Evaluation criterias

I. Group
Проверка за съответствие с критериите за допустимост на кандидата, дейностите и стопанството:
Criteria Leads to rejection
1.
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и стопанството - Всички изискуеми документи, посочени в Раздел 24 са приложени към формуляра за кандидатстване и съдържат необходимите реквизити. Документите, изготвени на чужд език са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач, а официалните по смисъла на Гражданския процесуален кодекс са легализирани или с апостил
Yes
2.
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и стопанството - Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговаря на критериите за допустимост и съответствие
Yes
3.
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и стопанството - Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че са спазени условията за допустимост на дейностите
Yes
4.
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и стопанството - Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че са спазени условията за допустимост на стопанството
Yes
5.
Кандидатът НЕ Е недопустим за подпомагане - Кандидатът не попада в обхвата на недопустимите за подпомагане кандидати, които не са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б, от Закона за подпомагане на земеделските производители и които след изтичането на 18 месеца считано от датата на подписване на административния договор продължават да не са активни земеделски стопани.
Yes
6.
Кандидатът НЕ Е недопустим за подпомагане - Кандидатът не попада в обхвата на условията за недопустимст за подпомагане, посочени в т.2 - 4.2 от Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите:" от условията за кандидатстване
Yes
II. Group
Проверка за съответствие с изискванията на Бизнес плана
Criteria Leads to rejection
1.
Бизнес планът съответства на изискванията - Бизнес планът отговаря на условията, посочени в т.1.2; т. 1.4.2, т. 1.5-1.7 и т. 1.8.2 от раздел 13.1 "Дейности, допустими за финансиране:" от условията за кандидатстване.
Yes
III. Group
Проверка за жизнеспособност на Бизнес плана
Criteria Leads to rejection
1.
Бизнес планът доказва жизнеспособност на стопанство и е за максимален период от 5 години - Доказва увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
Yes
2.
Бизнес планът доказва жизнеспособност на стопанство и е за максимален период от 5 години - Кандидатът поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на проектното предложение до осъществяване на планираното увеличение
Yes
3.
Бизнес планът доказва жизнеспособност на стопанство и е за максимален период от 5 години - Кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ не отговаря на изискванията за професионални умения и компетентности, проектното предложение може да бъде одобрено при условие, че тези изисквания ще бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от сключването на административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана
Yes
4.
Бизнес планът доказва жизнеспособност на стопанство и е за максимален период от 5 години - Включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева и съответстват на дейността на кандидата
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021