Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.507 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Целта на предоставяната безвъзмездна финнасова помощ е съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ-Радомир-Земен. Ще се подкрепят дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.03.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 02.05.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием ще бъде обявен съгласно Индикативен график за прием по мерките от СВОМР и решение на УС, в случай на останал финансов ресурс от предходния прием, втората половина на 2023 година.

Интернет адрес: https://www.migradomir.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.