Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.075 - МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Основна цел: Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегрирана на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост.

Специфични цели:

• Насърчаване на местни инициативи за заетост в подкрепа на безработни или неактивни лица, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи и валидиране на придобитите компетенции

• Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. включително;

• Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст от 30 и 54 г., включително;

• Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-годишна възраст.

Краен срок: 25.09.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-avren-beloslav.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.