Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.663 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел:

- Подобряване на условията на живот в селата на територията на МИГ;

- Създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура;

- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в района на МИГ Брезово, Братя Даскалови.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.08.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два срока за прием на проекти. Първи срок 19.08.2022 - 30.11.2022 г. Втори срок 30.11.2022 - 30.12.2022 г. в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

Начален срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 30.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

2-ри период на прием на проектни предложения: Начален срок за подаване на проектни предложения: от 30.11.2022 г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.12.2022 г.

Начален срок: 30.11.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 15.02.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължен втори период на прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.663 на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Интернет адрес: http://mig.brezovo.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.