Evaluation criterias

I. Group
Условия за допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от лице с право да представлява кандидата
Yes
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а
Yes
4.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат „рdf“ или друг изискуем формат, указан в условията за кандидатстване
Yes
5.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил
Yes
6.
Представен е нотариално-заверен договор за сформиране и функциониране на оперативната група, съдържащ задължителни елементи, посочени в Приложение № 2
Yes
7.
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите (Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие)
Yes
8.
Представен е план за действие по образец съгласно Приложение № 4, подписан от лице с право да представлява оперативната група
Yes
9.
Представен е финансов план съгласно Приложение № 5
Yes
10.
Представено е решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, отнасящо се за проектното предложение по процедурата
Yes
11.
Представени са декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ съгласно Приложение № 3 от всеки един от членовете на оперативната група и за кандидата
Yes
12.
Представена е декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП за членовете на оперативната група по т. 2, б „д“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката с подпис/и, сканирана във формат „pdf“ или „jpg“
Yes
13.
Представени са документи, като доказателство, че члена на оперативната група по т. 2, б. „е“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ осъществява консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните (не се представя от НССЗ)
Yes
14.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на дейностите по проекта (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата или член на оперативната група)
Yes
15.
Представен е документ за ползване на имота за срока на изпълнение на проекта, удължен с шест месеца
Yes
16.
Представени са лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващи регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство
Yes
17.
Представени са декларации от всеки един от членовете на оперативната група по образец Приложение № 14
Yes
18.
Представени са декларации от лицата, избрани като екип на оперативната група по образец Приложение № 15
Yes
19.
За всеки един заявен за финансиране разход по т. 2 и 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, за които е приложимо, са представени най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование, ЕИК или БУЛСТАТ и електронна поща на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС
Yes
20.
Представен е документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на настоящите условия
Yes
21.
Представена е инвентарна книга на всеки един от членовете на оперативната група, който ще предостави за ползване активи на оперативната група - към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (представя се в случаите когато в проекта са предвидени  разходи по т. 2, буква „в“ от Раздел 14.1. „Допустими разходи“)
Yes
22.
Представен е данъчен амортизационен план, в който е включен съответния актив, който ще се предостави за ползване от оперативната група - към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (представя се в случаите когато в проекта са предвидени  разходи по т. 2, буква „в“ от Раздел 14.1. „Допустими разходи“)
Yes
II. Group
Критерии за допустимост
Criteria Leads to rejection
1.
Предвидените в проектното предложение дейности са насочени към иновации в селското стопанство и/или хранително-вкусовата промишленост съгласно определението за иновация в Условията за кандидатстване
Yes
2.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията посочени в раздел 14.1 и 14.2 от Условията за кандидатстване
Yes
3.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности
Yes
4.
Представения план за действие съдържа описание на иновативния проект, включително цел, основни дейности, очаквани практически резултати и принос към областите с поставен акцент
Yes
5.
Представения план за действие съдържа описание на първоначалното положение и проблема обхванат от проекта, както и информация относно място на извършване на дейностите/инвестициите, планирани по проекта
Yes
6.
Представения план за действие съдържа описание на планираните цели и резултати
Yes
7.
В представения план за действие са идентифицирани потенциалните получатели на очакваните резултати от проекта
Yes
8.
Представения план за действие съдържа описание на фази/етапи на изпълнение на проекта и времево планиране
Yes
9.
Представения план за действие съдържа описание на подхода и методите на изпълнение, които ще се използват за всяка фаза/етап от проекта
Yes
10.
Представения план за действие съдържа описание на задачите, отговорностите и ресурсите разпределени за всеки участник в оперативната група, включително обосновка на участието на всеки член на оперативната група за изпълнението на целите на проекта и процедура за вземане на решения
Yes
11.
Представения план за действие съдържа описание на пречки и предвидими рискове при изпълнение на проекта
Yes
12.
Представения план за действие съдържа описание на формите и методите за разпространение на резултатите от проекта, включително чрез мрежата за ЕПИ и други информационни канали
Yes
13.
Представения план за действие съдържа описание на приноса на очакваните резултати към целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост
Yes
14.
Представения план за действие съдържа описание на приноса на иновативния проект в една приоритетна област от  посочените в т. 1 от Раздел 22.1. „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“
Yes
15.
Представения план за действие съдържа описание на прилагания интерактивен подход и на приложимостта на резултатите за първичното производство на земеделска продукция или преработката
Yes
16.
Оперативната група е създадена като дружество по Закона за задълженията и договорите
Yes
17.
Членовете в оперативната група отговарят на условията, определени в т. 2 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване
Yes
18.
В оперативната група са включени най-малко два члена, един от които е земеделски стопанин и един от които е представител на науката по т. 2, буква „б“  или „в“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване
Yes
19.
Членовете на оперативната група, участват с различен екип във всяка оперативна група, в случай, че участват в повече от една оперативна група по настоящата процедура
Yes
20.
Оперативната група е сформирана за изпълнение на конкретен иновативен проект
Yes
21.
Определен е водещ партньор
Yes
22.
Не е установено изкуствено създаване на условия, свързани с кандидатстването по процедурата
Yes
23.
Срокът за изпълнение на проекта е обоснован в съответствие с очакваните резултати и същността на иновативния проект и не е с продължителност  по-късно от 1 октомври 2023 г.
Yes
24.
Проектът отговаря на условията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите
Yes
25.
Проектът не включва дейности за преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от ДФЕС или памук
Yes
26.
Проектното предложение не е идентично с подадено от друга оперативна група в рамките на съответната процедура
Yes
27.
Проектното предложение съответства на хоризонталните политики, посочени в Раздел 17 „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
Yes
28.
Представените разходи са допустими. При наличие на необосновани разходи или такива, които е необходимо да бъдат намалени, същите се описват заедно с мотивите за това. Извършва се корекция в бюджета на проекта в съответствие с описаното
Yes
29.
Проектното предложение отговоря на условията за кандидатстване
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021