Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.376 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 15.02.2021 г

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 15.05.2021 г

Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.07.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.08.2021 г.

Краен срок: 15.05.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-dryanovo-tryavna.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.