Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.650 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

Изпълнението на мярката ще допринесе за постигане на следните специфични цели по приоритети от Стратегията:

• специфична цел 3.1 Подобряване на социалната, техническа и туристическа инфраструктура на територията на МИГ „Луковит-Роман“ за създаване на привлекателна среда за живот и бизнес по приоритет 3: Подобряване на условията и средата на живот, с грижа за околната среда и използване на местния природен потенциал и културно наследство.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Размер на БФП: 755 440.46 (седемстотин петдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет лева и четиридесет и четири стотинки) лева. Втори краен срок за прием на проектни предложения: 19.12.2022 г., 17:00 часа при наличие на неусвоен финансов ресурс след първи краен срок.

Начален срок: 17.10.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 19.12.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Размер на БФП за втори краен срок за прием на проектни предложения 457 320,38 лв.

Интернет адрес: http://mig-lr.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.