Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Техническа и финансова оценка
10.00
Criteria Weight
110.00
1.
Вид на предприятието –  микро или малко
5.00
2.
Създаване на нови работни места:  
- едно работно място - 1 точка
- от 2 до 5 работни места - 3 точки
- над 5 работни места - 5 точки
5.00
3.
Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство
5.00
4.
Основна дейност от аквакултура  (за предходните три години поне 50% от приходите на кандидата са от аквакултурно производство)
10.00
5.
Подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност
40.00
6.
Подобряване на безопасността и условията на труд
5.00
7.
Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес
15.00
8.
Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на  видове с:
-  добър пазарен потенциал - 10 точки
- много добър пазарен потенциал  - 15 точки
15.00
9.
Иновации в  стопанството
10.00
10.00
Threshold for passing:
110.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021