Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.098 - МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Подкрепата по мярката ще насърчи инвестиции за създаване на основни услуги, и свързаното с това обезпечаване/ рехабилитация на сгради/ инфраструктура за предоставянето им.

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в малка по мащаб инфраструктура, която създава основни услуги за населението, като:

* съществуващи улици, тротоари, общински пътища, както и съоръженията и принадлежностите към тях;

* площи за широко обществено ползване;

* социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация;

* общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;

* обекти, свързани с културния живот;

* общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Дейностите, включени в проектите, следва да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020г.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори и следващи приеми на проектни предложения по настоящата процедура ще бъдат обявени само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на предходния прием по подмярката.

Вторият прием за подаване на проектни предложения по настоящата процедура ще стартира на 01.04.2019г. с краен срок за кандидатстване 17:00 часа на 06.05.2019г.

Краен срок: 04.11.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).