Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Техническа и финансова оценка
5.00
Criteria Weight
105.00
1.
Дейностите по проекта се осъществяват в селата
20.00
2.
Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района
20.00
3.
Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за територията
10.00
4.
Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище
10.00
5.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност  по други програми
10.00
6.
Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от населението
10.00
7.
Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура за хора с увреждания
10.00
8.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
5.00
9.
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги
5.00
10.
Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка - над 5 души /
5.00
5.00
Threshold for passing:
105.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021