Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.596 - МИГ Минерални бани - Черноочене - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. В рамките на подмярката при изграждането и обновяването на инфраструктурата ще се повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на населените места и осигуряване на работни места

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 13.03.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 15.05.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура се предвижда в случай, че са налични остатъчни средства след приключен първи краен срок за подаване на проектни предложения, за което Управителният съвет ще вземе изрично решение.

Интернет адрес: http://www.migmineralnibani.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.