Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.052 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал

По настоящата мярка се насърчават инвестиции насочени към социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ. Приоритет за мярката е развитието на рибарската област, чрез подобряване средата на живот и утилизация на природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряването и развиването на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж. Цели се повишаване на енергийната ефективност, опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти както и подобряване на безопасността и условията на труд.

Краен срок: 26.10.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://flag-vab.eu/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.