Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.069 - „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Процедурата е насочена към постигане на Стратегическа цел 3: „Насърчаване на устойчива заетост, подобряване качеството на човешките ресурси и възможността за социално включване, както и осигуряване на благоприятни условия на труд.“, Приоритет 3.1.: „Подобряване на достъпа до устойчива заетост, включително и на най- уязвимите групи и повишаване на атрактивността и качеството на работните места“, Специфична цел 3.1.1: „Осигуряване на условия и стимули на бизнеса да разкриват нови работни места, вкл. и за уязвими групи и да подобряват условията на съществуващите“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и цели да осигури безопасни условия на труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Мярката също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в региона като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Краен срок: 10.07.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.