Evaluation criterias

I. Group
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е получено в срок и е подадено чрез ИСУН.
Yes
2.
Формулярът е подписан от представляващия кандидата или упълномощено лице.
Yes
3.
Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване.
Yes
4.
Текстът на предложението е на български език.
Yes
5.
Представени са всички документи от Кандидата и партньора (ако е приложимо), които се изискват за целите на кандидатстването в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, като документите, за които е указано са подписани и приложени във формата, посочен в същия раздел.
Yes
II. Group
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРА ЗА ОПЕРАЦИЯТА
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът по процедурата е съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
2.
Партньора/рите отговарят на критериите за допустимост описани в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване.
Yes
III. Group
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Criteria Leads to rejection
1.
Продължителността на операцията не надвишава максимално допустимата, посочена в критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и Насоките за кандидатстване.
Yes
2.
Специфичната/ите цел/и е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
3.
Целта /ите на операцията е/са съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
4.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за видимост, прозрачност и комуникация съгласно Насоките за кандидатстване.
Yes
6.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ не надхвърля максималния размер и не е по-малка от минималния размер на БФП (ако е приложимо), определени в критериите за подбор одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
7.
Проектът не е бил физически завършен или изцяло осъществен преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.
Yes
8.
Проектното предложение съответства на програмата, включително неговата съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата и Насоките за кандидатстване.
Yes
9.
Проектното предложение е съгласувано със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на отключващите условия приложими за програмата (в случай, че е приложимо).
Yes
10.
В случай, че операцията е започнала преди подаването на проектното предложение, приложимото право е било спазено.
Yes
11.
Операцията попада в обхвата на съответния фонд и предвижда вид/ове интервенция/и съгласно критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата.
Yes
12.
Операцията не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на преместване съгласно член 66, или които биха представлявали прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 65, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 1060/2021 г. (ако е приложимо).
Yes
13.
Операцията гарантира постигането на климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, чиято очаквана продължителност е най-малко 5 години (ако е приложимо).
Yes
14.
Дейностите, включени в проектното предложение, за които се иска финансиране от програмата са допустими са съгласно раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване, програмата на Република България по фонда/ инструмента и Приложение III към съответния Регламент за неговото създаване.
Yes
15.
Предвидените от конкретния бенефициент дейности в проекта следва да са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Yes
16.
Конкретният бенефициент разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост (ако е приложимо).
Yes
IV. Group
ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)
Criteria Leads to rejection
1.
Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфичните им характеристики съгласно Насоките за кандидатстване, идентифицирани са техните нужди.
Yes
2.
Целевите групи са количествено определени (ако е приложимо).
Yes
3.
Дейностите в проектното предложение адресират конкретните нужди на целевата група.
Yes
4.
Предвидено е резултатите от изпълнението на проектното предложение да окажат въздействие върху целевата група.
Yes
V. Group
КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО
Критерии за административен и оперативен капацитет
Criteria Leads to rejection
1.
Оперативен - бенефициентът да има опит в изпълнение на дейности и/или опит в изпълнение/управлението на проекти, финансирани от различни донори.
Yes
2.
Административен – екипът за управление и изпълнение на проекта е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности по проекта и има опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности и/или проекти, сходни с изпълняваните от тях дейности и задачи по проекта, съответно минимум три години за Ръководител и минимум една година за останалите членове на екипа за управление. Бенефициентът трябва да разполага с поне трима експерта от екипа за изпълнение на проекта с минимум една година опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности и/или проекти, сходни с изпълняваните от тях дейности и задачи по проекта.
Yes
VI. Group
Двойно финансиране/допълняемост с други финансови източници
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение избягва двойно финансиране с други финансови инструменти на ЕС, други международни финансови източници и бюджетни средства на Р България.
Yes
2.
Проектното предложение допълва други мерки, финансирани от ЕС или други донори, включително национални средства (ако е приложимо).
Yes
VII. Group
Дейности, включени в проектното предложение
Criteria Leads to rejection
1.
Предложените дейности са подробно описани и обосновани. Посочени са начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ покупка, строителство или ремонт на недвижим имот.
Yes
2.
Дейностите са насочени към постигане на целите и показателите за краен продукт и резултат съгласно Критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и програмата.
Yes
3.
В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност. Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен и има логическа последователност в тяхното изпълнение.
Yes
4.
Проектът изпълнява всички изисквания съобразно законодателство в областта на държавните помощи и подпомагането попада извън обхвата на чл. 107, пар.1 от ДФЕС.
Yes
VIII. Group
Показатели за краен продукт/ резултат за конкретна операция
Criteria Leads to rejection
1.
Показателите са ясни и конкретни.
Yes
2.
Показателите са количествено измерими.
Yes
3.
Показателите са в съответствие с Критериите за подбор, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата и програмата на Р България.
Yes
4.
Описани са допълнителни показатели (ако е приложимо), които се отнасят към целите на операцията и отговарят на условията по т. 1 и т.2
Yes
IX. Group
Бюджет и ефективност на разходите
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение представя най-доброто съотношение между размера на подкрепата, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели.
Yes
2.
Бюджетът на проектното предложение е попълнен съгласно изискванията и указанията, посочени в раздел „Условия за кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване.
Yes
3.
Спазени са задължителните процентни съотношения между бюджетните раздели, като е спазен изискваният процент на непреки разходи и разходи за управление на проекта.
Yes
4.
Разходите са напълно необходими за изпълнението на проекта.
Yes
5.
Заложените стойности са реалистични и не превишават средните ставки на бенефициента при отчитане на инфлационните процеси и/или са съпоставими с пазарните цени.
Yes
6.
Исканото финансиране (безвъзмездна финансова помощ) e допустимо съгласно правилата на фонда.
Yes
7.
Прогнозните приходи от проекта са посочени и разпределени съгласно изискванията на насоките за кандидатстване.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021