Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.545 - МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качествени местни храни и продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си; Насърчаване на пазарните взаимодействия между земеделските производители и преработвателите на земеделска продукция на територията на МИГ

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.10.2021 г. 09:05 ч.

Краен срок: 29.11.2021 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори период на прием: от 28.02.2022 г. - до 17:30 часа на 04.04.2022 г. /При наличие на остатъчен финансов ресурс/

Начален срок: 20.10.2021 г. 09:05 ч.

Краен срок: 14.02.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Срокът е удължен от 29.11.2021 г. до 14.02.2022 г.

Начален срок: 20.10.2021 г. 09:05 ч.

Краен срок: 27.07.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за кандидастване по втори прием е удължен до 27.07.2022 г.

Начален срок: 28.11.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.01.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием по процедурата - от 28.11.2022 г. - до 31.01.2023 г.

Начален срок: 28.11.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 03.04.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайният срок за кандидатстване по трети прием е удължен от 31 .01.2023 г., до 03.04.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.