Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.074 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

Основна цел на процедурата е подобряването на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за работещите от всички възрастови групи и тяхната успешна социална реализация. Актуализиране на знанията и уменията на заетите с цел адаптирането им към нови работни места или към повишените изисквания на заеманите от тях позиции. Удовлетворяване на нуждите на работодателите от качествената работна сила.

Краен срок: 05.08.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.