Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Очаквани резултати:

Реформирани 82 съществуващи социални услуги „Дом за стари хора“ с капацитет за приблизително 5 600 потребители

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 09.12.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 17.03.2023 г. 17:00 ч.

Начален срок: 09.12.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 19.04.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Изменение на УК (заповед Заповед РД01--81/15.03.2023 г.)

Интернет адрес: https://mlsp.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.