Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.775 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ 2023

Основна цел на мярката: Насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфична цел 1: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Лом.

Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.

Специфична цел 3: Извършване на проучвателни, консервационно-възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 21.11.2023 г. 00:00 ч.

Краен срок: 10.01.2024 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи краен срок: 21.11.2023 - 10.01.2024, 16.30 часа Втори прием От 01.03.2024 –до 10.04.2024, 16.30 часа

Интернет адрес: http://miglom.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.