметка с количествените сметки на проектантите по отделните части на работния/техническия проект, попълнена по образец (Приложение IV към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.
No
6.
Приложен е работен/технически проект, одобрен по реда на ЗУТ, придружен от количествени сметки на проектантите по приложимите части, подробна КСС.
No
7.
Приложено е влязло в сила Разрешение за строеж по реда на чл. 148-156а от ЗУТ.
No
8.
Приложена е Виза за проектиране съгласно чл. 140/140а от ЗУТ и Задание за проектиране, в което е посочено изискване за съответствие на работния/техническия проект с Наредба № 24/2020 г. и Наредба № РД-02-20-3/2015 г за проектиране, изпълнение и поддържане на сграда за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, одобрено от Възложителя по ЗУТ (кандидата).
No
9.
Приложена е КСС по окрупнени показатели за всяка една сграда, която ще бъде изградена със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.
No
10.
Приложен е документ за собственост и актуална скица на недвижимия имот (УПИ), върху който ще се изгражда новата сграда, от които е видно, че недвижимият имот е отреден за „образование“ и е изцяло собственост на кандидата или са приложени документи, удостоверяващи, че в полза на кандидата е учредено безвъзмездно право на строеж върху държавен имот (УПИ), отреден за „образование“, върху който ще се изгражда съответната нова сграда, обект на интервенция по проекта.
Yes
11.
Приложен е Остойностен списък с оборудване/обзавеждане (Приложение Ia към Поканата).
Yes
12.
Приложено е Решение на Общинския съвет, в което се съдържат следните точки : 1/ дава се съгласие за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по процедурата съгласно приложената към предложението Обосновка за определяне на локациите на нови сгради на училища и детски градини, които ще бъдат изградени със средства на МВУ, 2/ посочени са локациите на новите сгради на училища или детски градини, които ще бъдат изградени по предложението за изпълнение на инвестиции, както и наименованието на съответната съществуваща образователна институция, ако е приложимо, в съответствие с подадената Обосновка за определяне на локациите на новите сгради на училища и детски градини, и 3/ осигуряване на устойчивост на предложената инвестиция и че съответната образователна институция/филиал няма да бъде закрит/а за период не по-малък от 5 (пет) години след крайното плащане към конкретния краен получател. 

За кандидат Столична община е представено Решение на Столичния общински съвет.

По Компонент 2 в решението на Столичния общински съвет е включена и точка, че след въвеждане на новоизградените сгради в експлоатация новите общински детски градини (или филиал на съществуваща детска градина, ако се открива такъв) ще бъдат открити  със заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет. 

В случай че средствата за изграждане на новите сгради надхвърлят максималния размер за финансиране на предложение по процедурата съгласно т. 9 от настоящата Покана, в Решението на общинския съвет е посочено, че са осигурени необходимите средства.
Yes
13.
Приложена е Обосновка за определяне на локациите на новите сгради на училища и/или детски градини, които ще бъдат изградени по предложението за изпълнение на инвестиция, подписана от официалния представител на кандидата. Обосновката съдържа минимум посочената изискуема информация съгласно т. 11 от Поканата „Дейности, допустими за финансиране“.
Yes
14.
Декларация на представляващия образователната институция (съгласно Регистър Булстат), обект на интервенция, че е съгласен с предложението за изпълнение на инвестиция, вкл. с техническия/работния проект или с конкретното задание за проектиране и списъка с оборудване и обзавеждане, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта, попълнена по образец (Приложение III към Поканата), подадена  в информационната система за Механизма (за Компонент 1, както и за Компонент 2 в случай на изграждане на сграда на съществуваща детска градина). 

Не е приложимо за Компонент 2 в случай на изграждане на нова сграда за нова детска градина.
No
15.
Изградените нови сгради, обекти на интервенция по предложението за изпълнение на инвестиция ще постигнат първично енергийно търсене (PED), което е с поне 20% по-ниско от изискването за СБННПЕ (сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални разпоредби )

Проверката се извършва въз основа на Декларация на кандидата за съответствие, липса на двойно финансиране, липса на конфликт на интереси и за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, попълнена по образец (Приложение I към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.

За предложения за изпълнение на инвестиция, които кандидатстват с пълна проектна готовност (включително с влязло в сила Разрешение за строеж) проверката включва и част Енергийна ефективност / Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. (обн. ДВ. бр. 92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 10 Януари 2023 г.) .
Yes
16.
Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост да се финансира изграждане на нови сгради на общински училища и/или детски градини. Няма недопустими дейности.
Yes
17.
Планираните преки и непреки разходи съответстват на описаното в т. 12 от Поканата.
Yes
18.
Заявените средства за получаване от Механизма за възстановяване и устойчивост (преки и непреки разходи) са в рамките на максималния размер за предложение за изпълнение на инвестиция по съответния компонент, определен в т. 9 от Поканата.

Проверката включва и дали заявените средства за получаване за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на една нова сграда на училище (Компонент 1) и детска градина (Компонент 2), включително доставка и монтаж на дълготрайни активи (оборудване/обзавеждане), без 1% непреки разходи, отговарят на максималния размер за вид сграда по съответния компонент, посочени в т. 9 от Поканата. Проверката се извършва въз основа на предоставената информация в поле „Начин на изпълнение“, секция 3. План на изпълнение / Дейности по проекта за съответната дейност от Формуляра за кандидатстване.
Yes
19.
Планираното оборудване/обзавеждане в Дейност 2  съответства на минималните изисквания за обзавеждане и оборудване на класните стаи, кабинетите, специализираните кабинети и езиковите лаборатории от Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Заложените суми за оборудване/обзавеждане са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени.

Проверката се извършва спрямо приложения Остойностен списък с оборудване и обзавеждане (Приложение Iа към Поканата) и приложените оферти за доставки и/или проучвания в интернет. В случай, че изискването не е изпълнено след провеждане на комуникация, съответната позиция ще бъде счетена от оценителната комисия за недопустима и ще бъде премахната от предложението за изпълнение на инвестиция.
Yes
20.
Предложението за изпълнение на инвестиция включва мерки за подобряване на достъпа на лица с увреждания съгласно  Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Проверката се извършва въз основа на представения работен/технически проект/задание за проектиране.
Yes
21.
Кандидатът разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който гарантира успешното изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. 

Административен капацитет – екипът за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности  по предложението за изпълнение на инвестиция.  

Финансов капацитет – кандидатът е описал по какъв начин ще осигури необходимото финансиране (оборотни средства) за изпълнение на дейностите, предвидени в предложението за изпълнение на инвестиция. 

Оперативен капацитет - кандидатът има поне една година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в предложението за изпълнение на инвестиция.

Проверката се извършва въз основа на предоставената информация в поле „Административен, финансов и оперативен капацитет“, секция 9 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.
Yes
22.
Дейностите и разходите в предложението за изпълнение на инвестиция са обвързани със спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и не водят до значителни вреди за шестте екологични цели, попадащи в обхвата на принципа. Предложението за изпълнение на инвестиции не предвижда дейности и разходи, които биха могли да доведат до нарушаване на принципа.

Проверката се извършва въз основа на информацията, представена от кандидата в секция 9. Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение, поле „Ненанасяне на значителни вреди” на Формуляра за кандидатстване и Декларация на кандидата за съответствие, липса на двойно финансиране, липса на конфликт на интереси и за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди (Приложение I към Поканата).
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021